Facebook
Studzienki wodomierzowe. Bezpieczny wodomierz  E-mail
There are no translations available.

Odbiorca usług (wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej na posesji lub działce, na której się znajduje. Powyższy obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego w Polsce prawa. Zima, a szczególnie jej okresy z silnymi mrozami, to czas kiedy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne otrzymują bardzo dużo sygnałów w sprawie zamarzania przyłączy wodociągowych i wodomierzy.

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf

Zdarza się, że bardzo często przyczyną uszkodzenia jest brak ogrzewania pomieszczeń. Powybijane szyby lub brak okien oraz pozostawione otwarte skrzydła okienne w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany wodomierz, powodują zamarzanie wody w instalacji. Brak wody w instalacji budynku spowodowany może być również niezabezpieczoną przed niskimi temperaturami studzienką wodomierzową. Odbiorca usług (wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej na posesji lub działce, na której się znajduje. Powyższy obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, tj. § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r.) oraz z umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków, zgodnie z którymi odbiorca ma obowiązek utrzymania w należytym stanie, czy to samego pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany, czy to studzienki wodomierzowej, w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych. Aby nie doprowadzić do zamarznięcia instalacji i urządzeń wodociągowych, należy:


 • odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz oraz urządzenia wodociągowe (np. uszczelnić okna i drzwi),
 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (niechłonącą wody) tak, aby możliwy był prawidłowy odczyt stanu wodomierza. Innym rozwiązaniem może być zastosowanie specjalnych kabli grzewczych owiniętych wokół przewodów wodociągowych i korpusu wodomierza.
 • dokonać oczyszczenia studzienki wodomierzowej - usunąć z niej wodę oraz zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia pokrywy studzienki,
 • ocieplić przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieużywane pomieszczenia,
 • zakręcić zawory odcinające po uprzednim odwodnieniu instalacji, jeżeli instalacja wodociągowa używana jest tylko latem.

Uwaga! Wykonanie powyższych prac leży w gestii właściciela nieruchomości.

Usytuowanie wodomierza Zgodnie z aktualną normą (obecnie PN-B-10720) wodomierz może być umieszczony:

 • w piwnicy budynku lub na parterze w wydzielonym pomieszczeniu zabezpieczonym przed zalaniem wodą (w szczególności fekaliami), zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych (dopuszcza się umieszczenie wodomierza w ogrzewanym garażu budynku jednorodzinnego),
 • w studzience poza budynkiem, jeżeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca, o którym mowa powyżej lub jeżeli budynek został usytuowany w odległości większej niż 15 m od linii rozgraniczającej nieruchomość od ulicy.

Wodomierz w studzience zewnętrznej

 • studzienkę wodomierzową lokalizować na terenie posesji w odległości 2,0 m od ogrodzenia lub linii rozgraniczającej nieruchomość (odległość podano do osi studni),
 • dla budownictwa segmentowego dopuszcza się lokalizowanie dwóch wodomierzy we wspólnej studzience (studzienki wodomierzowej nie wolno lokalizować na granicy dwóch posesji),
 • studzienka powinna być wykonana z materiału trwałego oraz mieć stopnie lub klamry do schodzenia przez otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6 m w świetle,
 • właz w studzience wodomierzowej należy projektować od strony nieruchomości,
 • w zależności od lokalizacji studzienki wodomierzowej na działce należy stosować:
  • właz typu lekkiego z dwoma pokrywami (w pasie zieleni, w ciągu pieszym itp.),
  • właz typu ciężkiego z ociepleniem (w ciągu jezdnym),
 • studzienka powinna być zabezpieczona przed napływem wód gruntowych oraz opadowych.

Wymiary studzienek

 • dla połączeń o średnicy przewodu wodociągowego 50 mm – średnica studni 1,0; 1,2; 1,4 m w zależności od wielkości dobranego wodomierza,
 • dla połączeń o średnicy 80 mm i większej - studzienka prostokątna w zależności od średnicy przyłącza.

Wymiary studzienek prostokątnych należy ustalać indywidualnie z uwzględnieniem warunków podanych w aktualnej normie „Studzienki wodociągowe” (obecnie PN-91/B-10728). Norma dotyczy studzienek występujących na przewodach wodociągowych. Nie dotyczy studzienek występujących na terenach górniczych. Podano w niej podział studzienek. Określono wymagania ogólne, budowlane i instalacyjne, dotyczące bezpieczeństwa, oraz wymagania odbiorcze. Podano ponadto program badań i opisano metody badań sprawdzających.

Andrzej Świerszcz

Share

 

© Wszystkie prawa zastrzeżone