Odnawialne źródła energii (1) Era biomasy

———————————————————————————————-——————-—————————————————————

zobacz artykuł w formacie pdf >>> str. 40 >>> str. 41

———————————————————————————————-——————-—————————————————————

   By skutecznie działać na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, przyjęto cztery podstawowe obszary europejskiego systemu energetycznego, wymagające usprawnienia i zmian: konwersja i wykorzystanie energii w każdym sektorze energetyki musi być podporządkowane zwiększeniu sprawności wytwarzania i zmniejszeniu energochłonności,  dywersyfikacja źródeł energii ze zwiększeniem udziału źródeł odnawialnych energii oraz technologiach opartych na przetwarzaniu niskowęglowych paliw do celów energetycznych, grzewczych i chłodniczych, zmniejszenie zawartości węgla w systemach przesyłowych poprzez przejście na paliwa alternatywne, liberalizacja i połączenie systemów energetycznych, co pozwoli na stworzenie elastycznej i interaktywnej sieci usług pomiędzy klientem a operatorem. Wytyczony został kierunek, którego celem jest zmniejszenie energochłonności i wytwarzanie energii z paliw o niskiej zawartości węgla. To właśnie pobudziło szereg działań na rzecz odnawialnych źródeł energii. Powstało wiele projektów, jak wykorzystać energię, która nas otacza, energię, która jest darmowa. Prace nad tym zagadnieniem toczą się już wiele lat i przynoszą dziś wymierne rezultaty. Potrafimy zdefiniować, co jest źródłem energii odnawialnej i potrafimy ją efektywnie pozyskać.  Odnawialne źródła energii  Ale czym jest energia odnawialna i gdzie szukać jej źródeł? èródłem energii o ogromnych zasobach jest Słońce i jądro Ziemi. Słońce oddziałując na środowisko, buduje od milionów lat zasoby energetyczne. Aktywne jądro naszej planety jest rozgrzane i aktywnie dzieli się swoją energią.
Prawie każde źródło energii, z którym się spotykamy, ma charakter odnawialnego, choć nie w każdym przypadku jesteśmy w stanie to dostrzec. Nie pozwala na to zbyt długi czas obserwacji lub ograniczenia w konstruowaniu narzędzi do rejestracji zmian. To jednak, co jest pewne, to to, że w całych wszechświecie w tym i na Ziemi zachodzą ciągłe procesy zamiany i przemieszczania energii od źródła o wyższym poziomie energetycznym do obiektu (odbiornika) o niższym poziomie energetycznym. Procesy przekazywania energii i jej gromadzenia są procesami nieodłącznymi o zmiennej sprawności. Mówiąc o odnawialnych źródłach energii, mamy tak naprawdę na myśli te rodzaje źródeł, których odnawialność zachodzi w krótkich przedziałach czasu i ma charakter okresowy. Jest czas gromadzenia energii i czas jej oddawania. Utrata energii jest przyczynkiem do ponownego jej pozyskiwania. Odnawialne źródła energii to akumulatory, które są ładowane, tworząc zasoby energetyczne, które wykorzystujemy. Gdzie szukać źródeł, które się odnawiają? Są wszędzie. ˚żyjemy w ich otoczeniu. Korzystamy z ich dobrodziejstwa, nie do końca zdając sobie sprawę, że właśnie pozyskujemy energię ze źródła. Nazwaliśmy je przed tysiącami lat, a są to: powietrze, woda, ziemia. Ich zapasy gromadzone w różnej postaci i w różnej formie są przez nas pozyskiwane i wykorzystywane.  Biomasa  W zależności od przemysłowego sposobu ich eksploatacji, można dokonać umownego podziału źródeł energii odnawialnej. Katalog obejmuje: energię zgromadzoną w biomasie, energię słońca, energię wiatru, wody, ciepła wód geotermalnych. Biomasa towarzyszy ludzkości od tysiącleci. Tworzą ją wszystkie substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które z czasem ulegają naturalnej biodegradacji i są pozostałościami lub odpadami produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwórczego. Niektóre z nich w procesie przetwarzania i/lub pozyskiwania są celem samym w sobie. Przykładem takiej formy biomasy są uprawne rośliny energetyczne. Inne są efektem przetwarzania, jak np. wióry z obróbki drewna czy odpadki zwierzęce. W jakiej postaci występuje biomasa? Postać stała. Drewno, rośliny energetyczne, odpady z rolnictwa są najbardziej rozpowszechnione i nie wymagają dodatkowego przetwarzania, by stały się użyteczne. Nie znaczy to jednak, że są najbardziej efektywne. Poddanie ich dodatkowym procesom technologicznym, takim jak: mielenie, suszenie i zagęszczanie, pozwala uzyskać bardzo efektywny materiał energetyczny.
Przykładem takiego przetworzonego paliwa są brykiety czy pellet. Postać ciekła. Największe znaczenie mają alkohole produkowane z kukurydzy lub trzciny cukrowej, tzw. biopaliwa, oraz produkowany z roślin oleistych biodiesel. Ten rodzaj przetworzonej biomasy ma być alternatywą dla wysokowęglowych paliw wykorzystywanych w transporcie. Postać gazowa. Podczas procesu fermentacji odpadków organicznych na składowiskach wydzielają się gazy będące mieszaniną metanu i dwutlenku węgla. W tej postaci mogą zostać efektywnie wykorzystane w procesie spalania do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej. Nie wymagają dodatkowego przetwarzania. Wymagają systemu przesyłu i komór bezpiecznego spalania. Ważny i cenny jest fakt wykorzystania metanu przed jego wydostaniem się do atmosfery. Jest on bowiem zaliczany do grona gazów cieplarnianych.  Jakie są zalety biomasy? Paliwo pochodzące z biomasy nie jest szkodliwe dla środowiska. W procesie spalania ilość emitowanego do atmosfery CO2 jest równoważona pochłoniętą przez rośliny tworzące biomasę w procesie fotosyntezy ilością dwutlenku węgla. Dotychczas niewykorzystane odpadki zostały efektywnie zagospodarowane. Zapachy pochodzące z rozkładających się na wysypiskach substancji są mniej intensywne. Możliwy jest transport i magazynowanie biomasy. Jakie są wady biomasy? Ten rodzaj paliwa nie jest, niestety, pozbawiony wad. Zaliczyć do nich należy: małą gęstość, dużą wilgotność, mniejszą wartość energetyczną, np. od oleju opałowego, oraz sezonowość dostaw niektórych z jej składników. W kolejnych odcinkach przejdę do tematu energii słonecznej, energii wiatru i wód geotermalnych.  Krzysztof Wysokiński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij