Rozdział czynnika grzewczego Naczynia z przegrodą

———————————————————————————————-——————-—————————————————————

zobacz artykuł w formacie pdf >>> str. 50 >>> str. 51
———————————————————————————————-——————-—————————————————————

Zasada działania  Prezentowana odmiana systemu składa się z dwóch modułów naczyń mieszających (rys. 2), oddzielonych od siebie całkowicie szczelną przegrodą. Z naczynia zasilanego strumieniem ze źródła ciepła, zwanego modułem zasilającym, biorą początek wszystkie obiegi odbiorcze układu cieplnego. Strumienie powrotne włączone są do drugiego naczynia, zwanego modułem powrotnym, odprowadzającego schłodzony czynnik do źródła ciepła. Elementem łączącym hydraulicznie obie zróżnicowane temperaturowo przestrzenie hydrauliczne modułu zasilającego i powrotnego, i wyrównującym ich dynamicznie, jest zawór różnicy ciśnień. Teoretycznie więc, pod względem hydraulicznym, ZM-U pozostaje nadal, jak w innych rozwiązaniach systemu, zerowym punktem instalacji. Regulacja natężenia przepływu medium w obwodzie źródła ciepła jest prowadzona za pomocą zaworu regulacyjnego. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu ciepła w obwodach grzewczych nadmiar czynnika powracającego do modułu powrotnego, ogra niczony zaworem regulacyjnym na powrocie do źródła ciepła, zawracany jest przez upustowy zawór różnicowy do modułu zasilającego. Tu następuje zmieszanie strumienia zasilającego, o temperaturze źródła ciepła, ze strumieniem nadmiaru czynnika powracającego, o wynikowej temperaturze zmieszania się powrotnych strumieni wszystkich obiegów odbiorczych w module powrotnym. Stąd zabezpieczenie dostawy ciepła do obwodów odbiorczych realizowane jest na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania ilościowego i projektowanej temperatury zmieszania czynnika grzewczego w module zasilającym.  Dobór i projektowanie  Natężenie przepływu czynnika grzewczego w obiegu źródła ciepła jest funkcją stosunku mocy nominalnej źródła ciepła do założonej różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a  powrotem. Przykładowo, jeżeli przyjmiemy moc źródła ciepła 450 kW, spadek ciśnienia w obiegu źródła ciepła 40 mbar i różnicę temperatur ∆t=25K, to projektowane natężenie przepływu medium wyniesie 15,46 t/h. Ponieważ na zaworze różnicy ciśnień należy nastawić wartość o 10 mbar większą od spadku ciśnienia w obiegu pierwotnym, to zawór ten musi być nastawiony na wartość zadziałania 50 mbar. Dzięki temu, bez względu na zmienne zapotrzebowanie ciepła w obiegach grzewczych, natężenie przepływu czynnika grzewczego w obiegu źródła ciepła pozostaje niezmienne. Przyjęcie takiej koncepcji regulacji przepływu umożliwia nastawienie żądanej temperatury powrotu czynnika do źródła ciepła. Rozwiązanie konstrukcyjne charakteryzuje brak pompy w pierwotnym obiegu zasilającym. Obieg medium, w układzie cieplnym, realizowany jest za pomocą pomp obliczonych dla poszczególnych obiegów odbiorczych, stąd urządzenie jest każdorazowo dobierane lub projektowane i wykonywane indywidualnie dla danej instalacji. Standardowy typoszereg naczyń określany jest przez następujące kryteria: ilość podwójnych przyłączy, tj. 4-8 szt., cieplną moc przyłączeniową 18-1900 kW, maksymalną 

Rys. 1. Budowa urządzenia  1. mieszający moduł zasilający 2. mieszający moduł powrotny 3. szczelna przegroda 4. zawór różnicy ciśnień 5. zawór regulacyjny 6. tuleje 1/2″ 7. króćce urządzeń pomiarowych 8. mocowanie naczynia 9. rura sitowa 10. zawirowywacze 11. króćce przyłączeniowe

● hydrauliczne oddzielenie przestrzeni hydraulicznych obiegu pierwotnego zasilającego od obiegu wtórnego i wyeliminowanie ich wpływu na siebie,

Budowa naczynia Urządzenie ZM-U jest dów odbiorczych, charaktedwusegmentowym, metalorystycznego dla rozwiązań z wym, zamkniętym naczyniem rozdzielaczami tradycyjnymi, mieszającym w kształcie wal● zlikwidowanie wpływu na siebie poszczególnych obwo● ograniczenie do konieczczaka zakończonego dennicanego minimum przestrzeni Rys. 2. Schemat działania mi. W dennicy górnej są wspatechnologicznej. Z źródło zasilania wane trzy lub więcej nagwinZdaniem autorów, przetzk temperatura zasilania czynnika ze źródła ciepła towane (1/2″), przelotowe tuszkodą w powszechnym stotzo temperatura strumienia zasilania obiegów leje, przygotowane do osadzesowaniu tej technologii jest grzewczych nia termometrów, czujników i jej daleko idąca innowacyjtp1 temperatura powrotu czynnika z obiegu odpowietrzników. Na obwoność, wiążąca się z odpogrzewczego dzie każdego segmentu znajwiednim przygotowaniem ZM zawór mieszający dują się przelotowe króćce o projektantów, brakiem puOG1 obieg grzewczy grzejnikowy średnicy 1/2″ i długości do blikacji i skutecznego marOG2 obieg grzejnikowy podłogowy 200 mm, do podłączenia urząketingu. Znaczący zapewne tp2 temperatura powrotu czynnika z obiegu dzeń pomiarowych. Tam też jest tu brak zaangażowania podłogowego może być podłączone do reinwestorów, skłaniających tpk temperatura powrotu czynnika do źródła ciepła się raczej ku stosowaniu rozzerwowych króćców przyłąUZR upustowy zawór różnicowy wiązań sprawdzonych, znaczeniowych, mieszczących się na obwodach segmentów, urządzenie grzewczego zdecydowanie wpływa nych projektantom i wykonawcom, do uzupełniania ubytków czynnika na podniesienie sprawności całego pewnych, bez ryzyka. grzewczego w instalacji, naczynie wyukładu cieplnego, tj.: Dostępność źródeł energii, jak i równawcze i zawór różnicy ciśnień po
● w węzłach ciepłowniczych pracująkryteria oszczędzania energii w najmiędzy naczyniami. Do drugiej dennicych w oparciu o źródła zdalaczynne, bliższych latach zweryfikują stosunek cy, w zależności od opcji, został przy
● w układach cieplnych, gdzie źródo nowych technologii. Ekonomia spawany uchwyt lub pierścień mocudłem energii jest kocioł kondensaszerokich działań w zakresie oszczęjący, który umożliwia dowolne zamocyjny, dzania energii jest bowiem wynikiem cowanie naczynia na ścianie, suficie ● w układach cieplnych wykorzysturachunku ciągnionego, uwzględniająlub ustawienie w pozycji stojącej. jących ciepło wód geotermalnych, cego w danym momencie koszt nośniKażde z dwóch naczyń stanowi po
● w układach pracujących w oparciu ków energii, nakłady na wdrożenie wtórzony segment małolitrażowego o ciepło potechnologiczne, energooszczędnych technologii, banaczynia mieszającego z zamontowaną

● w instalacjach chłodniczych. zującego na szczegółowych prograwewnątrz osiowo rurą sitową i, rozMożliwość efektywnego wykorzymach wykorzystania energii cieplnej mieszczonymi radialnie wokół niej, zastania dostarczanej energii pierwotw sferze przemysłowej i socjalnej. wirowywaczami oraz odpowiednią ilonej, a pośrednio skuteczne zmniejprof. dr inż. ścią, dla danego stopnia, wspawanych szenie emisji zanieczyszczeń do at przelotowo, zwymiarowanych indywimosfery znajduje zastosowanie za dualnie dla każdego obiegu, króćców równo w budowaniu układów ciep
prof. dr inż. Aleksander Szkarowski, Leopold Naskręt

Bibliografia: przyłączeniowych. Przygotowane do nych z konwencjonalnymi, jak i nie1. Mizielińska K. Nie bójmy się kotłów kondensacyjnych. Układy hydrauliczne, w montażu króćce, o długości 100 mm, konwecjonalnymi źródłami ciepła. kondensacyjnych źródłach ciepła. cz. 1. zakończone są końcówkami do wspaUzyskanie i utrzymanie niskiej PI, 1996 nr 7-8. cz. 2. PI, 1996, nr 9. wania, gwintowanymi (GZ) lub kołtemperatury powrotu czynnika 2. Mizielińska K. Zort-System. PI, 1997, nr 1, 3, 5. nierzowymi. Na króćcu powrotnym grzewczego w przypadku zastoso3. Szabłowski R. Pierwsza kotłownia obwodu zasilania osadzony jest ograniwania węzłów ciepłowniczych do grzewcza z zastosowaniem systemu Zort czający zawór regulacyjny. Sąsiadujące odległego źródła zasilania wpływa – Centrala. PI, 1997, nr 5. 4. Szkarowski A., ¸atowski L. Sieci i censegmenty oddziela szczelna przegroda. na obniżenie nakładów inwestycyjtrale cieplne. Wydawnictwo Politechniki nych i eksploatacyjnych sieci cieKoszalińskiej. Koszalin, 2002. Problemy wdrożeniowe płowniczych przez zmniejszenie 5. Wojno G. Odpowiadam, bo wypada… „Magazyn Instalatora”, 2/2002. średnic przewodów, ograniczenie 6. Szkarowski A., ¸atowski L. CiepłownicSystem w tej wersji, ze względu na strat ciepła i poprawienie współtwo. WTN. Warszawa, 2006. Wyd.I. 7. Szkarowski A., Naskręt L. „Magazyn Inswój uniwersalizm, może być stosoczynnika materiałochłonności. stalatora”, 4/2007 i 5/2007. Zaletą tej wersji, podobnie jak w 8. Górnicki T. Materiały informacyjne firmy wany wszędzie tam, gdzie niska temZortea – 2007. peratura powracającego czynnika innych rozwiązaniach systemu, jest:  średnicę przyłączy 1″-150 mm, średnicę segmentów naczyń mieszających 100600 mm, wagę 2,5-58 kg, pojemność wodną 1-194 l.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij