Zasady doboru i montażu wodomierzy oraz stan prawny wymaganych dokumentów (2) Pomiar bez przeszkód

———————————————————————————————-——————-—————————————————————

zobacz artykuł w formacie pdf >>> str. 56 >>> str. 57
———————————————————————————————-——————-—————————————————————

Cechy wodomierza wymienione w ww. mandacie, które będą określone w normie zharmonizowanej z dyrektywą 89/106/EWG, nie obejmują wymagań metrologicznych. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na rynku polskim powinny być oznaczone, według wyboru producenta, oznakowaniem CE (jeśli oceny zgodności dokonano według systemu europejskiego) lub znakiem budowlanym (jeżeli oceny zgodności dokonano według systemu krajowego) – zobacz art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych. System europejski, z oznakowaniem CE, opiera się na dokonywaniu przez producenta stosownej oceny zgodności wyrobu budowlanego ze specyfikacją techniczną zharmonizowaną z dyrektywą 89/106/EWG (tj. normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną), przy udziale (gdy przewidziany w specyfikacji technicznej system oceny zgodności wymaga udziału strony trzeciej) jednostki notyfikowanej – zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności. Szczegółowe wymagania w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oce 56  ny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). Systemy oceny zgodności zostały określone w załączniku do rozporządzenia. 

Jakie oznaczenie?  Dotychczas nie została ustanowiona zharmonizowana z Dyrektywą 89/106/EWG norma europejska dotycząca wodomierzy, dlatego też wyroby te nie mogą być wprowadzane do obrotu w systemie europejskim z oznakowaniem CE jako wyroby budowlane. Wyroby budowlane nieoznakowane CE, podlegają obowiązkowi znakowania znakiem budowlanym. System krajowy, z oznakowaniem znakiem budowlanym, opiera się na dokonaniu oceny zgodności z Polską Normą wyrobu niemającego statusu normy wycofanej lub z aprobatą techniczną, przy udziale (gdy zastosowany system oceny zgodności wymaga udziału strony trzeciej) jednostki akredytowanej – zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności. Szczegółowe wymagania w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z póśn. zm.). Zgodnie z poz. 50 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, dla wodomierzy przewidziano system oceny zgodności 1+. Jednakże do 31 grudnia 2009 r. zgodność tych wyrobów może być oceniana według systemu 4 (zgodnie z przepisem przejściowym § 15 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia). Systemy oceny  zgodności zostały określone w § 4 ust. 3 rozporządzenia. Zgodnie z punktem 6 tego przepisu, system 4 oceny zgodności nie wymaga uzyskania certyfikatu zgodności ani udziału strony trzeciej w procedurze oceny zgodności. Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności wyrobu i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.  Ustawienie  Wodomierz powinien być ustawiony do kierunku przepływu wody w instalacji. Strzałka na obudowie wodomierza wskazuje właściwy kierunek przepływu wody przez wodomierz. W przypadku , gdy w wodzie występują zawiesiny, po stronie dopływowej wodomierza należy umieścić filtr mechaniczny.
Po stronie dopływowej wodomierza powinien się znajdować zawór odcinający, np. kurek kulowy. W przypadku trudnodostępnych instalacji dopuszcza się zastosowanie przewodu elastycznego po stronie odpływowej wodomierza.  Zapewnienie prawidłowości wskazań  Prawidłowość wskazań wodomierzy, ograniczenie błędów pomiaru i długotrwałe użytkowanie są w znacznym stopniu zależne od ograniczenia zaburzeń przepływu zarówno po stronie dopływowej, jak i odpływowej wodomierza. Mogą występować zaburzenia prędkości przepływu oraz zawirowania strumienia wody. W celu ograniczenia zaburzeń przepływu należy przestrzegać następujących zasad montażu wodomierzy:

● nie wprowadzać przeszkód blokujących część rurociągu, takich jak niedopasowane uszczelki, kryzy, kurki kulowe o zredukowanym przepływie, zwężki, regulatory przepływu lub ciśnienia, zawory grzybkowe,

● zapewnić odpowiednią długość prostego odcinka w części dopływowej (L ≥ 5 DN) i odpływowej (L ≥ 3 DN), lub zainstalować prostownicę strumienia,

● nie wbudowywać dwóch kolanek położonych w różnych płaszczyznach lub odsunąć je jak najdalej od wodomierza i od siebie,

● eliminować pompy odśrodkowe, połączenia kolanka ze zwężką, kątowe podłączenia rurociągu dopływowego.  Wymagane zabezpieczenia wodomierzy  Wodomierze należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia podczas użytkowania. Wstępne zabezpieczenia powinny być wykonane podczas instalacji wodomierza, natomiast wymagane warunki pracy utrzymywane ciągle przez użytkownika wodomierza. Zwraca się uwagę na konieczność następujących zabezpieczeń:

● zabezpieczenie przed mrozem. Wymagana jest minimalna temperatura pracy wodomierza: +4,0ºC,

● zabezpieczenie przed zalaniem, wodą deszczową. Realizuje się poprzez wybór odpowiedniego miejsca instalacji, zabezpieczenie tego miejsca przed zalaniem w momencie instalacji wodomierza i nadzór zabezpieczeń podczas użytkowania. Pomieszczenie lub studzienka, w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego powinien mieć: a) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku – wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym, jeżeli warunki lokalne tego wymagają, a także wentylację,
b) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem przed – zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i  opadowych, zagłębienie do wyczerpania wody oraz wentylację.

● zabezpieczenie przed drganiami wytwarzanymi przez instalację wodną.

● zabezpieczenie przed przepływem wstecznym. Każdy wodomierz przeznaczony do wskazań przepływu w jednym kierunku może posiadać zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym wbudowane w wodomierz lub montowane w postaci dodatkowego elementu za wodomierzem (zawór antyskażeniowy).

● zabezpieczenie przed nieprawidłowymi warunkami hydraulicznymi.

● zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą.

● zabezpieczenie przed naprężeniami i niezrównoważeniem powodowanymi przez instalację. Zabezpieczenie można wykonać podczas instalacji przez zastosowanie „konsoli montażowej”, umożliwiającej trwałe mocowanie.

● zabezpieczenie przed celowym uszkodzeniem. Jako zabezpieczenie należy zastosować plombowanie co najmniej po jednej stronie wodomierza: dopływowej. Zaleca się wykonanie plombowania nawet z obu stron, na łącznikach wodomierza.  Zapewnienie dostępu  Wodomierz należy instalować w taki sposób, by wraz z całym zespołem elementów związanych mógł być łatwo odłączany z instalacji i wymieniany bez uszkodzenia materiału konstrukcji. Odległość między każdą ścianą lub przeszkodą powinna być nie mniejsza niż bok instalowanego wodomierza i nie mniejsza niż: średnica rurociągu +30 cm. Wodomierz należy instalować w takim miejscu, by zapewnić swobodny dostęp do odczytu wskazań przez użytkownika: z odległości nie większej niż 1 m i pod kątem 30ºC względem osi wodomierza i prostopadłej do niego. ( bez stosowania drabin, lustra itp.). Wymaganie zapewnienie dostępu do wskazań może być zrealizowane również przez zastosowanie urządzenia do zdalnego odczytu.  Wyposażenie dodatkowe  W celu uniknięcia zagrożeń hydraulicznych, wpływających na prawidłowość wskazań wodomierza, dla konkretnych warunków użytkowania  może być projektowane i dobierane wyposażenie spoźród następujących urządzeń dodatkowych:

● do wyposażenia po stronie dopływowej: zawór odcinający najlepiej kurek kulowy o pełnym przepływie, filtr, prostownica strumienia, odcinki proste, zabezpieczenie (plomba).

● do wyposażenia po stronie odpływowej: urządzenie dopasowujące o regulowanej długości (kompensator), zawór odcinający o takim samym działaniu jak zainstalowany przed wodomierzem, kurek kulowy z zaworem spustowym, zawór antyskażeniowy.  Pierwsze uruchomienie  Pierwsze uruchomienie wbudowanego wodomierza może nastąpić po całkowitym ukończeniu montażu. Wodę należy powoli doprowadzić do wodomierza przy otwartych odpowietrznikach, aby stopniowo uwolnić nagromadzone powietrze, nie powodując zbyt szybkich obrotów wodomierza, grożących uszkodzeniem urządzenia.  Stan prawny wymaganych dokumentów  W świetle przepisów prawnych dotyczących przyrządów pomiarowych i obowiązujących w 2007 r., użytkowane wodomierze podlegają kontroli metrologicznej, polegającej na legalizacji ponownej po 5 latach od legalizacji pierwotnej, wykonanej przez producenta. Ważność legalizacji pierwotnej kończy się w grudniu piątego roku, licząc od roku legalizacji pierwotnej Legalizację ponowną użytkownik wykonuje również po każdej naprawie wodomierza. Jeżeli wodomierz nie zostanie poddany legalizacji według tych wymagań należy go wymienić.
AS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij