Wentylacja i ogrzewanie powietrzne (1). Łap powietrze.

Jakość, wielkość i parametry techniczne ówczesnych urządzeń stosowanych do obróbki powietrza były marne, lecz nawet w połowie XX wieku urządzenia służące do ogrzewania i wentylacji miały duże gabaryty i montaż ich wymagał sporych powierzchni. Tak więc często, mimo chęci, modernizacje istniejących obiektów z ww. względów nie były możliwe. Przełom nastąpił w drugiej połowie XX wieku. Rozwinął się przemysł produkujący urządzenia do ogrzewania i wenty
lacji, zaczęła się pojawiać tendencja
do miniaturyzacji tych urządzeń
oraz automatyka, która pozwalała
na bezobsługowe korzystanie z tych
urządzeń, co nie jest bez znaczenia
dla osób, które chcą korzystać z ta-
kich urządzeń, ale nie są technika-
mi. I tak z miniaturyzacją, automa-
tyką i szeroką gamą urządzeń do
ogrzewania wentylacji dotarliśmy
do XXI wieku.
Mamy środki finansowe, pomysł
na dom, na zakład produkcyjny lub
usługowy, na sklep, na miejsce pra-
cy, które będzie zaczątkiem naszej
majętności. Musimy się do tego
przygotować, musimy wiedzieć, jak
chcemy mieszkać, gdzie zbudować
swoją firmę, co produkować i co
zrobić, aby nasze zamierzenia były
nowoczesne i służyły nam przez
wiele lat. Należy przemyśleć każdy
element naszego przedsięwzięcia,
ponieważ tylko wówczas możemy
osiągnąć sukces. Jednymi z naj-
ważniejszych problemów, które in-
westor musi przemyśleć, są: ogrze-
wanie, wentylacja lub klimatyzacja,
odpylanie i odciągi miejscowe w
zakładach produkcyjnych.
Ile powietrza?
Wewnątrz pomieszczeń prywat-
nych, użyteczności publicznej czy
też przemysłowych, wskutek
różnego rodzaju procesów, zmianie
ulega stan powietrza. Zmiany te
wywołane są zyskami ciepła, wy-
dzielaniem się wilgoci czy też za-
nieczyszczeń w postaci gazów, par,
oparów lub pyłów. Przy określaniu
ilości powietrza wentylacyjnego
wychodzi się najczęściej z ilości wy-
mian na godzinę. Krotność wymian,
podawana jest w wielu podręczni-
kach, ma od wielu lat te same war-
tości i mimo zmian w jakości życia i
w technologiach nie podległa mo-
dyfikacjom. Przy tego rodzaju
określaniu ilości powietrza wentyla-
cyjnego nie uwzględnia się przy-
czyn wywołujących zmiany stanu
powietrza i czasu ich występowa-
nia. Dowolne, nawet ustalane
doświadczalnie, przyjmowanie
ilości wymian jest niezadowalające i
bardzo często prowadzi do błędne-
go określenia ilości powietrza wen-
tylacyjnego. Krotność wymian może
być traktowana jako wskaśnik stop-
nia trudności rozwiązania systemu
wentylacji i jako kontrola, czy przy
śródłach powodujących zmiany sta-
nu powietrza zaprojektowana wiel-
kość jest wystarczająca.
Najbardziej miarodajnym i
właściwym sposobem określenia
ilości powietrza wentylacyjnego
jest obliczenie tej ilości w oparciu o
przyczyny wywołujące zmiany po-
wietrza w pomieszczeniu i dopusz-
czalnej koncentracji substancji
szkodliwych. Reasumując, punk-
tem wyjściowym do obliczeń ilości
powietrza wentylacyjnego jest
sporządzenie bilansu, w którym z
jednej strony wystąpią śródła wy-
wołujące zmiany stanu powietrza, z
drugiej strony parametry powietrza,
które chcemy uzyskać w procesie
Człowiek, od zawsze, chciał żyć wygodnie w przyjaznym
środowisku. Uzyskiwał je na miarę swoich umiejętności i
oczekiwań. Zawsze chciał, aby w chłodne jesienne i zimowe
wieczory mógł znaleść miejsce, w którym czułby się dobrze,
by było ciepło i miał czym oddychać. Początkowo nieistotna
była jakość powietrza, lecz ciepło. I tak po wielu stuleciach
zaczęliśmy korzystać z dobrodziejstw, które daje nam Zie-
mia. Przekłada to się na coraz to większy komfort życia, na
równowagę i zdrowie. projektowania, tj. temperatura, wil-
gotność, koncentracja zanieczysz-
czeń.
Tego rodzaju określenie ilości po-
wietrza jest dosyć łatwe do ustale-
nia w budownictwie ogólnym. W
budownictwie przemysłowym pro-
jektant napotyka na pewne trud-
ności w ustaleniu właściwej ilości
powietrza wentylacyjnego ze
względu na złożoność technologii i
nowe substancje powstające pod-
czas procesów produkcyjnych. Prze-
szkody te można ominąć, poznając
technologię i określając, często em-
pirycznie, wielkości, które musimy
wziąć pod uwagę w procesie projek-
towania wentylacji przemysłowej.
Solidna analiza procesów technolo-
gicznych pozwoli projektantowi na
właściwe ustalenia ilości powietrza
wentylacyjnego. Pozwoli ona także
na oszczędne projektowanie, a
więc: mniejsze urządzenia, przewo-
dy o mniejszych przekrojach, mniej
energii elektrycznej itp.
Oszczędności
Duże oszczędności można rów-
nież osiągnąć, wykorzystując ciepło
powietrza wentylacyjnego usuwa-
nego z pomieszczeń. Sięgają one
~60% całkowitego zapotrzebowa-
nia na ciepło dla celów wentylacji.
Oszczędni Szwedzi postanowili wy-
korzystać ciepło od ludzi prze-
chodzących przez Dworzec Cen-
tralny w Sztokholmie. Codziennie
przez ten dworzec przechodzi
około 250 000 osób. Ponieważ wszy-
scy ludzie wydzielają ciepło i w
praktyce trudno się go pozbyć, więc
zamiast wypuszczać je przez otwarte świetliki postanowili je „łapać“ systemem wentylacyjnym. Zostało ono wykorzystane do podgrzewania wody dla c.o. Takie ciepło można również wykorzystać do wstępnego podgrzania powietrza wentylacyjnego. Zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła jest inwestycją droższą niż zwykła wentylacja nawiew-wywiew, lecz w perspektywie kilku lat okazuje się tania w eksploatacji. Można też powiedzieć, że wentylacja, jako jeden z elementów wyposażenia technicznego domu, miejsca przebywania ludzi, miejsca pracy, jest przyczynkiem do dobrego samopoczucia, większej wydajności pracy, dobrego wizerunku zakładu pracy. Tak więc wentylacja w budynku wielomieszkaniowym, własnym domu, w zakładzie usługowym czy w zakładzie przemysłowym jest koniecznością, a warianty jej wykonania są w gestii inwestora i dobrego projektanta.  W kolejnych publikacjach przybliżę problemy związane z projektowaniem i wykonawstwem wentylacji w budynkach wielomieszkaniowych istniejących, nowo budowanych, domach, zakładach usługowych i zakładach pracy.
Dorota Węgrzyn

| str. 58 | str. 59 |

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij