Dziś na ringu „MI”: kolektory słoneczne, czyli gorące ciosy. Roth.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo profesjonalne, gotowe do montażu, pakiety solarne. Przy właściwym skonfigurowaniu poszczególnych elementów składowych instalacji solarnej możliwe jest pokrycie do 70% rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do przygotowania ciepłej wody użytkowej w domku jednorodzinnym. System solarny w połączeniu z systemem ogrzewania podłogowego Roth pozwala dodatkowo doskonale wykorzystać zgromadzoną energię słoneczną w celu wspomagania ogrzewania.
Popularyzacja OZC Kolektory słoneczne Roth to nie tylko wnikliwie przemyślane rozwiàzania techniczne, to przede wszystkim wynikajàce z tej okoliczności wymierne korzyÊci kosztów eksploatacji. Bioràc pod uwag´ powyższe atuty, już nied∏ugo po wejÊciu na rynek nasz system solarny odnotował szczególne zainteresowanie i tak jest
do dziÊ. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ produkty Roth trafiajà do coraz wi´kszej liczby u˝ytkowników szukajàcych najnowszych technicznie rozwiàzaƒ – potrafimy sprostaç wszelkim wymaganiom. Co wi´cej, wykorzystanie potencja∏u energetycznego s∏oƒca stanowi promocj´ jednej z form energii odnawialnej dla poszanowania zasobów naturalnych i ochrony atmosfery ziemskiej. Tak, to istotne!
W zwiàzku z tym, na uwag´ zasługuje fakt przyznania dla kolektorów słonecznych Roth proekologicznego znaku „Błękitny Anioł“ za szczególną dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Wszystkich dramatycznych skutków zmian klimatycznych nie mo˝emy przewidzieç – ale cz´Êci możemy zapobiec. Przyjrzyjmy się bliżej filozofii systemu solarnego naszej firmy, gdzie niewątpliwie głównym bohaterem sà kolektory s∏oneczne. Dwa typy kolektorów NajnowoczeÊniejsza technika wykonania kolektorów s∏onecznych w dzisiejszych czasach nikogo ju˝ nie dziwi. Ale wiadomo, ˝e cz´sto o wyborze kolektora b´dzie decydowa∏a nie tylko estetyka, nie tylko cena, ale przede wszystkim jego efektywność. Kolektor płaski F2 – warto wybraç ten kolektor z uwagi na powłoką selektywną, ponieważ zwiększa ona absorpcją promieni słonecznych, zaś obni˝a emisj´ promieniowania. Pokrycie absorbera pow∏okà selektywną zwiększa wydajność kolektora nawet o 50%, co pokazuje, jak wa˝ne jest ograniczenie w∏aÊnie emisji promieniowania. Optymalna konstrukcja absorbera – serce kolektora o selektywnym pokryciu całopowierzchniowym TiNOX oraz pryzmatyczne szkło ochronne o 4-milimetrowej grubości – gwarantujà du˝à pr´dkoÊç reakcji kolektora równie˝ w przypadku ma∏ego nasłonecznienia. Cechami charakteryzujàcymi dobry
absorber jest kombinacja dwóch współczynników. Pierwszym jest współczynnik absorpcji krótkofalowego promieniowania s∏onecznego, od którego wymagamy, aby by∏ jak najwy˝szy, mo˝liwie najbli˝szy wartoÊci 1 (idealnie absorbujàce cia∏o okreÊlone jest wspó∏czynnikiem absorpcji równym „jeden“). Drugim jest wspó∏czynnik emisji promieniowania. W paÊmie fal d∏ugich powinien byç jak najni˝szy, czyli jak najbli˝szy wartoÊci 0. Energia pochłoniętych (absorbowanych) promieni słonecznych będzie
wykorzystana do podgrzania wody użytkowej. Kolektor powinien więc sprawnie absorbować ciep∏o, a emitować je w jak najmniejszym stopniu. Po dstawowe czynniki wp∏ywajàce na efektywność kolektora F2 to: Wspó∏czynnik absorpcji α = 95% Wspó∏czynnik emisji ε = 5% Kolektor rurowy R1 – odznacza si´ szczególnie ekstremalnà wytrzymałością na uderzenia gradu oraz odpornością na naprężenia termiczne, którą zapewniają rurki z borokrzemianu. Wymiana poszczególnych rurek oraz reflektorów odbywa si´ bez ingerencji w hydraulikę. Kolektor wyposa˝ony jest w reflektory CPC umo˝liwiajàce optymalne odbijanie Êwiat∏a s∏onecznego padajàcego pod każdym kàtem na absorber szklany. Reflektory R1 sk∏adajà si´ z aluminiowych luster odpornych na korozj´ z utrwaleniem akrylowym. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e kolektory rurowe i płaskie są urzàdzeniami o równorzędnych wydajnościach energetycznych – jednak tylko w warunkach letnich…

Justyna Buczek

str. 18
str. 19

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij