Mały system ciepłowniczy z kotłami Herz. Lokalne źródło ciepła.

Biomatic Biocontrol sà kotłami przeznaczonymi do spalania peletu, zrębków i wiórów drzewnych. Wielkości 220, 250, 300, 350, 400 i 500 kW determinujà zastosowanie tylko
w wi´kszych inwestycjach. Przede wszystkim ekologia. W kotłach typu Biomatic zastosowano podobny jak w kot∏ach Firematic system sterowania oparty na sondzie
lambda, uk∏adzie podawania paliwa i powietrza. Dzi´ki zastosowaniu odpowiedniego algorytmu sterującego kot∏a, proces spalania jest maksymalnie optymalny.Wyniki testu spalin plasujà urzàdzenia typu Biomatic na równi z kot∏ami gazowymi i olejowymi. Palnik ma mo˝liwoÊç modulacji mocy kot∏a w sposób p∏ynny od 30% mocy
nominalnej kot∏a. Daje to du˝e możliwości dopasowania kot∏a do wspó∏pracy z nowoczesnymi systemami grzewczymi i mniejsze zu˝ycie elementów kot∏a poprzez redukcj´ iloÊci za∏àczeƒ kot∏a. W kot∏ach Biomatic, podobnie jak w wszystkich kot∏ach Biocontrol, zastosowano nowoczesny palnik i uk∏ad czyszczenia wymiennika ciep∏a. Przy za∏o˝onym optymalnym procesie spalania palnik musi byç czyszczony cyklicznie, aby proces spalania móg∏ byç w∏aÊciwie kontrolowany i sterowany. Pojawienie si´ w biomasie cia∏ obcych, kamieni jest rzeczà naturalnà, a jej skutki sà minimalizowane przez uk∏ad wibracyjny czyszczàcy palnik. Kolejnym elementem pozwalajàcym na uzyskanie wysokiej sprawnoÊci jest automatyczne czyszczenie wymiennika ciep∏a. W tradycyjnych kot∏ach na paliwa sta∏e, podczas procesu spalania, py∏ osiadajàcy na powierzchniach wymiany ciep∏a (płomieniówkach, płomienicach lub opłomkach) powoduje radykalny spadek sprawnoÊci ju˝ po pierwszej godzinie pracy urzàdzenia (w zale˝noÊci od iloÊci py∏u w paliwie). W kot∏ach Biomatic zastosowano układ czyszczący, który powoduje poprzez ruch posuwisto-zwrotny turbulatorów
utrzymanie w czystoÊci powierzchni wymiany. Turbulatory majà równie˝ zadanie zwi´kszenia wymiany ciep∏a poprzez podwy˝szenie prędkości przepływu spalin.
I znowu bezpieczeƒstwo. Kocio∏ jest zabezpieczony przed cofni´ciem p∏omienia w czworaki sposób. Podstawowym zabezpieczeniem jest praca ca∏ego
kot∏a w podciÊnieniu, standardowo 35 Pa, lecz z mo˝liwoÊcià dowolnej zmiany przez użytkownika. Drugie z zabezpieczeƒ to monitoring temperatury podajnika w bezpoÊrednim sàsiedztwie palnika i na przejÊciu przez Êcian´ podajnika paliwa. Kolejny element zabezpieczenia to klapa RSE oddzielajàca fizycznie przestrzeƒ magazynu od podajnika i zasobnika poÊredniego. Ostateczne zabezpieczenie stanowi uk∏ad zaworu termicznego i zasobników z wodà.
Spokój z obs∏ugà. Pe∏ny poziom komfortu obs∏ugi umo˝liwia system odprowadzenia popiołu do zasobników przykotłowych oraz szeroka gama podajników paliwa.
Dodatkowym atutem podnoszącym komfort jest du˝y czytelny wyświetlacz z ∏atwym menu i wieloma przydatnymi funkcjami. SpoÊród wielu warto przytoczyç menu serwisowe, które pozwala na kompleksowy monitoring pracy kot∏a w przesz∏oÊci poprzez zapis b∏´dów, mo˝liwoÊç powrotu do ustawieƒ standardowych, ∏atwoÊç konfiguracji urzàdzenia tak˝e po monta˝u i uruchomieniu. System podajników kot∏ów Biomatic daje najszersze mo˝liwoÊci na rynku. Podstawowym uk∏adem jest nagar-
niacz piórowy z podajnikiem ukoÊnym. Kolejnym rozwiàzaniem jest podajnik poziomy z nagarniaczem i podajnikiem wznoszàcym. Nale˝y tu równie˝ wymieniç systemy z podajnikiem z silosu powy˝ej kot∏owni (nagarniacz wahad∏owy), z zewn´trznych silosów, pod∏og´ ruchomà hydraulicznà. Ofert´ uzupe∏nia ca∏a gama
podajników do peletu. W systemie Biocontrol mo˝liwa jest obs∏uga: – 6 obiegów grzewczych w trybie
pogodowym, z p∏ynnie regulowanà krzywà grzewczà, – 3 niezależnych obiegów solarnych, – zasobników buforowych, – kot∏a dodatkowego, gazowego
lub olejowego, – kotła na paliwo stałe lub kominka z płaszczem wodnym, – powiadamianie systemem telefonii stacjonarnej lub komórkowej o błędach.
Sterownik jest swobodnie programowalny odnośnie czasów pracy kotła, zasobnika, obiegów grzewczych

strony sponsorowane                                  www.herz.com.pl

str. 58

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij