O centralnym ogrzewaniu (i nie tylko) mniej poważnie… Pozornie! (94). Czujność w kotłowni

– Widzę Magister , że postanowiłes dzisiaj narzuciç temat rozmowy. Skąd się wziął taki zamiar? Czyżbyś miał jakieś nowe doświadczenia na ten temat?
– Coraz bardziej upewniam się w przekonaniu, że Pan Majster ma zdolności jasnowidzenia lub czytania w czyichś myślach. Właśnie jestem po spotkaniu z administratorami budynków, którzy zadali mi sporo pytań. Doszed∏em do wniosku, ˝e instalatorzy, jako „druga strona“ w procesie przeglàdów i remontów, mogą być zainteresowani tymi pytaniami. Zawsze dobrze jest wiedzieç, czym interesuje si´ partner w interesach.
– Ciekawe zestawienie: zleceniodawca – zleceniobiorca. Styk tych dwóch grup mo˝e byç interesujàcy. Mów więc, o co Ci chodzi.
– Administratorzy lub właściciele budynków są zobowiązani określonymi przepisami do dokonywania przeglàdów i konserwacji urzàdzeƒ, jakie znajdujà si´ pod ich kontrolà.
OczywiÊcie, nie robià tego sami, bo rzadko który dysponuje ludêmi o odpowiednich uprawnieniach, tylko muszà zwróciç si´ do kogoÊ, kto takie uprawnienia ma. Pytania, z którymi zwrócili si´ do mnie, mo˝na podzieliç na dwie grupy. Pierwsza to: co, kiedy i dlaczego (na jakiej podstawie) musi byç kontrolowane, druga zaś to jak, kiedy i przez kogo takie kontrole mogà byç robione.

– RzeczywiÊcie mia∏eÊ interesujàce spotkanie. Ciekawy jestem, jak z tego wybrnà∏eÊ, bo kiedyÊ sam szuka∏em informacji i nigdzie nie znalaz∏em jednoznacznych przepisów na ten temat. Aby móc odpowiedzieç na takie pytania trzeba przejrzeć parę dzienników ustaw i innych zbiorów przepisów.
– Ma Pan Majster racj´. Gdy zacząłem przeglàdaç te przepisy, to okazało si´, ˝e ich interpretacja w wielu przypadkach nie jest jednoznaczna. Co by Pan Majster odpowiedział na pytanie: czy Polskie Normy sà w Polsce obowiàzujàce?
– Swego czasu przez pisma fachowe (tak˝e w „Magazynie Instalatora“) przetoczy∏a si´ dyskusja i mo˝na by∏o spotkaç ró˝ne zdania na ten temat. A co Ty odpowiedzia∏eÊ?
– Ustawa z 12 wrzeÊnia 2002 r . o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz. 1386) art. 5 ust. 3 mówi, ˝e „stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne“, ale art. 5 ust. 4 dopuszcza, ˝e: „Polskie Normy mogà byç powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w j´zyku polskim“. W Rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 07 kwietnia 2004 r . jest jako za∏àcznik wykaz norm przywołanych w rozporzàdzeniu. Sà to normy obowiàzujàce na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z 2002 r.
– Cytat pi´kny, tylko mo˝e powiesz mniej biurokratycznym j´zykiem, co z niego wynika. – Mówiàc inaczej, to, je˝eli w jakimÊ innym przepisie jest powo∏anie
si´ na okreÊlonà polskà norm´, to wtedy jest ona obowiàzujàca. Najlepszym przyk∏adem jest Prawo budowlane, w którym niektóre ze znanych
nam norm sà przytoczone i w takim przypadku nie ma ˝adnej dyskusji. Polska Norma w Polsce obowiàzuje. – Mia∏bym jednà rad´ dla tych,
którzy dotychczas przestrzegali okreÊlonych norm, a obecnie znalaz∏y si´ one poza tym obowiàzkiem, bo nie zosta∏y nigdzie
przywo∏ane. Moim zdaniem i niektórych ekspertów, lepiej ich dalej przestrzegaç. Mimo ˝e, zgodnie z ustawà o normalizacji, normy utraci∏y moc obowiàzujàcà. Jeszcze do
niedawna norma dotyczàca kotłowni (np. norma PN-87/ B–02411 Ogrzewnictwo. Kot∏ownie wbudowane na paliwo sta∏e. Wymagania) nie by∏a normà przy-
wo∏anà i nikt jej formalnie nie musia∏ przestrzegaç. A teraz zosta∏a przywo∏ana i… Odpowiedê zostawiam Czytelnikom.
– Móg∏bym w tym miejscu trochę ponarzekaç, ˝e nasze przepisy zmieniajà si´ szybciej, ni˝ zdà˝amy si´ ich
nauczyç, ale co to da? Nic!
– Magister , nie za∏amuj si´. Tak by∏o i tak jest. Urz´dnik zza biurka wie lepiej, co Ci jest potrzebne. Już on coÊ wymyÊli, abyÊ si´ nie nudzi∏.
Wróçmy jednak do tematu. – Co zmusza nas do wykonywania kontroli i przeglàdów? Prawo budowlane. A konkretnie Dz. U. 2006 nr
156 poz. 1118 art. 62. – Chyba nie zamierzasz cytowaç wszystkich przepisów na ten temat?
– Nie. Ale niektóre chyba warto przytoczyç. Szczególnie te, które dotyczą bezpoÊrednio naszej bran˝y. Sà
to punkty z ust. 1 o kontroli:
5) okresowej, polegajàcej na sprawdzeniu stanu technicznego kot∏ów, z uwzgl´dnieniem efektywnoÊci energetycznej kot∏ów oraz ich
wielkoÊci do potrzeb u˝ytkowych: a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajnoÊci ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciek∏ym lub sta∏ym o efektywnej nominalnej wydajnoÊci 20 kW do 100
kW oraz kotłów opalanych gazem…

Jerzy Kosieradzki

str. 46
str. 47
str. 48

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij