Paliwa, urządzenia i instalacje gazowe (2). Przyłącza do sieci.

Procedura przyłączenia urządzenia gazowego do sieci gazowej wymaga długiego czasu realizacji ze względu na obowiązujące przepisy, formalności i prace w terenie. Dlatego warto o tym pomyÊleç odpowiednio wcześnie, ale nie za wcześnie. Zasady wykonania przy∏àcza do sieci gazowej regulujà przepisy Prawa energetycznego (Dz. U. nr 153 z dnia 10 kwietnia 1997 r . poz. 1504) i Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 105 z dnia 04 maja 2004 r. poz. 1113) oraz Taryfy dla Paliw Gazowych. Przez przy∏àcze do sieci gazowej należy rozumieć odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służàcy do przyłączania instalacji gazowej znajdujàcej się na terenie i w obiekcie odbiorcy. Podmioty przy∏àczane do sieci gazowej, wg rozporzàdzenia, dzielà si´ na następujàce grupy  przyłączeniowe:
grupa I – podmioty deklarujàce pobór paliwa gazowego w ilości nie większej ni˝ 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3,
grupa II – podmioty deklarujàce pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3 /h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3.
Gaz ziemny (G20, dawniej GZ50) w ilości 10 m3 /h i o cieple spalania 39,5 MJ/m3 wystarcza do zasilania kondensacyjnego kot∏a gazowego o mocy ok. 109 kW, przy jego sprawnoÊci energetycznej 109% lub kotła atmosferycznego o mocy ok. 93 kW przy sprawnoÊci 92%. Przy∏àczenie do sieci gazowej, wg rozporządzenia, nast´puje z
uwzgl´dnieniem zasady równoprawnego traktowania podmiotów (osoby prywatne, firmy) ubiegajàcych się o przyłączenie, na podstawie umowy o przy∏àczenie, po spełnieniu technicznych warunków przy∏àczenia określonych przez przedsiębiorstwo gazownicze. W zwiàzku z powyższym, oprócz warunków przy∏àczenia do sieci gazowej ujętych w rozporzàdzeniu należy oczekiwać, że warunki ustalone przez przedsi´biorstwa gazownicze mogà byç ró˝ne w ró˝nych obszarach kraju. W pierwszej kolejnoÊci, dla podmiotu deklarujàcego pobór paliwa gazowego w ilości nie większej ni˝ 10 m3 /h (I grupa przy∏àczeniowa) należy złożyć wniosek o okreÊlenie warun-
ków przy∏àczenia do sieci gazowej. Zwykle służy do tego odpowiedni formularz, opracowany indywidualnie przez przedsiębiorstwo gazownicze działające na danym obszarze, w którym należy określić m.in. termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego.
Przedsiębiorstwo gazownicze w umowie o wykonaniu przyłącza gazowego określa termin zawarcia umowy na dostaw´ gazu. Przekroczenie tego terminu mo˝e si´ wiàzaç z koniecznością płacenia odsetek karnych, w efekcie czego zakład gazowniczy będzie ˝àda∏ comiesiecznych opłat mimo niepobierania gazu. Do wniosku o okreÊlenie warunków przy∏àczenia do sieci gazowej należy dołączyć: oświadczenie dotyczàce tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z…

dr inż. Jan Siedlaczek
str. 30
str. 32

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij