Wentylacja i ogrzewanie powietrzne (3). Szklane domy.

Standard. To s∏owo, które wyznacza jakoÊç i iloÊç instalacji sanitarnych (pomijam tu, oczywiÊcie, architektur´ i konstrukcj´ budynku), które musi otrzymaç przysz∏y
mieszkaniec budynku. W budynku o standardzie podstawowym, oprócz instalacji wod.-kan., musi byç sprawnie dzia∏ajàca wentylacja grawitacyjna. Ma ona racj´ bytu
tylko wówczas, gdy zaprojektuje si´ jà i wykona prawid∏owo. Przede wszystkim nale˝y rozpatrzyć elementy, które zadecydujà o jej prawid∏owym dzia∏aniu. Sà to:
usytuowanie budynku względem stron Êwiata, ró˝a wiatrów dla danego rejonu, rozmieszczenie wszelkich nadbudówek na dachu oraz szybów wentylacyjnych i odpowietrzeƒ kanalizacji. Mo˝e bowiem zdarzyç si´ tak, ˝e otwór wentylacji grawitacyjnej znajdzie si´ w strefie nadciÊnienia i wskutek tego przez otwory wywietrzników zamiast wywiewania nastàpi nawiewanie powietrza. Pamiętać nale˝y te˝ o wykonaniu, u podstawy ka˝dego kana∏u grawitacyjnego, zamykanego, szczelnego otworu rewizyjnego, który ma s∏u˝yç do usuni´cia nieczystoÊci. Przy obecnej tendencji do budowania tzw. apartamentowców, z tarasami i basenami na dachach, nie bez
znaczenia jest usytuowanie wywiewów wentylacji grawitacyjnej i odpowietrzeƒ kanalizacji. Co ciekawe, że na billboardach i plakatach reklamujàcych nowe domy nie widaç żad nego szybu wentylacyjnego, ˝adnej wywiewki, lecz tarasy i trawk´. MyÊl o przysz∏oÊci!
W budynkach wysokich budowanych wspó∏czeÊnie montowano i montuje si´ nadal wentylatory dachowe, jeden wspólny na jednà obudow´. Dopóki sà sprawne, pracujà w sposób ciàg∏y. Pracujà 3 do 5 lat (mo˝e?), a przez nast´pne lata po prostu sà, lecz nie dzia∏ajà, nikt si´ nimi nie interesuje i zamiast wentylacji wymuszonej mamy gra-
witacyjnà, ale nieskutecznà. Apeluj´ wi´c do projektantów wentylacji w budynkach wysokich o projektowanie sprawnie dzia∏ajàcej wentylacji grawitacyjnej.
Apeluj´ równie˝ do architektów o projektowanie oddzielnych szybów dla wentylacji grawitacyjnej i dla odpowietrzania pionów kanalizacyjnych.
Mieszkaç w mieszkaniu o standardzie podstawowym to nie znaczy, ˝e w przysz∏oÊci u˝ytkujàcy takie mieszkanie nie b´dzie chcia∏ tego standardu podwy˝szyç. Na ogó∏ w takich budynkach w sieci elektrycznej jest napi´cie 220 V i monta˝ dodatkowych urzàdzeƒ o zwi´kszonym poborze energii jest niemo˝liwy, nawet dla urzàdzeń wentylacyjnych typu „mini”, gdzie jednak musi byç niewielka nagrzewnica elektryczna do podgrzania powietrza. Stàd w projekcie, a w przysz∏oÊci w umowie o kupnie mieszkania, muszà si´ znaleêç klauzule o mo˝liwoÊci instalowania dodatkowych urzàdzeƒ o okreÊlonym poborze energii elektrycznej. Mo˝liwe jest, ˝e projektant
instalacji elektrycznych przewidział rezerwę energii elektrycznej i wtedy nasze mo˝liwoÊci zainstalowania np. klimatyzatora sà realne. Również będzie można zainstalowaç minicentralę nawiewną lub nawiewno-wywiewną…

Dorota Węgrzyn
str. 72
str. 73

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij