Wentylatory do specjalnych zastosowań. Przeciwwybuchowi krewniacy.

Wentylatory przeciwwybuchowe muszà spe∏niaç ostre wymogi narzucone przez normy i dyrektywy – wszak od ich niezawodnoÊci zależy często ludzkie życie. Poniżej omówię problem na konkretnych przyk∏adach wraz z opisem technicznym oraz odwo∏aniem do odpowiednich uregulowaƒ, jakim podlegajà opisywane wentylatory przeciwwybuchowe. Przeciwwybuchowe wentylatory promieniowe. Patrzàc „z boku“ – wentylatory EGM niczym nie ró˝nià si´ od standardowo produkowanych wentylatorów promieniowych, jednak˝e ich wykonanie zgodne jest z wymogami ATEX. Typoszereg obejmuje dwadzieÊcia jeden urzàdzeƒ zró˝nicowanych pod wzgl´dem charakterystyk i parametrów. EGM posiadajà znak CE, spe∏niajà wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D – strefa 21 i/lub 22. Odpowiadajà tak˝e wymaganiom dyrektywy ATEX 94/9/EC. Umo˝liwia to wykorzystanie ich do transportu gazów oraz py∏ów mogàcych spowodowaç zagro˝enie wybuchem o  temperaturze w zakresie od -20 do +60°C (temperatura otoczenia silnika -20 do +40°C). Urzàdzenia te zaprojektowano do pracy w strefach zagrożenia wybuchem (poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi). Seria ta produkowana jest zgodnie z mi´dzynarodowymi standardami
ISO 9001 i PN-EN 13980.
Podobnie jak EGM, wentylatory
promieniowe ELF produkowane sà
zgodnie z mi´dzynarodowym standar-
dem ISO 9001. Zosta∏y zaprojektowa-
ne do u˝ytku w strefach zagro˝enia
wybuchem poza kopalniami i wyrobi-
skami górniczymi. Spe∏niajà one wy-
mogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa
1 i/lub 2. Posiadajà znak CE i odpowia-
dajà wymaganiom dyrektywy ATEX
94/9/EC. Przeznaczone sà do monta˝u
wewnàtrz, w instalacji (tj. w kana∏ach
na wlocie i/lub wylocie z wentylatora).
Temperatura transportowanego me-
dium nie mo˝e przekraczaç 60°C
(wersje specjalne na wy˝szà tempera-
tur´ transportowanego medium
dost´pne na ˝yczenie), gdzie otocze-
nie silnika elektrycznego nie mo˝e
przekraczaç -20 do +40°C. Obudowy
wentylatorów ELF standardowo sà
spawane z blachy stalowej (opcja: stal
nierdzewna 1.4301), malowane prosz-
kowo na kolor czarny RAL 9005 (farbà
proszkowà o w∏aÊciwoÊciach antysta-
tycznych, zapewniajàcà równie˝
ochron´ antykorozyjnà). Standardowo
wykonane w figurze LG 90. W kon-
strukcji zastosowano elementy wyko-
nane z blachy mosi´˝nej minimali-
zujàce ryzyko zaiskrzenia. Wirniki z
∏opatkami zagi´tymi typu F sà spawa-
ne/zgrzewane z blachy stalowej (opcja:
stal nierdzewna 1.4301), wywa˝ane sà
dynamicznie wg ISO1940 w klasie
dok∏adnoÊci G2.5. Wentylatory ELF
wyposa˝ane sà w silniki indukcyjne
elektryczne trójfazowe 230/400 V lub
400 V 50 Hz, o klasie izolacji F , wyko-
nane zgodnie z wymogami dyrektywy
ATEX. Moce silników zaczynajà si´ od
0,06, a koƒczà na 7,5 kW. Maksymalne
wydajnoÊci wentylatorów zawierajà si´
w zakresie od 200 m3
/h do 14 500 m3
/h,
maksymalne ciÊnienia ca∏kowite nato-
miast od 100 do 1600 Pa.
Osiowe wentylatory przeciwwybu-
chowe.
Wentylatory osiowe kana∏owe i
Êcienne typu EAC produkowane sà
zgodnie z mi´dzynarodowym standar-
dem ISO 9001 oraz zgodnie z normà o
systemie zapewnienia jakoÊci w przy-
padku produkcji wyrobów przeznaczo-
nych do u˝ycia w przestrzeniach za-
gro˝onych wybuchem – PN-EN 13980.
Odpowiadajà wymaganiom dyrektywy
ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do
u˝ytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spe∏niajà wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2. Przeznaczone do monta˝u w kanale bàdê na Êcianie, dost´pne w wersji obudowy krótkiej – typ KO i d∏ugiej – typ DO. Temperatura transportowanego medium oraz otoczenia powinna zawieraç
si´ pomi´dzy -20 a +40°C. Obudowy wentylatorów EAC standardowo sà spawane z blachy stalowej, malowane farbą  proszkowà poliestrowà, obudowa ma kolor czarny (RAL 9005), wirnik kolor ˝ó∏ty (RAL 1016). W konstrukcji zastosowano elementy wykonane z blachy aluminiowej minimalizujàce ryzyko zaiskrzenia. Wirniki z ∏opatkami aluminiowymi wywa˝ane sà dynamicznie wg ISO1940 w klasie dok∏adnoÊci G 2.5.
Wojciech Wojsa            Fot. z archiwum Venture Industries.

Wojciech Wojsa
str. 76

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij