Wewnętrzne instalacje wodociągowe (42). Rury z cynkiem.

Problem wzajemnego wpływu jakości wody w instalacjach i materiałów konstrukcyjnych konserwacyjnych i połączeniowych może być rozpatrywany przy uwzgl´dnieniu:
wp∏ywu wody o okreÊlonej jakoÊci na instalacj´, wp∏ywu instalacji na jakoÊç wody. Niekorzystny wp∏yw wody o określonej jakości na instalację wodociąową
przejawia si´ w formie przyspieszonej korozji materia∏ów, z których wykonana jest instalacja oraz odk∏adania si´ substancji zawartych w wodzie. Korozyjne działanie wody bywa wywo∏ane przez:
podwy˝szonà naturalnà korozyjnoÊç wody lub niekorzystnà zmian´ jej odczynu w trakcie uzdatniania i nieprzywrócenia w∏aÊciwego odczynu przed podaniem
wody do sieci, zmiany sk∏adu jakoÊci wody przy jej podgrzewaniu w wymiennikach ciep∏a, prowadzàce do wzrostu korozji wody . Innà przyczynà korozji może byç także u˝ywanie przy budowie instalacji materia∏ów o ró˝nych w∏aÊciwoÊciach – przyk∏adowo, u˝ycie stalowych, ocynkowanych rur i kształtek oraz rur i  kształtek miedzianych może powodowaç powstawanie na po∏àczeniu tych materia∏ów mikroogniw elektrycznych, które stajà si´ êród∏em korozji elektrochemicznej. Odk∏adanie w przewodach
substancji zawartych w wodzie wyst´puje g∏ównie przy nadmiernej twardoÊci wody i zmianie temperatury, przy zbyt ma∏ej pr´dkoÊci przep∏ywu wody, a tak˝e w rzadko u˝ywanych koƒcówkach instalacji. Wp∏yw instalacji na jakoÊç wody nale˝y rozpatrywaç w aspekcie wtórnego zniszczenia wody, czyli kontaminacji. Kontaminacja wody w instalacjach, czy te˝ w systemach wodociàgowych, mo˝e te˝ zachodziç z takich przyczyn jak:
rozpuszczanie si´ w wodzie substancji wchodzàcych w sk∏ad materia∏ów instalacyjnych, co jest spowodowane zjawiskami korozyjnymi lub erozyjnymi,
wytwarzanie w systemach wodociàgowych podciÊnienia i zasysanie przy wstecznym ruchu wody cieczy o gorszej jakoÊci (zanieczyszczonej), okresowe powstawanie w wybranych punktach instalacji ciśnienia wy˝szego od ciÊnienia panujàcego w sieci, w wyniku czego do sieci wodociàgowej mo˝e zostaç wtłoczony płyn zanieczyszczony,
stworzenie warunków do rozwoju bakterii chorobotwórczych. Zanieczyszczenie wody produktami korozji mo˝e mieç miejsce w przypadku stosowania rur stalowych
do wody wskazujàcej podwy˝szone w∏asnoÊci korozyjne, ponadto przy stosowaniu nieodpowiedniej jakoÊci rur miedzianych mogà pojawiç si´
problemy z nadmiernà zawartoÊcià jonów miedzi w wodzie. Obecnie coraz cz´Êciej podnosi si´ problem mo˝liwoÊci wyp∏ukania mikroelementów z rur z tworzyw sztucznych.
Materia∏y konstrukcyjne, a tak˝e u˝ywane do konserwacji i wykonywania po∏àczeƒ, które w trakcie ich stosowania mogà mieç kontakt z wodà wodo-
ciàgowà w sposób naturalny bàdê przypadkowy , powinny spe∏niaç wymagania
odpowiednich norm i mieç pozytywna ocen´ Paƒstwowego Zak∏adu Higieny. Materia∏y instalacyjne powinny byç wzajemnie nieagresywne w Êrodowisku przep∏ywajàcej wody oraz innych p∏ynów i substancji, z którymi mogà mieç mo˝liwoÊç kontaktu. Materia∏y te oraz pow∏oki ochronne powinny byç odporne na korozje i ∏uszczenie.
Z przeprowadzonych badaƒ dla rur ze stali ocynkowanej wynika, ˝e w temperaturze do 50°C cynk na powierzchni wewn´trznej przewodu tworzy warstw´, która przyczepiajàc si´ do metalu, ma dzia∏anie ochronne przed korozjà. Powy˝ej temperatury wody wynoszàcej 55°C warstwa cynku odspaja si´, staje si´ luêna i ziarnista,
co powoduje pogorszenie ochrony stali przed korozjà. W temperaturze 60-70°C nast´puje zmiana biegunowoÊci, która os∏abia ochronnà pow∏ok´ cynkowà. Stal w´glowa pokryta warstwà cynku oraz ∏àczniki ocynkowane nie gwarantujà instalacjom odpowiedniej trwałości. Jej żywotność szacunkowo określa się na 15 lat. Podniesienie
temperatury wody ciep∏ej w nowo budowanych instalacjach, zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury zawartym w Dzienniku Ustaw nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w punkcie poboru do temperatury minimalnej 55 i maksymalnej 60°C oraz krótkotrwale do 70°C całkowicie eliminuje rury stalowe ocynkowane w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Stalowych rur ocynkowanych oraz łączników nie należy stosowaç w instalacjach ogrzewczych. Rury stalowe stosuje się w instalacjach od 150 lat. Do niedawna był to jedyny powszednie dostępny materiał na przewody do instalacji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rury stalowe sà idealnie szczelne dla gazów oraz nie przepuszczajà zwiàzków chemicznych. Cechuje je bardzo duża wytrzyma∏oÊç na rozciàganie, zginanie i Êciskanie. Instalacja z tego materia∏u wykazuje du˝à sztywnoÊç. Kompensacje wymagane sà tylko na bardzo d∏ugich odcinkach przewodów. Rury i złączki sà stosunkowo tanie. Przewody stalowe stosuje si´ głównie w instalacjach wymagajàcych wytrzymałości
Andrzej Świerszcz

str. 60
str. 61

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij