Zapytano mnie – mogą zapytać i ciebie. Można skorzystać! Odpowiadam, bo wypada…

Szanowny Panie! Przepisy prawne, do których można się odnieść, nie precyzują, na kim ciąży obowiązek odczytów wodomierzy, chociaż udzielają częściowych wyjaśnień.
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 rozdział 2, art. 6, pkt. 6: „6. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku: (…)
(…) 6a. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w ust. 6 pkt. 3 i 4, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie (…)
(…) 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany”. W związku z powyższym, akty prawne zobowiązują zarządcę budynku do sporządzenia umowy z dostawcą wody. Lokatorzy mieszkający w zasobach zarządcy muszą zostać poinformowani o prawach i obowiązkach wynikających z korzystania z przyłącza
wodnego w wielolokalowym budynku.
Owe prawa i obowiązki zarządca ma obowiązek zamieścić w regulaminie, który ma zastosowanie do wszystkich administrowanych budynków. Regulamin jest ustalany przez członków rady (zarząd, rada nadzorcza) na podstawie aktów prawnych (ustaw, często również kodeksu cywilnego) oraz statutu (jeżeli takowy funkcjonuje w administrowanych zasobach). Reasumując, częstotliwość odczytów, kto ma ich dokonywać oraz sposób rozliczenia wody określa regulamin. Odsyłam więc pana do przeanalizowania funkcjonującego regulaminu. W przypadku braku regulaminu lub odpowiednich zapisów regulaminowych odpowiedzialność w kwestiach spornych ponosi zarządca. Agnieszka Urbaniak


Szanowna Redakcjo! Mam zamiar zastosować w moim nowym domu kolektory słoneczne – wbudowane w połać dachu. Harmonogram prac jest następujący: w tym roku stan surowy otwarty, reszta w 2009 r. W związku z tym, że kolektory mają być wbudowane w połać, nie będą pracować około roku. Czy w ogóle takie rozwiązanie wchodzi w rachubę, a jeżeli tak, to jakie środki bezpieczeństwa trzeba wprowadzić, aby nie uszkodzić kolektorów (przegrzanie na sucho). Z poważaniem Tomasz Nabiałek

Szanowny Panie! W przypadku długiego okresu od momentu zamontowania do momentu uruchomienia wskazane jest zabezpieczenie kolektorów przed nagrzewaniem (zwłaszcza w okresie wysokich temperatur, czyli latem). Można to zrobić poprzez użycie brezentu lub innego materiału, który należy zabezpieczyć z kolei przed zerwaniem przez wiatr. Najistotniejsze jest, z punktu widzenia własnego bezpieczeństwa, przykrycie kolektorów (chodzi o ich wychłodzenie) przed samym napełnieniem
instalacji. Najlepiej jest wykonać tę czynność rano lub późnym popołudniem, czyli w momencie, gdy słońce nie grzeje już zbyt mocno. Przeprowadzone eksperymenty z kolektorami, które w okresie kilku lat nie były napełniane (nie działały) i nie były zabezpieczone (nie były przykryte), pokazują, iż w żaden sposób nie wpływa to  negatywnie na ich sprawność. Jak wspomniałem wcześniej, ze względów bezpieczeństwa najistotniejsze jest wychłodzenie kolektorów (przykrycie) przed samym
napełnieniem instalacji. Sławomir Łyskawka


Droga Redakcjo! Mam do Państwa pytanie. Chciałem dowiedzieć się, czy jest dozwolone podłączanie dwóch zasobników c. w. u.
do jednego naczynia. Zakładamy, że jest bojler zasilany ogrzewaniem węglowym w domku jednorodzinnym, a właściciel chce dołożyć gazowy wiszący zasobnik c. w. u. z zamkniętą komorą spalania. Czy można podłączyć takie dwa zasobniki do jednego, większego naczynia, bez żadnych zaworów odcinających te dwa układy, a jeśli nie, to dlaczego? Ktoś powiedział mi, że można to zrobić, ale chciałem zapytać. Pozdrawiam Karol Ratajczak

Szanowny Panie! Można podłączyć te pogrzewacze c. w. u. do jednego naczynia wzbiorczego. Odnośnie zaworów odcinających te dwa układy, to żeby naczynie stabilizowało obydwa układy, muszą być one (zawory), oczywiście, otwarte. Polska Norma nie określa sposobu doboru i montażu naczyń do c. w. u., nie ma nawet konieczności stosowania tych naczyń wg polskiego prawa. Jacek Konikiewicz


Szanowna Redakcjo! W Praktycznym dodatku ABC „Magazynu Instalatora”  (3/08) zamieszczona została informacja, „że oznaczenie
stopnia ochrony musi być naniesione na wszystkich urządzeniach elektrycznych”. Czy istnieje przepis prawny zobowiązujący producenta do podawania informacji?
Agnieszka Dykiert, Koszalin

Szanowna Pani! Z rozporządzenia regulującego wymagania odnośnie urządzeń elektrycznych wynika, że informacja dotycząca oznaczenia stopnia ochrony musi być naniesiona.
Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego § 5.1: „Na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu.
W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym informacje te podaje się w instrukcji obsługi, świadectwie gwarancyjnym lub w dokumentacji dołączonej do sprzętu”. Tak więc, powołując się na to rozporządzenie, oznaczenie stopnia ochrony (ponieważ jego znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa użytkowania) powinno być naniesione na obudowie. Nie jest konieczne umieszczenie tego oznaczenia na urządzeniu, jeśli nie na to ma miejsca, ale musi być w dokumentacji dołączanej do sprzętu. Sprawę oznaczeń IP reguluje norma PN-EN 60529 z 2003 roku „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)”.
Jarosław Pomirski
str. 44
str. 45

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij