Dziś na ringu „Magazynu Instalatora”: kotły wiszące, czyli kondensacja w natarciu. Fondital

W swojej ofercie firma Fondital posiada modele o nazwie handlowej Tahiti Condensing Line Tech w wersji dwufunkcyjnej i jednofunkcyjnej. Występują one w trzech mocach nominalnych 24, 28 i 32 kW.
Głównym elementem kotła jest kondensacyjny wymiennik ciepła o wysokiej wydajności osiągającej 107% sprawności przy mocy nominalnej.
Jest on wykonany ze stali szlachetnej i obudowy z tworzywa sztucznego oraz posiada wbudowany odpowietrznik. Wymiennik jest zintegrowany z palnikiem ze stali nierdzewnej z całkowitym wstępnym mieszaniem. W procesie dostarczania gazu i powietrza do spalania odpowiedzialny jest
zawór gazowy o stałym stosunku powietrza do gazu oraz modulacyjny wentylator. W kotle dwufunkcyjnym jest wbudowany płytowy wymiennik o dużej wydajności ciepłej wody użytkowej, która jest zależna od mocy kotła i wynosi od 13,4 do 16,9 l/min przy Δ
Dt 30°C. Konstrukcja kotła jednofunkcyjnego umożliwia podłączenie zasobnika ciepłej wody użytkowej i sterowanie tym zestawem z panelu
kotła. Zastosowany panel sterowania posiada elektroniczny wyświetlacz, który informuje o trybie i parametrach pracy. Obieg wody centralnego
ogrzewania jest za pew nio ny przez pompę, która posiada trzy prędkości obrotowe i wbudowany automatyczny zawór odpowietrzają cy. Zabezpieczenie po stronie centralnego ogrzewania jest realizowane za pomocą wbudowanego zaworu bezpieczeństwa 3-barowego i naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności 10 litrów. Dodatkowym ele men tem jest
czujnik przepływu w ukła dzie ogrzewania, któ ry nie ze zwa la na pra cę ko –
tła przy bra ku wo dy lub ni skim ci śnieniu.
Ce chyfunk cjo nal ne
Ko tły kon den sa cyj ne Ta hi ti Con –
den sing Li ne Tech po sia da ją wie le
przy dat nych funk cji, któ re gwa ran tu –
ją bez piecz ną pra cę i wła ści we wy ko –
rzy sta nie urzą dze nia. Dla tych ce lów
za sto so wa no funk cję „ko mi nia rza”
po zwa la ją cą na prze pro wa dze nie
prac re gu la cyj nych pal ni ka i spraw –
dze nie rze czy wi stej efek tyw no ści
ko tła. Pra ca ko tła po stro nie ogrze wa –
nia mo że się od by wać w za kre sie
tem pe ra tur od 20 do 83°C lub od 20
do 45°C. Ist nie je rów nież moż li wość
usta wie nia od dziel nej mniej szej mo –
cy niż moc mak sy mal na ko tła, dla ce –
lów cen tral ne go ogrze wa nia za leż nej
Ko tłykon den sa cyj newi szą ce fir myFon di tal
cha rak te ry zu jąsiętym,żesąła twewin sta –
la cji,użyt ko wa niu ikon ser wa cji,przezco
co razbar dziejzdo by wa jąso biebar dzodo –
brąopi nięwśródin sta la to rów,ser wi san tów
orazużyt kow ni ków.
Głów nepod ze spo ły
wko tle
Jerzy Luc
| str. 18 | str. 19 |

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij