Dobór systemów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Wnętrze na sucho

Zgodnie z Prawem budowlanym „obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

* spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród”.

Poniżej zostały zapisane zasady doboru systemów suchej zabudowy wnętrz z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych ze względu na wymagania podstawowe pkt. b), e) i f).

Bezpieczeństwo pożarowe
Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

* nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,

* ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,

* ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,

* możliwość ewakuacji ludzi,

* odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla ekip ratowniczych.

Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku jest odporność ogniowa jego elementów.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać co najmniej wymagania określone w tabeli 1.

Dla systemów suchej zabudowy wnętrz z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych określa się odporność ogniową na podstawie badań wykonywanych w odpowiednich instytutach technicznych.

Systemy z odpornością ogniową oparte są o płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typ F, FH2, DF lub DFH2. Odporność zależy od ilości użytych płyt, grubości i rodzaju wypełnienia (zalecana jest wełna mineralna skalna).

Ochrona przed hałasem

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Przegrody wewnętrzne, a także elementy budowlane powinny mieć izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych między innymi dla ścian wewnętrznych i stropów.

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych jest zjawiskiem redukcji głośności dźwięku powstałego w ośrodku gazowym (fala powietrzna) przechodzącego między dwoma pomieszczeniami przedzielonymi przegrodą budowlaną, np. ścianą działową. Dobra izolacyjność akustyczna przegród budowlanych jest jednoznaczna z małym przewodzeniem dźwięku z pomieszczenia do pomieszczenia. Izolacyjność akustyczną przegród mierzy się w decybelach [dB].

W Polskich Normach określone są wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla przegród R’A1. Dla ścian działowych określa się laboratoryjny parametr izolacyjności akustycznej RA1.

Ocenę izolacyjności ściany działowej należy przeprowadzać wg poniższej zasady:

R’A1 = RA1R – Ka RA1R = RA1-2dB

RA1R – skorygowana o 2dB projektowana wartość wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej ściany

Ka – poprawka określająca wpływ bocznego przenoszenia dźwięku obniżającego izolacyjność akustyczną osiąganą w budynku w stosunku do izolacyjności akustycznej oznaczonej w laboratorium.

Izolacyjność cieplna przegród

Wartości przenikania ciepła Uk ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości Uk (max) określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Systemy suchej zabudowy wnętrz z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych najczęściej mają zastosowanie przy zabudowie dachów skośnych. Największy wpływ na izolacyjność cieplną ma izolacja termiczna. Do obliczeń cieplnych wlicza się płyty gipsowo-kartonowe, których współczynnik przenikania ciepła wynosi λ = 0,23 [W/m*K]. Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych stanowi przede wszystkim warstwę wykończeniową nadającą pomieszczeniu estetyczny wygląd (fot. 1). Między konstrukcją a płytą umieszcza się paraizolację, która stanowi barierę (izolację) dla pary wytwarzanej w pomieszczeniu.

Przepisy budowlane stawiają przed obiektami budowlanymi coraz surowsze wymagania. Systemy suchej zabudowy wnętrz mają coraz większe zastosowanie dzięki szybkiemu rozwojowi technologii. Coraz częściej płyty gipsowo-kartonowe wykorzystuje się w najnowocześniejszych inteligentnych budynkach biurowych, domach pasywnych i innych. Dzięki innowacyjności SSZW (systemy suchej zabudowy wnętrz) zastępują coraz częściej tradycyjne technologie, np. murowane (fot. 2).

Tomasz Jaroszuk                                                                        Fot. z archiwum firmy Rigips.
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij