Charakterystyka energetyczna budynków. Zmiany na świadectwie

Udział sektora budownictwa w zużyciu energii jest największy i wynosi 40% w UE, w konsekwencji stanowiąc największe źródło emisji CO2. Szacuje się, że wykorzystanie potencjału opłacalnych ekonomicznie działań na rzecz poprawy efektywności wykorzystania energii skutkowałoby zmniejszeniem zużycia energii o 11%.

Proponowane zmiany można podzielić na zmiany o charakterze:

* strategicznym,

* technicznym,

* organizacyjnym.

Zmiany strategiczne Zmiany o charakterze strategicznym:

* Obowiązek tworzenia przez kraje członkowskie krajowych planów określających cele procentowe na rok 2020 udziału w ogólnej liczbie budynków i w całkowitej powierzchni użytkowej budynków o niskiej emisyjności CO2, niskoenergetycznych i zero energetycznych dla:

– nowych i odnawianych budynków mieszkalnych,

– nowych i odnawianych budynków niemieszkalnych,

– budynków wykorzystywanych przez władze publiczne.

Zostaną także ustanowione zasady określania takich budynków. Plany powinny zostać przekazane do komisji do 30 czerwca 2011. Państwa członkowskie będą zobowiązane do przedkładania raportów z realizacji krajowych planów.

* Zakaz stosowania zachęt do wznoszenia lub przeprowadzania renowacji budynków, które nie spełniają minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej od dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany techniczne Zmiany o charakterze technicznym:

* Znosi się barierę 1000 m2, powyżej której budynki muszą obecnie spełniać minimalne wymagania ochrony cieplnej. Ograniczanie to powoduje, że 72% budynków posiadających potencjał opłacalnych ekonomicznie oszczędności energii nie było objętych systemem.

* Obowiązek umieszczania w widocznym miejscu świadectwa energetycznego budynków użyteczności zostaje rozszerzony o budynki o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 250 m2 powinny zostać opracowane do 31 grudnia 2010 roku.

* Obowiązek rozważenia alternatywnych źródeł energii zostanie rozszerzony na wszystkie nowe budynki. Analiza systemów alternatywnych powinna być w przejrzysty sposób udokumentowana we wniosku o pozwolenie na budowę lub we wniosku o końcowy odbiór prac budowlanych.

* Wprowadzenie definicji „ważniejszej renowacji” jako przedsięwzięcia, którego koszt przekracza 25% wartości budynku lub dotyczy ponad 25% powierzchni ścian zewnętrznych.

* Zalecenia zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej powinny być technicznie wykonalne dla konkretnego budynku i zawierać przejrzyste informacje dotyczące ich opłacalności ekonomicznej.

* Należy stosować wskaźnik pozwalający na ocenę emisji CO2.

* Należy określić minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla instalowanych w budynkach systemów technicznych dla nowych, wymienionych i modernizowanych systemów technicznych budynku i ich części.

Wymagania dotyczą w szczególności:

a) kotłów lub innych wytwornic ciepła w systemach ogrzewania;

b) podgrzewaczy wody w systemach ciepłej wody użytkowej;

c) centralnej jednostki klimatyzacji lub wytwornicy chłodu w systemach klimatyzacji.

Zmiany organizacyjne Zmiany o charakterze organizacyjnym:

* Państwa członkowskie powinny prowadzić wszechstronne kampanie informacyjne o systemie certyfikacji.

* Wskaźnik charakterystyki energetycznej powinien być upubliczniony przy wystawianiu na sprzedaż budynków lub ich części we wszystkich ogłoszeniach o sprzedaży budynku lub jego części, a świadectwo charakterystyki energetycznej pokazane potencjalnemu nabywcy.

* Przy oferowaniu do wynajęcia budynków lub ich części we wszystkich ogłoszeniach o wynajmie budynku lub jego części powinien być określony wskaźnik charakterystyki energetycznej zawarty w świadectwie charakterystyki energetycznej, a świadectwo charakterystyki energetycznej pokazane potencjalnemu najemcy.

* W świadectwie charakterystyki energetycznej powinno być wskazane, gdzie właściciel lub najemca może uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące zawartych w nim zaleceń.

* Wprowadza się obowiązek niezależnego systemu kontroli świadectw oraz sprawozdań z kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

* Powinny zostać wprowadzone zasady stosowania kar w przypadku naruszenia krajowych przepisów realizujących dyrektywę; kary muszą być efektywne, proporcjonalne i zniechęcające.

* Wprowadza się zapisy, które powinny umożliwić wejście na rynek ekspertów, grup zawodowych lub przedsiębiorstw, które obecnie są dyskryminowane, takie jak przedsiębiorstwa typu ESCO czy agencje energetyczne.

Wszystkie zmiany mają się przyczynić do zmniejszenia energochłonności budynków, lepszego wykorzystania energii, szerszego stosowania alternatywnych źródeł energii i ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a w efekcie pomóc osiągnąć cele 3 x 20% w roku 2020.

Katarzyna Grecka
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij