Inwestycje w OZE. Źródła rozproszone

Zarządzanie projektem inwestycyjnym w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce wymaga od zarządzającego umiejętności poruszania się w obszarach sektora energetycznego, rynków finansowania tego typu inwestycji, procedur administracyjnych, regulacji prawnych oraz dynamicznie zmieniającego się potencjału nowych i istniejących projektów.

Całkowity okres realizacji projektu inwestycyjnego farmy wiatrowej z instalacją turbin, budową niezbędnej struktury energetycznej i drogowej, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz koncesji na sprzedaż i obrót energią to przeciętnie okres od 2 do 4 lat. Procedury administracyjne i szereg badań, w tym oddziaływania inwestycji na środowisko oraz na sieć energetyczną czynią te projekty długoterminowymi.

Ważnym czynnikiem przysparzającym korzyści jest pojawienie się możliwości wsparcia w finansowaniu inwestycji, których integralną częścią są urządzenia produkujące energię i ciepło ze źródeł odnawialnych.

System energetyczny w Polsce nie jest na razie w stanie przesyłać i dystrybuować energii ze źródeł odnawialnych na żądanym i narzuconym przez dyrektywy europejskie poziomie. Podmioty gospodarcze dostarczające energię elektryczną odbiorcom końcowym, w tym operatorzy energetyczni, są zobowiązane w swoim portfelu posiadać odpowiedni udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Świadectwa pochodzenia energii należy uzyskać i przedstawić do umorzenia.

Dyrektywa nakłada… Jednym z rozwiązań są rozproszone źródła energii, które w odpowiedniej ilości zainstalowane na terenie Polski mogą zapewnić operatorom wymagany wolumen energii pochodzący ze źródeł odnawialnych. Przewaga takich rozwiązań to możliwość przyłączania do lokalnej sieci energetycznej oraz lokalna dystrybucja ciepła w przypadku układu kogeneracyjnego.

Dyrektywa 2004/8/W nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewnienie udziału energii elektrycznej pochodzącej z wysokosprawnej kogeneracji. Genezą takich wytycznych jest potencjalna możliwość wykorzystania tej samej ilości paliwa do wytworzenia prądu elektrycznego i ciepła. Pozwala również zużyć tę samą ilość paliwa, ograniczając straty w przypadku, gdyby każdy z tych procesów technologicznych odbywał się oddzielnie. Wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem pozwala jednocześnie zmniejszać zanieczyszczenie środowiska, m.in. obniżyć emisję dwutlenku węgla.

Finansowanie inwestycji Instytucje finansowe na całym świecie rynek energetyczny postrzegały jako bardzo bezpieczny, z wysoką stopą zwrotu z inwestycji. Jednak branża energetyczna, związana z inwestycjami bazującymi na pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych, podobnie jak inne sektory gospodarki w sposób dynamiczny zareagowała na aktualną sytuację finansową. Banki stosują karencje w spłacie kapitału i odsetek, jednak karencja w spłacie kapitału możliwa jest do momentu otrzymania dotacji, jednak nie dłużej niż 8-12 miesięcy po zakończeniu realizacji inwestycji. Natomiast karencja w spłacie odsetek możliwa jest na wniosek klienta i nie dłużej niż do momentu zakończenia inwestycji.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) jest najważniejszym źródłem finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce na lata 2007-2013. Jako jeden z 15 głównych priorytetów wymieniona jest „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – z kwotą 1403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS).

W ramach IX i X priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mogą zostać dofinansowane nawet w 20% wartości inwestycji m.in. farmy wiatrowe i biogazownie – w przypadku, gdy finalnym produktem byłaby energia elektryczna lub energia elektryczna i ciepło, a jednocześnie wartość inwestycji przekraczałaby 10 mln PLN.

Wspierana będzie przede wszystkim budowa lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy, wiatru, a także ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej i słonecznej. Beneficjentami tych dotacji mogą być zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Program ten staje się istotnym elementem mogącym zniwelować skutki ograniczonego dostępu do finansowania komercyjnego i w istotny sposób może przysporzyć korzyści przedsiębiorcom, którzy zechcą zainwestować w małe jednostki kogeneracyjne zasilane biomasą oraz biogazownie rolnicze.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest programem uzupełniającym oczekiwania potencjalnych inwestorów, którzy nie mogą realizować dotacji w ramach programu PIOŚ. Dotyczy to również minimalnej wartości inwestycji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych. Instytucją zarządzającą programem jest minister rolnictwa i rozwoju wsi. Instytucja zarządzająca powierza zadania dotyczące wdrażania programu podmiotom wdrażającym zgodnie z przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.

W celu wsparcia funduszy unijnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Beneficjentami będą inwestorzy planujący inwestycje w OZE na poziomie 300 MW oraz planujący budowę lub modernizację wysokosprawnej kogeneracji na poziomie 50 MW. Kwoty pożyczek to od 4 do 50 mln PLN z możliwościami umorzenia, opisane dokładnie w warunkach dofinansowania i umorzenia.

W ramach wsparcia produkcji energii z wysokosprawnej kogeneracji wprowadzono w Polsce system świadectw pochodzenia, tzn. czerwone i żółte certyfikaty. System świadectw pochodzenia energii z wysokosprawnej kogeneracji działa na podobnych zasadach co system świadectw pochodzenia z energii odnawialnej. Nadzór nad obrotem świadectwami pochodzenia pełni prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Potencjalne przychody są modelowane na wiele sposobów, jednak nawet takie modelowanie projektu inwestycyjnego z dostępnymi źródłami finansowania nie pozwala mieć pewności co do długości okresu zwrotu nakładów z inwestycji. Urządzenia zastosowane w wysokosprawnej kogeneracji, biogazowniach czy instalowane turbiny wiatrowe mają swoją określoną żywotność i wydłużanie projekcji przychodów ze sprzedaży energii jest kompensowane nakładami związanymi z utrzymaniem technicznym i serwisowaniem.

Wsparcie w regulacjach prawnych Gospodarka rynkowa wymusza efektywne zarządzanie procesami inwestycyjnymi, a zróżnicowane realia, w jakich te procesy występują, sprawiają, że bardzo ważnym elementem jest odpowiedni dobór metody zarządzania takim przedsięwzięciem. Czynnikiem kształtującym poziom opłacalności inwestowania w odnawialne źródła energii jest jednoznaczna prognoza wzrostu cen energii. Stabilna polityka cenowa poparta regulacjami prawnymi w istotny sposób może wpłynąć na poprawienie efektywności procesów inwestycyjnych związanych z budową odnawialnych źródeł energii.

Strategia rozwoju i prace nad ustawami trwają już kilka lat, ale planowana jest na czerwiec 2009 r. ustawa regulująca i wspierająca budowę biogazowni. Za tą ustawą, przez Ministerstwo Gospodarki, ma być przygotowany przewodnik dla inwestorów. Ma powstać prawna możliwość wprowadzania gazu pochodzącego z biogazowni do lokalnych sieci gazowych i jego dalsza dystrybucja.

Aktualnie trwają prace nad nowelizacją Ustawy Prawo Energetyczne oraz nad systemem wykorzystywania funduszy pochodzących z opłat zastępczych. Zmianie ulegną zasady wydawania warunków przyłączenia do sieci energetycznej. W znowelizowanej ustawie zostaną ujęte regulacje dotyczące świadectw pochodzenia z energii produkowanej przez biogazownie, będzie można umarzać na zasadach podobnych jak zielone certyfikaty.

Rafał Pesta

Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij