Inwestycje ekologiczne z wykorzystaniem funduszy unijnych. Zielona gospodarka

Część środków z funduszy unijnych, przyznanych w znaczącej kwocie programom z zakresu ochrony środowiska na lata 2007-2013, zasili projekty związane ze środowiskiem naturalnym, w tym: wprowadzenie systemów energetycznych, ekoinnowacje. Warto odnotować, że na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii przeznaczono ponad 7 mld euro.

Przedsięwzięcia i sposoby Wobec zauważalnego nacisku ze strony UE na rozwój projektów związanych m.in. z odnawialnymi źródłami energii w ramach dofinansowania z funduszy unijnych, część instytucji finansowych wprowadziła rozwiązania mające na celu wsparcie takich przedsięwzięć. Specjalnie przygotowanym produktem jest kredyt inwestycyjny na realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na lata 2007-2013.

W zakresie przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii, kredyt przeznaczony jest dla przedsiębiorców ubiegających się przede wszystkim o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), a także regionalnych programów operacyjnych (RPO) dla danego województwa.

W odniesieniu do województwa pomorskiego instytucją o zasadniczym znaczeniu, związaną z udzielaniem dofinansowania dla przedsiębiorców, jest Agencja Rozwoju Pomorza. Zależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa (mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwo) i prowadzonego programu operacyjnego wysokość udzielanej pomocy kształtuje się w przedziale od 50 do 60% kosztów kwalifikowanych.

W bieżącym okresie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – Działanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa – oferowana jest pomoc m.in. w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska z maksymalnym poziomem dofinansowania do 60% kosztów kwalifikowanych, nie wyższym niż 200 tys. PLN. Wnioski należy zgłaszać do ARP w terminie do 5.10.2009 r.

Analogicznie w ramach Działania 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa – przyjęty poziom dofinansowania wynosi odpowiednio 60% i 50% kosztów kwalifikowanych dla małych oraz średnich przedsiębiorstw na kwotę maksymalnie 800 tys. PLN.

Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MSP w ramach ww. RPO w swym założeniu przeznaczone jest natomiast na realizację przedsięwzięć związanych z nabyciem wyników prac badawczo-rozwojowych, praw do własności intelektualnej związanej z wdrażanym rozwiązaniem, a także na wsparcie wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług. Maksymalny poziom dofinansowania to 60% k.k. (mikro- i małe przedsiębiorstwa) oraz 50% k.k. (średnie przedsiębiorstwa), lecz nie więcej niż 2 mln PLN. Wnioski będą przyjmowane w okresie październik – listopad 2009 r.

Warto dodać, iż wszystkie ww. działania pomocowe stanowią idealne rozwiązanie zarówno dla firmy planującej własny rozwój, jak również dla klientów instalatorów, dążących do realizacji inwestycji związanych z oszczędnościami w zakresie energochłonności.

Organizowane z kolei przez Urząd Marszałkowski Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii w ramach RPO WP dotyczy wsparcia inwestycji w scentralizowane systemy zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, przekształcenia istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej, w tym przebudowa źródeł ciepła na wykorzystujące OZE oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, połączona również z przebudową źródeł wytwarzania energii. Uwzględnione dofinansowanie na poziomie 40-60% k.k. w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej do kwoty 1 mln PLN. Przyjmowanie wniosków przewidziane jest na październik – listopad 2009 r.

Inną instytucją, w której możliwe będzie składanie wniosków w 2010 r. jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych i Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dopuszczają możliwość wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pierwsze z przedstawionych działań przewiduje przeznaczenie funduszy na budowę i modernizację budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej i urządzeń, w tym służących ochronie środowiska. Działanie zakłada poziom dofinansowania 40-60% k.k., z zastrzeżeniem, że będzie to kwota nie wyższa niż 300 tys. PLN do 2013 r. na gospodarstwo.

Drugie działanie jest zbliżone pod względem celu przeznaczenia środków i dotyczy niemieszkalnych obiektów budowlanych i istniejących budynków mieszkalnych. Maksymalne dofinansowanie – 50% k.k., ale nie więcej niż 100 tys. PLN do 2013 r. na podmiot.

Należy jednak zaznaczyć, że choć są to inwestycje realizowane przez prowadzących działalność rolniczą, to nie mogą one dotyczyć części mieszkalnej ich gospodarstw lub domostw.

Rola banku Z uwagi na konieczność zgromadzenia własnych środków – realizacja projektu stanowi zazwyczaj dla przedsiębiorstw duże wyzwanie pod względem finansowym. Jak zostało wyżej wspomniane, niektóre banki przewidują wsparcie przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie.

Na przykładzie oferty jednego z nich możliwe jest skorzystanie z kredytu, w celu realizacji projektów, za które dotacje z UE są przekazywane dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia. Kredyt przyznawany jest na podstawie wniosku lub umowy o dofinansowanie i biznesplanu. Produkt kierowany jest m.in. do osób fizycznych prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą, mikrofirm, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw i charakteryzuje się korzystnym długim okresem kredytowania, wynoszącym nawet 15 lat. Wkład własny, jaki wnosi klient, stanowi tylko 15% wartości inwestycji określonej w biznesplanie projektu. Ważnym udogodnieniem jest przyspieszenie procedury ubiegania się o kredyt poprzez dostarczenie do banku biznesplanu i kopii wniosku o dofinansowanie (ew. decyzji/umowy o dofinansowanie, jeśli instytucja dopuszcza realizację projektu po uzyskaniu pozytywnej decyzji i podpisaniu umowy), składanych do właściwej instytucji, jeśli założenia nie uległy zmianie.

Dodatkowo, na wniosek kredytobiorcy, możliwe jest wydanie promesy kredytowej na okres do 9 miesięcy, a w przypadku upływu tego terminu, również na wniosek, wydłużenie na kolejny okres nie dłuższy, niż 6 miesięcy.

Produkt bankowy, opracowany z myślą o przedsiębiorstwach ubiegających się o dofinansowanie, może stanowić zatem korzystny sposób zapewnienia środków niezbędnych do zrealizowania projektów, otwierając drogę do unijnych dotacji.

Marek Dudzikowski
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij