Czy warto inwestować w biologiczne przydomowe oczyszczalnie na osad czynny. Reakcja w komorze.

Mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków działające na zasadzie oczyszczalni SBR mogą być wykorzystywane do oczyszczania ścieków z pojedynczych domów, jak i też niewielkich zgrupowań, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i małych zakładów rzemieślniczych, znajdujących się poza zasięgiem kanalizacji zbiorczych. Wysoko efektywne oczyszczanie ścieków gwarantuje dotrzymanie wymaganej jakości ścieków oczyszczonych i stwarza możliwość odprowadzania ścieków do wód płynących lub, w uzasadnionych przypadkach, do ziemi.

Budowa Oczyszczalnie działające na zasadzie osadu czynnego to zblokowane (przeważnie w jednym zbiorniku) mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków, składające się z:

1. osadnika wstępnego (służy do uśrednienia oraz retencji ścieków),

2. kraty do zatrzymania ewentualnych dużych zanieczyszczeń,

3. komory reaktora, w którym zachodzi nitryfikacja ścieków (intensywne napowietrzenie, dotlenienie ścieków),

4. osadnika wtórnego, w którym oddzielany jest osad nadmierny oraz zachodzi szczątkowa denitryfikacja, jak też urządzenia umożliwiającego recyrkulację osadu i odprowadzenie osadu nadmiernego. Wygodnym rozwiązaniem jest zintegrowana skrzynka sterownicza, w środku której znajdują się: kompresor, sterownik automatyczny, rozdzielacze powietrza itp. Oczyszczalnie takie muszą być wykonane z materiału niewrażliwego na agresywne działanie ścieków. Najlepszym materiałem jest polipropylen (PP). Wykazuje on dużą odporność, jak również jest materiałem bardzo wytrzymałym na obciążenia gruntu.

Urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r. nr 137 poz. 984), tj. BZT5≤40 g/m3; ChZT≤150 g/m3; Zawiesiny ogólne≤40 g/m3. Najlepsze produkty mają także europejski znak jakości „CE”.

Użytkowanie Eksploatacja oczyszczalni powinna być intuicyjna. Do tego rodzaju urządzeń nie dodaje się żadnych biopreparatów, ponieważ osad czynny wytwarza się samoczynnie. Raz w ciągu 3 do 6 miesięcy kontrolujemy ilość osadu czynnego i jeżeli zajdzie potrzeba, wypompowujemy jego nadmiar. Osad czynny z oczyszczalni jest ustabilizowany tlenowo i można go użytkować ogrodniczo lub rolniczo po przeprowadzeniu odpowiednich badań. W oczyszczalni nie wykonuje się żadnej wentylacji wysokiej, ponieważ w tym sposobie doczyszczania tlenowego ścieków nie wydzielają się żadne gazy fermentacyjne (w oczyszczalniach z osadnikami gnilnymi wytwarza się metan i siarkowodór). Oczyszczalnia pracuje bezzapachowo. Woda po oczyszczalni jest klarowna, przezroczysta oraz bezzapachowa. Oczyszczalnie nie powinny być wrażliwe na nierównomierności dopływu ścieków (te, które posiadają komorę retencyjną). W przypadku braku prądu oczyszczalnia wytrzyma ok. 4-7 dni. Później zaczną zachodzić procesy fermentacyjne i zmieni się odczyn ścieków na kwaśny. Po tygodniu bez prądu osad obumrze. Wtedy należy wypompować zawartość, nalać świeżej wody i zacząć użytkować na nowo. Kłaczki osadu czynnego zaczną się odradzać. Na szczęście w naszych warunkach tak długie dostawy prądu mogą się zdarzyć tylko w wyniku klęski żywiołowej.

Fazy pracy

W pierwszej fazie następuje podczyszczenie ścieków w komorze wstępnej retencyjnej. Następnie ścieki przepompowywane są do reaktora. W odróżnieniu od innych rozwiązań mikroorganizmy odpowiedzialne za rozkład zanieczyszczeń zawartych w ściekach nie osiadają na żadnym podłożu, lecz unoszą się swobodnie w zbiorniku zwanym komorą reakcji – jest to inna nazwa komory osadu czynnego. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego typu rozwiązań niezbędny jest stały dopływ tlenu. W tym celu w zbiorniku, w którym zaszczepione zostały kłaczki osadu, montuje się na dnie specjalne membrany drobnopęcherzykowe (dyfuzory), przez które pompa (kompresor) napowietrzająca dostarcza tlen. Takie rozwiązanie oprócz napowietrzenia samych ścieków powoduje stałe unoszenie się kłaczków osadu. Zapewnia to bardzo wysoką redukcję zanieczyszczeń zawartych w ściekach.

Następnie ścieki przepływają do drugiej komory – osadnika wtórnego, w którym oddziela się pozostały osad. W prawidłowo funkcjonującej oczyszczalni powierzchnia i ilość kłaczków osadu czynnego wzrasta, dlatego jego nadmiar jest zawracany pompką recyrkulacyjną do osadnika wstępnego lub komory reakcji, z którego z kolei okresowo jest usuwany.

Osad powinien zostać poddany odpowiednim procesom unieszkodliwiania i przeróbki lub może być użytkowany ogrodniczo. Oczyszczone ścieki mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód lub gleby, np. poprzez studnię chłonną.

Oczyszczalnie z osadem czynnym charakteryzują się wysoką sprawnością w zakresie redukcji rozpuszczonych substancji organicznych, nieopadalnych zawiesin i cząstek koloidalnych. W znacznym stopniu zmniejszana jest też zawartość w ściekach wirusów, bakterii i innych organizmów żywych. Gorsze efekty uzyskuje się, jeżeli chodzi o usuwanie rozpuszczonych substancji nieorganicznych (związki azotu i fosforu). Koszt użytkowania oczyszczalni dla 6-8 RLM nie powinien przekroczyć kilkanaście zł/miesiąc.

Zalety i wady

Główne zalety oczyszczalni z osadem czynnym:

* wysoka redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach (w znacznym stopniu zachodzi także unieszkodliwienie wirusów, bakterii oraz innych mikroorganizmów),

* mała powierzchnia niezbędna do jej montażu,

* długa żywotność urządzeń,

* bardzo dobre napowietrzenie ścieków (przez co uzyskujemy wyższą redukcję zanieczyszczeń),

* równomierne i stabilne oczyszczanie ścieków,

* możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych,

* brak konieczności dawkowania biopreparatów.

Główne wady oczyszczalni z osadem czynnym:

* wyższe koszty związane z eksploatacją, związane z poborem energii elektrycznej,

* wrażliwość na okresowy dłuższy brak energii elektrycznej (ponad tydzień),

* konieczność przeszkolenia potencjalnego użytkownika co do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni (np. co do konieczności unikania stosowania niektórych preparatów chemicznych mogących szczególnie negatywnie oddziaływać na mikroorganizmy stanowiące osad czynny, wyłączania i regulacji pomp napowietrzających itp.),

* potencjalnie większa awaryjność elementów mechanicznych.

Przy wyborze oczyszczalni należy zwrócić uwagę na gwarancję, jaką daje producent. Powinna ona obejmować zarówno korpus oczyszczalni oraz przede wszystkim jakość ścieków oczyszczonych (kompresor, sterownik oraz dyfuzory są objęte przeważnie osobną gwarancją producencką). Przyjmuje się, że porządni producenci dają minimum 10 lat gwarancji.

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków do cieku wymagać będzie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wydaje je starostwo powiatowe na podstawie sporządzonego operatu wodnoprawnego.

Wykonanie operatu Do wykonania operatu niezbędne będą:

* mapa sytuacyjno-wysokościowa,

* wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lub warunki zabudowy,

* zgoda administratora cieku wodnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków,

* mapa ewidencyjna,

* wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją.

Budowa takiej oczyszczalni wymaga także zgłoszenia w wydziale architektury w starostwie powiatowym na minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy.

Reasumując, oczyszczalnie działające w oparciu o niskoobciążony osad czynny, przynależne do oczyszczalni typu SBR z dawkowaniem ścieków, należą do najlepszych urządzeń dostępnych na rynku służących do oczyszczania ścieków. Badania różnego typu oczyszczalni wykazały ponadprzeciętną jakość eliminowania zanieczyszczeń ze ścieków. Oczyszczalnie te, co należy podkreślić, likwidują bakterie Escherichia coli. Oczyszczalnie na osad czynny to właściwy wybór dla każdego inwestora, który chce dbać o czystość swojego podwórka oraz być w zgodzie z ekologicznym trendem.

Jacek Danielczyk
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij