Miejsca szczególnie niebezpieczne dla oczu to: laboratoria chemiczne, laboratoria w oczyszczalniach ścieków, miejsca składowania kwasów i substancji żrących, odlewnie metalu, kuźnie, warsztaty obróbki drewna, miejsca, w których uwalnia się dużo pyłu i drobnych cząsteczek, np. materiałów budowlanych. Budowa tych urządzeń nie powinna stwarzać bezpośredniego zagrożenia dla oczu, a sama obsługa powinna bardzo prosta i umożliwiać korzystanie z urządzenia osobie chwilowo niewidzącej. Myjki i natryski awaryjne należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych, do których można dojść w czasie nie większym niż 10 sekund i nie dalej niż 15 metrów od miejsca zagrożenia. Najdłuższy czas wymagany do dojścia do myjki lub natrysku powinien być określany przez potencjalny wpływ substancji powodującej zagrożenie. Silnie żrące substancje wymagają usytuowania natrysku 3-6 metrów od miejsca zagrożenia, a myjek do oczu do 3 metrów. Dokładna lokalizacja powinna uwzględniać wskazówki lekarza specjalisty w tej dziedzinie. Nie wolno dopuszczać, aby osoba poparzona zmuszona była do długiego przemieszczania. Może to spowodować głębszą penetrację substancji żrących na powierzchni twarzy oraz zwiększyć ryzyko upadku osoby, która uległa wypadkowi. Użytkownika urządzeń awaryjnych należy chronić przed niską temperaturą oraz zapewnić prawidłowy odpływ wody z urządzenia. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z „Warunkami technicznymi”. Myjki do oczu i twarzy Urządzenia te pracują w środowisku niebezpiecznym, w którym mogą ulatniać się substancje żrące. Z tego powodu ich konstrukcja musi być odporna na związki chemiczne. Misy w myjkach mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub z zielonego tworzywa ABS z domieszką stabilizatorów zwiększających odporność tego tworzywa na promieniowanie UV, substancje alkaiczne, roztwory soli, oleje. Nie powinny one ulegać korozji i destrukcji. Miejsca ich usytuowania muszą być wyraźnie oznakowane i utrzymane w czystości. Urządzenia awaryjne trzeba usytuować w możliwie jak najbliższej odległości od stref niebezpiecznych. Dostęp do nich musi być z trzech kierunków. Nie wolno zastawiać dojścia do płuczki.

Większość produkowanych urządzeń awaryjnych posiada kolor zielony, oznacza on umiejscowienie urządzeń BHP i pierwszej pomocy. Jeśli standardowa ochrona oczu nie jest skuteczna, to w celu uniknięcia poważnych i głębokich uszkodzeń oczu należy zastosować płukanie oczu wodą wodociągową. Czas trwania płukania nie powinien być krótszy niż 15 minut (bez przerwy), po tym czasie poszkodowany powinien natychmiast udać się po pomoc do lekarza lub pielęgniarki. Płuczka do oczu powinna być podłączona do instalacji wodociągowej przewodem o średnicy nie mniejszej niż 3/4”. Ilość stanowisk do płukania oczu powinna uwzględniać ryzyko zranienia większej liczby osób w miejscu, w którym występuje niebezpieczeństwo. Zintegrowane z natryskiem bezpieczeństwa Produkowane są również konstrukcje połączonych natrysków z jedną wylewką oraz myjką do oczu. Stanowią one jako całość kompletne stanowisko awaryjne. Natrysk stosowany jest przy zagrożeniach oparzeniami spowodowanymi przez związki chemiczne lub przez pożar odzieży na osobie poszkodowanej. Natrysk nie powinien być używany do płukania oczu. Dlatego też na stanowisku awaryjnym umieszczona może być płuczka do oczu zintegrowana z natryskiem. Te dwa urządzenia posiadają wspólne zasilanie w wodę wodociągową. Dla natrysku awaryjnego należy zapewnić odpływ zużytej wody w podłodze do kanalizacji. Myjka do oczu wyposażona we własny odpływ powinna być podłączona do systemu kanalizacyjnego. Pionowa rura konstrukcyjna o średnicy 11/4” posiada specjalne złącze, które rozdziela wodę zasilającą od zużytej. Podłączenie do instalacji Minimalna średnica przewodu wodociągowego zasilającego natrysk i płuczkę do oczu powinna wynosić nie mniej niż 11/4”. Natryski awaryjne i płuczki do oczu muszą być podłączone do głównego źródła zasilającego w wodę i wyposażone w zawór odcinający z kluczem, umożliwiający (po jego zamknięciu) przeglądy i konserwacje urządzenia. Musi być on w sposób indywidualny oznakowany, aby zapobiec przypadkowemu zamknięciu. Przy projektowaniu instalacji i doborze odpowiednich średnic przewodów zasilających i odprowadzających należy wziąć pod uwagę zapewnienie wystarczającej ilości wody do zasilania urządzenia. Rury nie mogą mieć średnicy mniejszej od średnicy wlotowej urządzenia. Wymagane minimalne ciśnienie wody w miejscu podłączenia urządzeń (myjki do oczu i twarzy lub natrysku zintegrowanego z myjką do oczu) powinno wynosić nie mniej niż 2 bary. Najbardziej optymalne ciśnienie pozwalające na prawidłową pracę urządzeń znajduje się w przedziale między 2,8 a 4,1 bara. Większość produkowanych urządzeń wyposażona jest w filtr siatkowy, który zabezpiecza urządzenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi pochodzącymi z sieci. Jest on łatwo dostępny w celu usunięcia zgromadzonych tam zanieczyszczeń. Temperatura centralnie zmieszanej wody powinna wahać się w przedziale pomiędzy 15 a 35oC. Zaleca się stosowanie mieszacza ciepłej i zimnej wody.

Połączenie sieci wodociągowej z instalacją wodociągową obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej musi być wyposażone w zespól zabezpieczający dobrany stosownie do kategorii płynu, który potencjalnie może pojawić się w instalacji wodociągowej na skutek wystąpienia przepływu zwrotnego (patrz tabela 5-1). Z uwagi na możliwość różnego wykorzystania wody w tych obiektach, dobór urządzenia zabezpieczającego należy przeprowadzić przy uwzględnieniu parametrów tej instalacji, dla której występuje najbardziej niekorzystna kategoria płynu potencjalnie zanieczyszczającego wodę w sieci wodociągowej (patrz p. 5-1). Niestety, tabela 5-1 nie uwzględnia myjek do oczu. Analizując opracowanie pt. „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem”, powinno się zainstalować na podłączeniu płuczki z siecią wodociągową zabezpieczenie co najmniej typu BA lub GB. Uruchamianie urządzenia Uruchomienie płuczki do oczu następuje przez naciśnięcie oznakowanej dźwigni ręcznej ze stali nierdzewnej lub dźwigni nożnej. Dźwignia powinna być łatwo dostępna i wyraźnie oznakowana.
Andrzej Świerszcz
1. Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 1 „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem”. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999. Warszawa czerwiec 2001. Autorzy: dr inż. A. Chudzicki, dr inż. S. Sosnowski, mgr inż. Z. Szumski, mgr inż. M. Wojciechowski, mgr inż. P. Ziółkowski. Fot. z archiwum firmy top serw.

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom, którzy przysłali odpowiedzi związane z „Foto-Zagadką” zamieszczoną w lutowym wydaniu „Magazynu Instalatora”. Na zdjęciu pokazano, oczywiście, tzw. oczomyjkę.
Poniżej zamieszczamy listę osób, które najszybciej przesłały poprawne odpowiedzi:
* Arkadiusz Karpiński
* Marek Czymkiewicz
* Krzysztof Mitrowski
* Mirosława Szczodrowska
* Jacek Ławiński
* Andrzej Dąbrowski * Joanna Szenk * J. Godlewski


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij