Przewody gazowe zgodne z PN-EN 14800 – bezpieczeństwo przeciwpożarowych. Znaki zgodności

Norma EN 14800 uznana również jako norma polska określa dwa systemy oceny zgodności: system 1 i system 3. Tylko przewody posiadające system zgodności 1 określony w normie PN-EN 14800, czyli takie, dla których przeprowadzono m.in. badanie na reakcję na ogień, mogą być stosowane bez ograniczeń.

Są to przewody, gdzie za znakiem CE producent umieszcza 4-cyfrowy kod instytucji, która przeprowadziła certyfikację produktu. Przewody, na których naniesiono jedynie znak CE i brak jest kodu jednostki certyfikującej, są przewodami, gdzie producent przeprowadza samodzielnie (!) ocenę zgodności wg systemu 3. Te produkty posiadają wiele ograniczeń zastosowania wynikających z obowiązujących przepisów.
Nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich.
Przewód zgodny z systemem oceny zgodności 1 powinien posiadać na opakowaniu lub ulotce załączonej do produktu napis: „Odpowiedni do używania w miejscach zagrożonych pożarem” oraz uzyskaną klasę ogniową produktu. Inne przewody, gdzie nie przeprowadzono badań ogniowych (system 3) powinny posiadać widoczne ostrzeżenie, że nie mogą być stosowane w miejscach zagrożonych pożarem (załącznik ZA do normy PN-EN 14800).
Napis musi być widoczny, a kupujący musi być świadomy, co kupuje.

Norma PN-EN 14800 jest normą zharmonizowaną z dyrektywą budowlaną 89/106/EWG, co oznacza, że przewody produkowane wg tej normy są wyrobami budowlanymi. Stąd wynika bezpośredni związek z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.).
Opinia strażaków, jak i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych po zapoznaniu się z normą PN-EN 14800 jest jedna: przewody powinny posiadać pozytywne badania stopnia palności, dymotwórczości oraz toksyczności podczas spalania, aby mogły być stosowane bez ograniczeń w budownictwie.

Miejsce zastosowań
Przewody bez badań ogniowych (system 3) nie mogą wg polskich przepisów być stosowane w następujących obiektach:

 • wszystkie budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II,
 • budynki należące do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V,
 • budynki niskie zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III,
 • budynki niskie zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi V, mające ponad 50 miejsc noclegowych.

Budynki oraz części budynków zalicza się do jednej lub więcej niż jedna kategorii zagrożenia ludzi (Paragraf 209 omawianego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury):

 • ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
 • ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
 • ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
 • ZL IV – budynki mieszkalne,
 • ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II (hotele, pensjonaty, akademiki, internaty).

  Za budynki użyteczności publicznej rozumie się budynki przeznaczone dla administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki socjalnej i społecznej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi w transporcie lądowym, lotniczym i wodnym, poczty i telekomunikacji oraz inne ogólnodostępne budynki o podobnych funkcjach.

Na przykład we Włoszech przewodów do gazu bez badań ogniowych produkowanych wg EN 14800 nie wolno stosować m.in. w następujących budynkach:

 • prywatne budynki posiadające krawędź dachu wyżej niż 25 m,
 • hotele, motele, domy gościnne i podobne posiadające więcej niż 25 łóżek,
 • wszystkiego rodzaju szkoły, uczelnie i podobne instytucje, gdzie może przebywać więcej niż 100 osób,
 • szpitale, domy opieki i podobne, gdzie może przebywać więcej niż 25 osób,
 • powierzchnie wystawowe, hurtownie i sklepy o powierzchni większej niż 400 m2,
 • dyskoteki i pomieszczenia przeznaczone do rozrywki, gdzie przebywa więcej niż 100 osób,
 • budynki o historycznym znaczeniu, muzea, biblioteki i galerie. 

Uwaga!  Problem bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest niezwykle poważny i artykuł ten powinien uzmysłowić handlowcom, jak i właścicielom budynków ich odpowiedzialność. Handlowiec sprzedający produkt musi poinformować kupującego o ewentualnych ograniczeniach w jego stosowaniu, najlepiej w formie pisemnej. Nawet załączona do produktu ulotka może być ważnym argumentem w przypadku sporu z klientem lub rozprawy sądowej. Właściciel budynku lub jego przedstawiciel musi dbać o stosowanie odpowiednich produktów.
Dotyczy to zarówno procesu budowy budynku jak i jego modernizacji lub rozbudowy.
W przypadku tragicznego wypadku właściciel może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jak i cywilnej.
Przestrzegajmy więc przepisów!


Kazimierz Charzewski

prenumerata MI

Fot. 1. Przewód do gazu z naniesionym znakiem CE oraz kodem (numerem) jednostki certyfikującej. Fot. 2. Przewód gazowy podczas badań ogniowych. Po 30 minutach symulowanego pożaru przewód musi byś szczelny. Fot. 3. Podczas badań ogniowych czujniki rejestrują wszystkie gazy powstające wskutek spalania osłony plastikowej przewodu gazowego. Fot. 4. Odpowiednio zamocowany przewód zostaje wsunięty do komory ogniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij