Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Plan dwudziestoletni.

Innym ważnym aktem jest pochodzący z 21 maja br. projekt dokumentu pn. „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, opracowany również w Ministerstwie Gospodarki. Dokument ten poniekąd silnie nawiązuje do „Polityki energetycznej”, ale jego pojawienie wywołane jest opublikowaniem na łamach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (z datą 05.06.2009 r.) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych i w następstwie uchylająca uprzednie dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” określa główne krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych wykorzystywanych w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia do 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Dokument określa ponadto zasady współpracy między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE. Jednak w pierwszej kolejności zostanie w niniejszym artykule przedstawiona strategia energetyczna. Strategia przede wszystkim odpowiada na najważniejsze, wyszczególnione w niej, wyzwania stojące przed polską energetyką zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Realizacja wskazanych w dokumencie rozwiązań ma na celu:
* zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię,
* rozwijanie infrastruktury wytwórczej i transportowej,
* zniwelowanie uzależnienia od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej,
* wypełnienie międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska. „Polityka…” określa sześć głównych kierunków rozwoju polskiej energetyki.
Każdemu z nich przypisano cele szczegółowe, działania wykonawcze, a także dokładny sposób ich realizacji. Wyznaczono również terminy oraz odpowiedzialne podmioty. Poniżej ogólnie zostaną scharakteryzowane poszczególne kierunki rozwoju.

Poprawa efektywności energetycznej Kwestia ta jest traktowana w „Polityce…” w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej założeń. Cele główne w tym zakresie to:
* dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego
* konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. Ministerstwo Gospodarki przygotowuje (od szeregu miesięcy) ustawę o efektywności energetycznej, która ma wdrożyć system wsparcia w postaci białych certyfikatów, gwarantujących korzyści finansowe dla podmiotów dokonujących największych oszczędności energii. Resort zamierza też stymulować rozwój wysokosprawnej kogeneracji, wspierać inwestycje w oszczędzanie energii i badania naukowe. Prowadzone będą również kampanie informacyjne i edukacyjne promujące efektywne wykorzystanie energii.

Wzrost bezpieczeństwa dostaw Bezpieczeństwo energetyczne Polski oparte będzie o własne zasoby, w szczególności węgla kamiennego i brunatnego. Zapewni to uniezależnienie produkcji energii elektrycznej, i w znacznym stopniu ciepła, od surowców z importu. Kontynuowane będą działania mające na celu dywersyfikację dostaw paliw. Zaopatrzenie w ropę naftową, paliwa płynne i gaz będzie dywersyfikowane także poprzez różnicowanie technologii produkcji, a nie jedynie kierunków dostaw. Wspierany będzie rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z surowców krajowych. Polityka zakłada także stworzenie stabilnych perspektyw dla inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Na operatorów sieciowych nałożony zostanie obowiązek opracowania planów rozwoju sieci, lokalizacji nowych mocy wytwórczych oraz kosztów ich przyłączenia. W taryfach zostaną wprowadzone zachęty do inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Planowany jest również rozwój połączeń transgranicznych. Zmianie ulegną przepisy definiujące odpowiedzialność samorządów za przygotowanie lokalnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Wprowadzenie energetyki jądrowej W dokumencie resort gospodarki stworzył również podstawy do przygotowania programu powstania polskiej energetyki jądrowej. Wskazane zostały działania, które należy podjąć w najbliższych latach, aby możliwie szybko uruchomić w Polsce pierwsze elektrownie tego typu. Chodzi tu o przygotowanie odpowiedniej infrastruktury prawnej i organizacyjnej oraz zapewnienie warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych w oparciu o sprawdzone, bezpieczne technologie.

Rozwój wykorzystania OZE „Polityka…” znaczącą uwagę poświęca także rozwojowi energetyki odnawialnej. Najważniejszym przedsięwzięciem w tym obszarze będzie wypracowanie ścieżki dochodzenia do realizacji celów zawartych w pakiecie klimatycznym, w podziale na poszczególne rodzaje OZE i związane z nimi technologie. Dokument wyznacza następujące cele: 15% udziału OZE w zużyciu energii finalnej w 2020 r. oraz 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych w 2020 r. Polska będzie także dążyć do większego wykorzystania biopaliw II generacji. Ponadto prowadzone będą działania, które pomogą w rozwoju biogazowni rolniczych oraz farm wiatrowych na lądzie i morzu. Nowe instalacje OZE i umożliwiające ich przyłączenie sieci elektroenergetyczne będą mogły uzyskać bezpośrednie wsparcie z funduszy europejskich oraz środków funduszy ochrony środowiska.

Rozwój konkurencyjnych rynków W strategii dla sektora przewidziano również działania nakierowane na zwiększenie konkurencji na rynku energii. Ich celem będzie zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynku, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen. Planowane jest wdrożenie nowej architektury rynku energii elektrycznej, opartej na systemie opłat węzłowych oraz wprowadzenie przepisów ułatwiających zmianę sprzedawcy. Resort gospodarki przygotował także propozycję rozwiązań na rzecz ochrony wrażliwych odbiorców energii elektrycznej.

Ograniczenie oddziaływania na środowisko Ze względu na zobowiązania wynikające z pakietu klimatycznego w „Polityce…” wskazano metody ograniczenia emisji CO2, SO2, NOX, które pomogą wypełnić zobowiązania międzynarodowe bez konieczności znaczących zmian w strukturze wytwarzania. W tym celu stworzony zostanie system zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz wprowadzone zostaną dopuszczalne produktowe wskaźniki emisji. Realizowane będą też zobowiązania wynikające z nowej dyrektywy ETS, a także opracowany zostanie system dysponowania przychodami z aukcji uprawnień do emisji CO2. Bardzo istotnym kierunkiem działań będzie również wsparcie rozwoju technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla (CCS). Dokument oprócz wskazanej powyżej części strategicznej posiada cztery załączniki, będące jego integralną częścią:
* Ocenę realizacji polityki energetycznej od 2005 roku odnoszącą się do „Polityki energetycznej Polski do 2025 roku” przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku.
* Prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku.
* Program działań wykonawczych na lata 2009-2012 precyzujący szczegółowo poszczególne zadania, jakie zostaną zrealizowane w najbliższym latach.
* Wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania polityki energetycznej na środowisko.
Piotr Kubski
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij