ABC ogrzewania wody. Ciepła woda „od ręki”

Ciepła woda użytkowa (zwana w skrócie c.w.u.) jest to woda pitna podgrzana do odpowiedniej temperatury, będąca pod odpowiednim ciśnieniem. Przygotowywana jest przez urządzenie stanowiące część instalacji wodociągowej. Przepisy Prawa budowlanego nie precyzują dokładnie, co to jest c.w.u. W rozporządzeniu (Dz. U. nr 75, poz. 690)* z 2002 r., przed nowelizacją, w §113, punkcie 1, możemy znaleźć następującą informację: „Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.” Powyższe rozporządzenie definiuje granicę instalacji ciepłej wody użytkowej zgodnie z § 113, punkt 3 „Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody”. Przedstawiona definicja instalacji wodociągowej oraz określenie ciepłej wody użytkowej ma obecnie charakter informacyjny, ponieważ jedna z nowelizacji usunęła powyższe zapisy z przedmiotowego rozporządzenia. Parametry termiczne ciepłej wody użytkowej określa powyższe rozporządzenie po nowelizacji z 12 marca 2009 r. § 120. 2: „Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej jak 80°C”. Pozostałe parametry techniczne instalacji c.w.u., jako część instalacji wodociągowej, określa §114 punkt 1: „Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów)”. Przepisy Prawa budowlanego bardzo ogólnie określają:
● wymagania techniczne w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej – §118 punkt 1 „Instalacja ciepłej wody powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ilość energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody była utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie”
● parametry techniczne urządzeń służących do jej przygotowania – § 118 punkt 2 „Urządzenia do przygotowania ciepłej wo- dy instalowane w budynkach powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej”. Tak ogólnie sformułowane Prawo budowlane, w zakresie wymagań dotyczących ciepłej wody użytkowej, jej instalacji oraz urządzeń służących do jej wytworzenia, daje duże możliwości w zakresie rozwiązań technicznych służących do jej przygotowania i dystrybucji. Dotyczy to także źródeł ciepła do zasilania urządzeń do jej wytworzenia.
Ze względu na sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej możemy wyróżnić dwa podstawowe sposoby jej wytwarzania – pojemnościowy i przepływowy. Pojemnościowy, zwany także zasobnikowym, sposób wytworzenia ciepłej wody użytkowej polega na powolnym podgrzewaniu wody zimnej z instalacji wodociągowej w zasobniku, aż do osiągnięcia temperatur normatywnych wraz z jej magazynowaniem. Przepływowy sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej, zwany także dynamicznym lub bezzasobnikowym, polega na szybkim podgrzaniu przepływającej wody zimnej do temperatury normatywnej. Dynamiczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej nie może realizować funkcji magazynowej. Występują także formy mieszane, kaskadowe lub kombinowane przygotowania ciepłej wody użytkowej, które łączą oba te sposoby jej wytworzenia. Najczęściej występuje przepływowe wytworzenie ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu np. wymiennika przepływowego z jej magazynowaniem w zbiornikach. Może także występować przepływowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej wraz z jej bezpośrednim rozbiorem, ale z jednoczesnym wykorzystaniem niedużego zbiornika magazynowego. Jego rola polega na nieznacznym buforowaniu ciepłej wody użytkowej dla poprawy jakości jej parametrów termicznych. Chodzi o to, aby uśrednić temperaturę ciepłej wody użytkowej wpływającej do instalacji.
Nierównomierności temperatury mogą się brać z niedostatecznej dynamiki pracy układów regulacji przy dużej zmienności rozbioru oraz pracy cyrkulacji przy braku rozbioru ciepłej wody użytkowej. Układy kaskadowe występują, gdy mamy kilka źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej. Klasycznym przykładem kaskadowym są instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilane energią słoneczną, uzupełniane przez asekuracyjne źródło ciepła, np. kocioł gazowy, olejowy wymiennik ciepła w węźle ciepła. Układy kombinowane są to układy, np. z zasobnikiem z wewnętrznym wymiennikiem ciepła (tzw. wężownica), wspomagane przez zewnętrzny wymiennik ciepła. W systemach przygotowania ciepłej wody użytko wej moż na jesz cze uwzględnić inne aspekty, takie jak ro- dzaje źródeł ciepła, konstrukcje urządzeń, zastosowane materiały.
Grzegorz Ojczyk
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij