ABC kanalizacji. Skrzynki w wykopie

Również istotne jest, moim zdaniem, odbycie szkolenia z zakresu montażu tego typu systemów, które producenci zazwyczaj bezpłatnie proponują. Przy zachowaniu tego typu kroków z pewnością nie dojdzie w późniejszej fazie budowy do niespodzianek.

* Obsypka boczna Obsypka boczna systemów rozsączających jest bardzo istotnym elementem. Wymagania materiałowe tego typu warstw opisywałem już w poprzednim artykule, ale dla przypomnienia dodam, iż zaleca się zastosowanie tutaj żwiru płukanego o uziarnieniu 16/32 mm. Istotne jest, by żwir był płukany, by w pierwszym etapie eksploatacji nie zamulać warstw odprowadzających wodę deszczową do gruntu. By uzmysłowić istotę i rolę obsypki bocznej, należy wrócić do teoretycznych podstaw wymiarowania tego typu zestawów wg ATV DVW-A 138. W tej wytycznej jasno i czytelnie określa się wzorem wydajność rozsączającą zestawu. Wartość ta jest wyrażona następującym wzorem: QS = kf/2 * AS, gdzie: QS (m3/s) – wydajność rozsączająca, As (m2) – efektywna powierzchnia rozsączania, kf (m/s) – współczynnik filtracji gruntu. Wartość As efektywnej powierzchni zestawu rozsączającego określamy jako iloczyn długości zestawu rozsączającego i jego efektywnej powierzchni rozsączającej bR,S. Wartość ta jest szerokością rigoli rozsączającej powiększoną o wartość ½ jej wysokości i obliczona z następującego wzoru: bR,S = bR + hR/2, gdzie: bR,S (m) – efektywna szerokość zestawu rozsączającego, bR (m) – szerokość zestawu rozsączającego, hR (m) – wysokość zestawu rozsączającego.
Cytowane zależności projektowe są podstawą do wymiarowania pojemności systemów rozsączających. Jak z nich wynika, obsypka boczna zestawu rozsączającego ma istotny wpływ na wydajność rozsączania wody deszczowej w grunt. Z tego powodu jakakolwiek zmiana parametrów gruntów zastosowanych do obsypki bocznej ma bardzo istotne znaczenie dla sprawnego działania zestawu rozsączającego. W zasadzie na całej szerokości wymiaru wysokości równego 1/4 hR należy zastosować prawidłowy grunt obsypkowy. Przy zestawach do wysokości 1 m zaleca się wykonanie tej obsypki na szerokości około 30 cm. Tego typu obsypka będzie całkowicie wystarczająca.

* Sprzęt i grubość warstw Przy zagęszczaniu gruntu obsypkowego tego typu zestawów rozsączających zalecam zastosowanie następującego sprzętu: – zagaszanie obsypki bocznej o grubości 30 cm – zagęszczarka płytowa o nacisku do 3 t, – zagaszanie obsypki górnej o grubości 30 cm – zagęszczarka płytowa o nacisku do 3 t, – zagaszanie obsypki górnej o grubości 80 cm – zagęszczanie sprzętem ciężkim z maksymalnym obciążeniem 50 kN (SLW30). Zastosowanie odpowiedniego sprzętu powinno być również każdorazowo uzgodnione z producentem systemu. Zastosowanie sprzętu o zbyt dużym nacisku, przy niezachowaniu odpowiedniej grubości przykrycia, grozi zawaleniem się zestawu rozsączającego.

* Wykonanie obsypki bocznej Wykonanie obsypki bocznej warunkuje nie tylko jej późniejszą wydajność hydrauliczną, ale również odporność zestawu na obciążenia statyczne. Istotne jest, by w pierwszym etapie wykonywania obsypki bocznej warstwy o miąższości 30 cm gruntu były odpowiednio zagęszczane lekkim sprzętem o nacisku max. do 3 t. Obsypkę boczną układamy warstwami o grubości 30 cm i zagęszczamy, aż do osiągnięcia wysokości zestawu rozsączającego Na tym etapie ważne jest, by nie uszkodzić i nie przebić geowłókniny ochronnej. Wszelkiego typu uszkodzenia należy naprawić przed zasypaniem.

* Wypełnianie wykopu W zależności od przeznaczenia powierzchni znajdującej się nad zestawem rozsączajacym, jako materiał obsypki górnej można zastosować następujące grunty: – grunt rodzimy – w przypadku przeznaczenia powierzchni nad zestawem pod teren zielony, – grunt klasy G1 lub G2 (grunty żwirowe i piaszczyste wg ATV 127) – w przypadku przeznaczenia powierzchni nad zestawem pod ruch kołowy.
Nie powinno się jeździć po nieprzykrytych skrzynkach. Zabudowanie wykopu nad rigolą może odbyć się przy użyciu np. lekkiej koparki lub przy nacisku kół na jezdnię do 15 t. W celu naniesienia gruntu nad zestaw rozsączający można użyć koparki o odpowiednim ramieniu roboczym lub zastosować technologię nasypu od czoła. W obu ww. przypadkach należy pamiętać o wykonaniu prawidłowego zagęszczenia i zachować zalecane przez producenta głębokości przykrycia. Przejazd powyższego sprzętu może nastąpić dopiero po zagęszczeniu warstwą materiału G1 lub G2 o grubości 0,5 m.
Do zagęszczenia materiału pierwszej warstwy należy używać wyłącznie lekkiego sprzętu. Wysokość zagęszczonego przykrycia gruntu powyżej skrzynek musi wynosić minimalnie 0,3 m, żeby można było stosować ciężki sprzęt o nacisku 6 ton. W przypadku przejazdu ciężkich pojazdów, z maksymalnym obciążeniem 50 kN (SLW30), należy przykryć skrzynki zagęszczonym materiałem o grubości min. 0,8 m. Przy rigolach z wykorzystaniem niecki rozsączającej i ułożonej pod nią rigoli skrzynkowej układa się przelew niecki za zawinięciem geowłókniny na skrzynkach. Na rigolę należy ułożyć warstwę żwiru o grubości 0,1 m i na nią warstwę gruntu rodzimego o grubości 0,3 m. Potem należy ukształtować profil niecki i w razie konieczności położyć maty zazieleniające. Należy zwrócić uwagę, aby niecki rozsączającej nie obciążać sprzętem budowlanym. W obszarze przelewu niecki warstwy żwiru i gruntu rodzimego należy uformować w kształcie lejka. Lejek należy wypełnić kruszywem o uziarnieniu 8/32 tak, aby zakryć przelew niecki.
* Funkcjonalność, eksploatacja i konserwacja Podczas występowania dużych opadów deszczu woda deszczowa może być zmagazynowana w systemie skrzynek, a następnie rozsączona do gruntu. Podłączenie instalacji rozsączającej jest wykonywane po całkowitym odbiorze powierzchni odwadnianej. Należy unikać możliwości zarośnięcia instalacji korzeniami roślin. Z tego powodu należy unikać sadzenia w pobliżu instalacji drzew i krzewów korzeniących się głęboko. Minimalny odstęp od drzew wynosi połowę średnicy korony drzewa. W przypadku występowania bliżej tego typu roślin można zastosować specjalistyczne geosyntetyki ochronne, np. Terram Rood Grooud, które stanowią nieprzepuszczalną barierę dla korzeni roślin, natomiast nie stanowią bariery dla przepływu wody. Studzienki osadnikowe oraz podłączenia do rigoli powinny być co pół roku, jak również po silnych deszczach nawalnych, skontrolowane i oczyszczone. W zależności od potrzeb można wykonać również płukanie wysokociśnieniowe skrzynki rozsączającej z ciśnieniem do 120 barów. Ewentualne zabrudzenia powinny zostać odpompowane.
Marcin Motylski

Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij