* Przed rozpoczęciem prac spawalniczych:
1. Zapoznać się z zagrożeniem pożarowym występującym w rejonie spawania.
2. Ustalić, czy prace spawalnicze nie będą stwarzały zagrożenia pożarowego w miejscu wykonywania prac.
3. Sprawdzić, czy sprzęt i narzędzia spawalnicze są technicznie sprawne, należycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania pożaru oraz czy są tak ustawione w miejscu pracy, aby istniała możliwość szybkiego wyłączenia dopływu prądu lub gazu.
4. Przygotować i ustawić w pobliżu miejsca pracy sprawny technicznie i odpowiednio dobrany sprzęt przeciwpożarowy (gaśnica, hydronetka wodna) umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru oraz naczynie z wodą na odpadki drutu spawalniczego i elektrod, a także odpadki odcinanych elementów metalowych.
5. W zależności od sytuacji w miejscu spawania:
a) zabezpieczyć sąsiednie pomieszczenia przed przeniknięciem płomieni, iskier i cząstek metalu, uszczelniając wszelkie otwory i szczeliny w ścianach, podłogach i stropach – w tym również otwory w kanałach, tunelach, przewodach wentylacyjnych itp. – niepalnymi materiałami, np. kocem gaśniczym,
b) usunąć na bezpieczną odległość, poza promień zasięgu iskier, wszelkie materiały palne, w tym również z pomieszczeń sąsiednich, jeśli w ich ścianach, podłogach i stropach przyległych do miejsca spawania występują otwory i szczeliny niezabezpieczone jak w punkcie a),
c) przykryć szczelnie wszelkie materiały palne osłonami z materiałów niepalnych i nieprzewodzących ciepło, jeśli niemożliwe jest zastosowanie zabezpieczeń określonych w punkcie b),
d) zabezpieczyć palne elementy budynku przed możliwością zapalenia, stosując w tym celu osłony z materiałów niepalnych i nieprzewodzących ciepło oraz stosując zraszanie wodą itp.,
e) zdjąć palną izolację z przewodów, konstrukcji itp. na taką odległość od miejsca spawania, aby nie istniała możliwość jej zapalenia,
f) zabezpieczyć palne materiały przed zapaleniem wskutek przewodnictwa cieplnego, stosując np. odsunięcie materiałów – w tym również w pomieszczeniach sąsiednich – od przewodów, konstrukcji i urządzeń metalowych poddawanych spawaniu – stałe chłodzenie wodą itp.
g) ze zbiorników i przewodów po gazach i cieczach palnych usunąć resztki gazów i par cieczy palnych, a także zanieczyszczenia i osady palne oraz dokonać pomiarów stężeń par gazów w atmosferze. Prace spawalnicze w pomieszczeniach lub urządzeniach zagrożonych wybuchem mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.

* Podczas prowadzenia prac spawalniczych:
1. Ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w protokole komisji lub w zezwoleniu na spawanie.
2. Stale obserwować miejsce upadku rozprysków spawalniczych, zbierać do wiadra lub pojemnika z piaskiem pozostałości elektrod i rozżarzone części metali.
3. Niezwłocznie likwidować zauważone źródła ognia.
4. Okresowo zraszać wodą zagrożone palne elementy budynku.
5. Przerwać pracę w przypadku zaistnienia sytuacji grożącej powstaniem pożaru.
6. W razie powstania pożaru przystąpić do jego gaszenia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zaalarmować straż pożarną.
* Po zakończeniu prac spawalniczych:
1. Dokładnie sprawdzić, czy w miejscu pracy oraz w przyległych pomieszczeniach, kanałach, tunelach itp. nie wystąpiły objawy ognia, tlenia, iskrzenia, nagrzania, dymu.
2. Zrosić wodą nagrzane palne elementy budynku i miejsca, w którym mogłyby powstać zarzewia ognia.
3. Po zakończeniu prac spawalniczych okresowo, w kolejnych odstępach czasu, przeprowadzić kontrolę miejsca i rejonu spawania.

Regulacje prawne

Przy wykonywaniu robót spawalniczych należy przestrzegać wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w obowiązujących aktach normatywnych, do których należą m.in.:
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Rozdział 16 (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401).
* Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. nr 40, poz. 470).
* Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 r. nr 7, poz. 59).
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 r. nr 80, poz. 563).
Ponadto należy pamiętać, że prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Taki wymóg określony został w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288).
Bezpieczne wykonywanie prac spawalniczych jest uzależnione w dużym stopniu od kwalifikacji spawaczy. Dlatego roboty spawalnicze mogą wykonywać osoby wykwalifikowane, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia albo świadectwo egzaminu spawalniczego lub książkę spawacza.
Tomasz Sawicki
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij