Eksploatacja systemu kanalizacyjnego oraz obiektów kanalizacyjnych (1). Ściek zdefiniowany

Zadania wynikające z ochrony środowiska oraz wysokość ponoszonych na ten cel kosztów (nakładów inwestycyjnych) wymagają sprawdzonej technicznie oraz efektywnie i poprawnie funkcjonującej gospodarczo eksploatacji systemów i obiektów ściekowych – kanalizacyjnych.

Jednostka eksploatacyjna Jednostka eksploatacyjna utrzymuje wydolną hydraulicznie i technicznie sieć kanalizacyjną łącznie z należącymi do niej budowlami (studzienki kanalizacyjne, wejścia bocznikowe, budowle zrzutowe – wyloty, przelewy, komory zasuw, syfony z głowicami, zbiorniki retencyjne, przepompownie ścieków, podczyszczalnie – oczyszczalnie ścieków, rurociągi tłoczne, separatory itd.) w celu nieszkodliwego odprowadzania ścieków komunalnych i deszczowych z określonej aglomeracji do wód powierzchniowych.
Sieci i obiekty kanalizacyjne muszą być zaprojektowane i wybudowane tak, aby spełniały zarówno wymogi eksploatacyjne, jak również wymogi bezpieczeństwa technicznego. Muszą one również zapewnić ciągłą zdolność do wypełniania swoich funkcji. Należy tu także uwzględnić bezpieczeństwo pracy. Gwarancją na spełnianie tych wymagań jest profesjonalne i merytoryczne przygotowanie zespołów pracowniczych do ich pełnienia.

Definicje

* Objętościowe natężenie przepływu ścieków – objętość ścieków przepływająca w jednostce czasu [m3/h; m3/s; dm3/s].
* Przelew burzowy – ogranicza natężenie przepływu w kolektorach sieci kanalizacyjnych ogólnospławnych; odprowadza część ścieków wymieszanych podczas deszczów nawalnych najkrótszą drogą do odbiornika.
* Przepompownia ścieków – obiekt przeznaczony do przepompowywania ścieków, w których niemożliwy jest przepływ grawitacyjny; przepompownia ma za zadanie podnieść ścieki na określoną wysokość.
* Przyłącze kanalizacji sanitarnej lub przemysłowej (przykanalik) – odcinek przewodu łączący instalację kanalizacyjną na terenie nieruchomości z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – od granicy nieruchomości gruntowej.
* Przyłącze kanalizacji deszczowej – odcinek łączący wpust drogowy (uliczny) z kanałem deszczowym, ogólnospławnym lub punkt włączenia przykanalika odprowadzającego ścieki deszczowe z innych obiektów do kanału deszczowego lub ogólnospławnego.
* Sieć kanalizacji ogólnospławnej – układ przewodów służących do transportu – odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, technologicznych oraz deszczowych.
* Sieć kanalizacji sanitarnej – układ przewodów służących do transportu – odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i technologicznych.
* Sieć kanalizacji deszczowej – układ przewodów służących do odprowadzania – transportu ścieków deszczowych.
* Studzienka kanalizacyjna – rewizyjna – studzienka z kręgów betonowych, żelbetowych lub tworzyw sztucznych, o średnicy dw ≥ 1,0 m, zainstalowana na przewodzie kanalizacyjnym w miejscu jego załamania lub w miejscu połączenia przewodów oraz przy granicy nieruchomości, przy każdej zmianie kierunku, średnicy i spadku w maksymalnych odległościach:
– dla f ≤ 150 mm -> L ≤ 35 m,
– dla f ³ 200 mm -> L ok. 50 m (przy czyszczeniu ręcznym i hydrodynamicznym); L £ 80 m (przy czyszczeniu tylko hydrodynamicznym),
– dla f ³ 1000 mm (kolektory przełazowe) -> L ok. 100-120 m.
* Ścieki bytowo-gospodarcze – ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych.
* Ścieki komunalne – mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami deszczowymi, lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i deszczowymi.
* Ścieki deszczowe – wody deszczowe lub wody z topniejącego śniegu spływające do kanalizacji z ulic, placów czy innych terenów.
* Ścieki przemysłowe – ścieki odprowadzane z nieruchomości (obiektu), na której prowadzi się działalność przemysłową.
* Technologia czyszczenia ścieków – reakcje i procesy fizyczne, chemiczne oraz biochemiczne, a także złożone z nich systemy technologiczne mające na celu usunięcie ze ścieków niepożądanych zanieczyszczeń wpływających negatywnie na stan środowiska naturalnego.
* Obiekty (urządzenia) kanalizacyjne – budowle na ściekach kanalizacyjnych służące do ich przepompowywania, podczyszczania, transportu oraz eksploatacji sieci.

Zadania kanalizacji Kanalizacja, jako zespół urządzeń budowli inżynierskich, ma za zadanie odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku życia ludności oraz wód opadowych (ścieków deszczowych).
Ścieki powstają w wyniku wykorzystania wody dostarczanej przez wodociąg lub inne urządzenie służące do zaopatrywania w wodę, a zużytej na:
* spłukiwanie fekali w toaletach,
* cele higieniczne: mycie się, kąpiele, natryski itp.
* cele gospodarcze: przygotowanie posiłków, mycie naczyń, pranie odzieży, mycie podłóg, posadzek itd.
* cele technologiczno-produkcyjne w zakładach przemysłowych, przetwórniach rolno-spożywczych  i zakładach użyteczności publicznej.
Wszystkie ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe, jako niebezpieczne pod względem sanitarnym, muszą być zawsze odprowadzane krytymi kanałami, a przed odprowadzeniem do odbiornika czyszczone w stopniu zależnym od ich stężenia oraz rodzaju odbiornika.

Części składowe kanalizacji Kanalizacja składa się z następujących elementów:
* instalacji wewnętrznych w budynkach,
* instalacji zewnętrznych na terenie nieruchomości (działki budowlanej),
* przyłączy kanalizacyjnych,
* sieci kanałów ulicznych, nazywanych zazwyczaj miejską siecią kanalizacyjną,
* oczyszczalni ścieków.
Zadaniem instalacji wewnętrznych jest zebranie ścieków w miejscu ich powstawania i odprowadzania poza budynek.
Zadaniem instalacji zewnętrznej jest odprowadzenie ścieków do przyłącza kanalizacyjnego.
Zadaniem przyłącza kanalizacyjnego jest odprowadzenie ścieków do kanału ulicznego.
Zadaniem kanałów ulicznych jest transport ścieków do oczyszczalni.
Zadaniem oczyszczalni ścieków jest doprowadzenie ścieków (przez różnego rodzaju procesy technologiczne) do parametrów pozwalających na odprowadzenie ich do odbiornika bez ujemnego wpływu na odbiornik.
Spławianie ścieków kanałami jest w obecnych warunkach technologicznych najtańszym sposobem transportu ścieków, a przy tym najbardziej bezpiecznym pod względem sanitarnym.
W kanalizacji wykorzystuje się siłę ciężkości ścieków przy ich spławianiu.
Przepływ ścieków w kanałach jest grawitacyjny dzięki pochyleniu dna kanału, co zapewnia ciągłość przepływu. Swobodne zwierciadło ścieków układa się przeważnie równolegle do dna, a więc również ze spadkiem.
Tylko w przypadkach koniecznych stosowane są na sieci kanalizacyjnej przepompownie i przewody pracujące pod ciśnieniem lub tzw. punkty podnoszenia geometrycznego ścieków.
Wynika to ze względów technicznych (ukształtowania hipsometrycznego terenu), bądź ze względów ekonomicznych – oszczędnościowych.
W następnej części omówione zostaną rodzaje kanalizacji.
Roman Ćwiertnia, Tomasz Ćwiertnia

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij