ABC instalacji wodociągowych. Montaż wodomierzy

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf pdf

* spodziewany strumień
   objętości zgodny z normą EN 4064 lub EN 14154,

* dostępne ciśnienie zasilania,

* fizyczną i chemiczną charakterystykę wody,

* możliwość osadzania się substancji z roztworu wewnątrz wodomierza,

* dopuszczalną stratę ciśnienia na wodomierzu,

* dostępną przestrzeń i kształt rurociągu, umożliwiających instalację wodomierza i przyłączy.

Charakterystyki instalacyjne wybranego wodomierza i jego podzespoły powinny zapewniać:

* wykonywanie pomiarów,

* zabezpieczenie wodomierza,

* bezpieczeństwo obsługi i użytkownika,

* łatwość instalowania oraz demontowania i obsługę wodomierza przez personel,

* łatwość odczyt numeru seryjnego oraz pozostałych parametrów wodomierza,

Wodomierz powinien być zainstalowany w taki sposób, by w warunkach normalnego użytkowania był całkowicie wypełniony wodą. Jeżeli istnieje możliwość dostania się powietrza do wodomierza, powodująca jego uszkodzenie lub zmianę jego dokładności, należy w odpowiedniej odległości, po stronie dopływowej wodomierza zainstalować urządzenie usuwające powietrze z wody. Niedopuszczalne jest również instalowanie wodomierza w wysokim punkcie instalacji, co mogłoby prowadzić do zbierania się w nim powietrza, w wyniku czego pomiar wody odbywałby się z dużym błędem metrologicznym. Montując wodomierz, należy tak wykonać instalację, aby uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem, w tym właśnie celu należy plombować przyłącze rurociągu do wodomierza. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza musi być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz. Dodatkowo w przewodzie ciepłej wody, w który wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo (dopuszczalna odchyłka +/- 5 mm) jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż:

* przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr – średnica przewodu)

* za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr – średnica przewodu).

Chyba że ocena zgodności (wg dyrektywy 22/2004/WE MID) wodomierza mówi inaczej.

Podczas instalacji wodomierza należy brać pod uwagę następujące parametry wpływające na:

* położenie normalne pracy wodomierza,

* zaburzenia hydrauliczne (kawitacja, gwałtowne falowanie wody, uderzenia dynamiczne wody, brak wody w instalacji),

* temperatura wody,

* względna wilgotność otoczenia,

* ciśnienie wody,

* przenoszenie drgań,

* jakość wody (cząsteczki zawieszone),

* wyładowania elektrostatyczne,

* ciągłe pole magnetyczne,

* zaburzenia elektromagnetyczne,

* inne warunki – mechaniczne, chemiczne, klimatyczne, elektryczne lub hydrauliczne.

Warunki instalacji i otoczenia powinny być takie, aby w określonym przez producenta czasie użytkowania wodomierz pozostawał w warunkach znamionowych użytkowania dla wszystkich wielkości wpływających, a przy tym zachowując parametry metrologiczne mieszczące się w dwukrotności deklarowanych przez producenta błędów pomiarowych.

Pozycja pracy i orientacja wodomierza powinny być odpowiednie do jego typu, zgodnie z oznaczeniem oraz nie powinny mieć wpływu na pozostałą część instalacji. Wodomierz należy montować zgodnie z oznaczeniem na tarczy przez producenta pozycji montażu. H – oznacza pozycję pracy wodomierza w poziomie, V – oznacza pozycję pracy wodomierza w pionie.

Litera znajdująca się na tarczy wodomierza A, B, C, D (wg dyrektywy 75/33 lub 79/830) lub wartość R – stosunku przepływu nominalnego do minimalnego (wg dyrektywy MID) – oznacza klasę dokładności wodomierza. Klasa A odznacza się najmniej dokładnymi parametrami metrologicznymi, co w świetle normy jest odpowiednikiem najniższej wartości R. Należy również pamiętać, iż zwykle domyślną pozycją wodomierza jest poziom, niektóre wodomierze mogą być również montowane w pionie aczkolwiek oznacza to spadek klasy wodomierza (pogorszenie parametrów metrologicznych).

Wiele typów wodomierzy jest wrażliwych na zaburzenia przepływu w dopływowej części instalacji, co powoduje duże błędy pomiaru i ich przedwczesne zużycie. Odnosi się to również w mniejszym stopniu do przepływu w mniejszej części odpływowej.

Występują dwa rodzaje zaburzeń, powodujące błędne wskazania poszczególnych wodomierzy:

* Zniekształcenie profilu prędkości – spowodowane przeszkodą blokującą część rurociągu, spowodowane np.:

– częściowo zamkniętym zaworem,

– źle dopasowanym połączeniem kryzowym,

– niewłaściwie umieszczonymi lub zwymiarowanymi: uszczelkami, zaworem motylkowym, zwężką, regulatorem przepływu, regulatorem ciśnienia itd.

* Zniekształcenie profilu zawirowania – spowodowane przeszkodą przysłaniającą światło rurociągu, spowodowane np.:

– kolanami położonymi w różnych płaszczyznach,

– kolanem połączonym ze zwężką,

– częściowo zamknięty zaworem,

– pompą odśrodkową,

– kątowo umieszczonym otworem wlotowym rurociągu dopływowego do rurociągu głównego, w którym zainstalowano wodomierz.

Wspomniane powyżej zaburzenia występujące w instalacjach czasami są nie do uniknięcia, w związku z czym istnieją niżej wymienione metody ich eliminacji. Zniekształcenie profilu prędkości można wyeliminować, stosując odpowiednie procedury instalacji. Powstaje najczęściej w zwężeniu stożkowym, nagłym zwężeniu sekcji rurociągu i niewłaściwej instalacji uszczelnień złączy. W czasie działania wodomierza konieczne jest zapewnienie pełnego otwarcia zaworów dopływowych i odpływowych. Zawory powinny być tak dobrane, aby w pozycji otwartej nie powodować żadnych zaburzeń przepływu wody.

Obecność zawirowań można zniwelować, zapewniając odpowiednią długość odcinka prostego w części dopływowej, instalując prostownicę strumienia albo stosując obydwa te elementy. Zawirowania powstałe przez zastosowanie dwóch kolan położonych w różnych płaszczyznach można ograniczyć, instalując kolana w części odpływowej lub umieszczając je jak najdalej od wodomierza oraz rozmieszczając je jak najdalej od siebie. Zawirowanie spowodowane przyłączeniem mniejszego rurociągu do głównego rurociągu można ograniczyć poprzez optymalizację przepływu. Jednak tam, gdzie to możliwe, należy unikać stosowania tych konfiguracji rurociągu, o których wiadomo, że powodują powstawanie zawirowań.

Wodomierz powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem, jakie mogą spowodować:

* Mróz – stosując specjalne środki w celu zabezpieczenia wodomierza przed zamarzaniem wody, a które jednocześnie nie mogą utrudniać dostępu do wodomierza,

* Zalanie lub przedostawanie się wody deszczowej do wnętrza,

* Udar lub drgania przenoszone lub wytwarzane przez instalację wodną,

* Przepływ wsteczny – dla prawidłowego pomiaru należy zainstalować zabezpieczenie przed przepływem wstecznym, jeśli przepływ może spowodować niespełnianie MPE lub prowadzić do pogorszenia jakości wodomierza. Zabezpieczenie powinno zawierać zatwierdzone jednokierunkowe urządzenie dezynfekcyjne, które może być wbudowane w zawór spustowy wodomierza lub inny związany z nim element przyłączy. Jeśli budowa wodomierza zapewnia prawidłowość pomiaru przepływu wstecznego bez pogorszenia jego jakości, można stosować urządzenie wskazujące przepływ wsteczny jako alternatywę dla zabezpieczeń.

* Nieprawidłowe warunki hydrauliczne.

* Zbyt wysoka temperatura wody lub powietrza w otoczeniu.

* Powietrze gorące suche i wilgotne.

* Naprężenia i niezrównoważenia, jakie powoduje instalacja – wywołane często niewspółosiowym ułożeniem odcinków rurociągu i przyłączy, brakiem właściwych podpór lub umocowaniem go na niewspółosiowo ułożonych podporach. Przyczyny drgań należy usunąć przed zainstalowaniem wodomierza. Można zastosować elastyczne połączenia w rurociągu lub elastyczne podstawy fundamentowe oddzielające blokady i zakotwiczenia (dla średnicy >= 150 mm).

* Celowe uszkodzenia.

* Zaburzenia elektromagnetyczne.

Piotr Komoniewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij