ABC zagospodarowania wody deszczowej. Pipelife

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Wody deszczowe zebrane z dachów budynków
czy hal przemysłowych odprowadzane są poprzez rynny, rury spustowe oraz przewody kanalizacyjne do studzienki osadnikowej z filtrem, a następnie do skrzynek rozsączających. Wody deszczowe zebrane z pozostałych powierzchni utwardzonych, m.in. dróg, parkingów, placów, a odprowadzane są poprzez odwodnienia liniowe, wpusty deszczowe, urządzenia podczyszczające (osadniki, separatory węglowodorów) do systemu rozsączania.

* Zalety:

– możliwość rozsączania wód deszczowych oraz budowy podziemnych zbiorników,

– wysoka pojemność wodna netto 206,5 dm3 (współczynnik akumulacji 95,5%),

– możliwość ułożenia w pasie ruchu ciężarowego przy 6 warstwach skrzynek, przy przykryciu min. 0,8 m oraz 10 warstwach w terenach zielonych i przykryciu min. 0,4 m,

– redukcja kosztów zagospodarowania wód deszczowych,

– większa sprawność oczyszczania niż w studniach chłonnych.

Do rozsączania nadają się grunty o współczynniku przepuszczalności kf wyższym niż 10-6 m/s. Przydatność gruntów do rozsączania można wstępnie ocenić na podstawie prostego testu perkolacyjnego (przepuszczalności), którego metodyka jest dobrze opisana w katalogach technicznych firm oferujących skrzynki rozsączające. Na podstawie badań gruntu można dokładnie określić przepuszczalność gruntu oraz poziom wody gruntowej. Należy pamiętać, że poziom wody gruntowej poniżej skrzynek powinien wynosić min. 1,0 m. Głębokość przykrycia nad skrzynkami powinna być powyżej 0,4 m w terenach zielonych oraz powyżej 0,8 m przy obciążeniu ruchem ciężarowym.

W świetle dotychczasowej praktyki chciałbym zwrócić uwagę na prawidłowe obliczenie pojemności systemu retencyjno-infiltracyjnego, który musi posiadać odpowiednią pojemność magazynową i przetrzymać wodę do czasu ukończenia infiltracji wody w gruncie.

Należy tutaj podkreślić, że zgodnie z DWA-A 138, ISSO 70-1, ATV-A 117 pojemność zbiornika retencyjno-rozsączającego należy przeliczyć dla wielu czasów trwania opadu od 15 minut do kilku godzin z wyznaczeniem krytycznego czasu opadu i odpowiadającemu mu natężeniu.

Podstawowym błędem jest przyjmowanie jednego stałego czasu opadu (15 min) najczęściej przy opadzie 130 dm3/(s * ha). Należy zauważyć, że w gruntach o mniejszej przepuszczalności (piaski drobnoziarniste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste) krytyczny czas opadu nigdy nie wynosi 15 min, a najczęściej od 60 do 360 min.

Należy pamiętać, żeby przyjąć dla osiedli miejskich deszcz tzw. dwuletni (przy sprawdzeniu podtopienia), dla obiektów w dzielnicach centralnych i obiektów produkcyjno-uługowych deszcz tzw. pięcioletni (bez sprawdzenia podtopienia), a dla obiektów szczególnie ważnych np. centrów handlowych deszcz dziesięcioletni.

Metody zabezpieczające zbiorniki retencyjne przed przeciążeniem:

– wylot wód na powierzchnię z odpowiednią modulacją,

– krótkotrwałe spiętrzenie w urządzeniach,

– wylot do rowu, niecki z przekazaniem wód do odbiornika,

– przyłączenie do odbiornika poprzez studzienkę przelewową z zabezpieczeniem przed cofką.

Konstrukcja skrzynek, jako jedyna na rynku, umożliwia modułowe naprzemienne łączenie (na „zaprawę”), dzięki temu cała struktura posiada najlepszą stabilność. Zaleca się zastosowanie obsypki żwirowej w celu zwiększenia retencji oraz szybkości infiltracji.

Skrzynki mogą zastępować inne urządzenia, np. studnie chłonne, przewody rozsączające, rowy odwadniające czy powierzchniowe zbiorniki retencyjne.

Skrzynki rozsączające umożliwiają nowoczesne alternatywne zagospodarowanie wód deszczowych (retencja i infiltracja). Po owinięciu nieprzepuszczalną folią o grubości min. 1,5 mm mogą z nich być budowane podziemne zbiorniki na wodę (wykorzystywaną np. do nawadniania terenów zielonych, celów porządkowych, spłukiwania, celów technologicznych w usługach i przemyśle).

Przy odprowadzeniu wód opadowych do gruntu nie ponosi się opłat za odprowadzenie wód do kanalizacji. Oprócz wymiaru czysto ekonomicznego możemy zwiększać małą retencję poprzez infiltrację wód podziemnych.

Karol Marzejon

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij