Zestawy pomiarowe instalacji wodociągowych. Wodomierz w studzience (i nie tylko…)

Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf     

Wodomierze można podzielić na dwa rodzaje w zależności od przeznaczenia i miejsca wbudowania:

  • mieszkaniowe jednostrumieniowe o wielkości Qn = 0,6, 1,0 i 1,5 m³/h, przeznaczone do zabudowy w mieszkaniu, szybie, w którym poprowadzone są instalacje, na klatce schodowej budynku, itp.
  • domowe o wielkości Qn = 2,5 m³/h oraz wielostrumieniowe o wielkościach Qn = 1,5, 2,5, 3,5, 6,0, 10 i 15 m³/h przeznaczone do zabudowy w budynku jedno lub wielorodzinnym (np. w piwnicy lub w studzience wodomierzowej).

Wodomierze domowe należy instalować na instalacji wodociągowej lub przemysłowej wraz z odpowiednią armaturą przemysłową, tworzącą razem zestaw wodomierzowy, zgodnie z wymaganiami norm PN–ISO4064–2 Ad1 i PN–B10720.

Podczas instalowania wodomierzy domowych należy przestrzegać ściśle określonych wymagań. Zestaw wodomierzowy powinien być zainstalowany w obiekcie w miejscu wyodrębnionym z pomieszczenia gospodarczo–użytkowego, w którym chroniony byłby przed mrozem oraz zabezpieczony od wpływów instalacji gazowej i elektrycznej. W przypadku braku takiego miejsca może być umieszczony w studzience wodomierzowej usytuowanej poza budynkiem (wtedy to zestaw powinien być zamontowany odpowiednio wysoko nad dnem studzienki, która wyposażona powinna być w osadnik lub odprowadzenie wody zabezpieczające go przed zalaniem). Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza. Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 4°C i nie większa od 50°C, zaś wilgotność względna powietrza do 80%, a jego wysokość nie mniejsza niż 1,8 m. Miejsce wbudowania powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych, które mogłyby uszkodzić przyrząd pomiarowy lub zakłócić jego prawidłowy odczyt. Wodomierze nie powinny być narażone na wstrząsy lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń (np. zestawy hydroforowe, sprężarki) oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego. Miejsce instalacji powinno umożliwić łatwy odczyt wskazań wodomierza i umożliwiać odczyt numeru seryjnego.

Wodomierze domowe 
Przewody wodociągowe powinny być tak poprowadzone, aby były całkowicie wypełnione wodą, bez możliwości tworzenia się poduszki powietrznej wewnątrz przewodu. Jeżeli gromadzenie się powietrza jest nieuniknione, po stronie dopływowej wodomierza należy zainstalować urządzenie usuwające powietrze z wody. Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien być tak umocowany, aby jakikolwiek element zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego położenia pod zjawiskiem uderzenia hydraulicznego. Przed i za wodomierzem powinna być zainstalowana armatura odcinająca pełnoprzelotowa (zawory lub zasuwy). Kurki kulowe zainstalowane przed i za wodomierzem powinny być całkowicie otwarte podczas normalnej eksploatacji.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż:

  • przed wodomierzem, odcinek L = 5 x D (D – średnica przewodu – rury),
  • za wodomierzem, odcinek L = 3 x D, liczonej od czoła korpusu wodomierza do czoła gniazda zaworu odcinającego.

Przed i za wodomierzem nie powinno być żadnych nagłych zmian przekroju przewodu wodociągowego. W przypadku wbudowania wodomierzy przeznaczonych do poziomego instalowania odcinki przewodu powinny być usytuowane w poziomie. Przed zainstalowaniem wodomierza instalacja powinna być przepłukana w celu usunięcia zanieczyszczeń mogących uszkodzić wodomierz lub spowodować ograniczenie przepływu.

Na czas płukania instalacji zaleca się w miejsce wodomierza zamontować rurkę montażową. Zabezpieczy ona sito wlotowe w wodomierzu przed osadzeniem się zanieczyszczeń. W przypadku, kiedy nastąpiło płukania przewodów z zabudowanym zestawem wodomierzowym, po jego zakończeniu należy bezwzględnie oczyścić sito wodomierza i osadnika (np. filtr mechaniczny skośny lub osadnikowy, jeśli znajduje się on w zestawie wodomierzowym).

Montaż wodomierza powinien być zgodny z przewidzianym przez producenta położeniem roboczym. Sposób wbudowania zestawu wodomierzowego w instalację wodociągową powinien uniemożliwiać nielegalny pobór wody przed wodomierzem. Jest to niedopuszczalne. Wodomierz i pozostałe elementy zestawu (zasuwy, zawory) wodomierzowego powinny być zainstalowane zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody naniesionym na korpusach tych urządzeń. Najczęściej jest to strzałka.

Na wodomierz nie powinny oddziaływać w sposób ciągły naprężenia pochodzące zarówno od instalacji, jak i armatury wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy należy montować w konsoli do wodomierza lub wykonać pod niego odpowiedni cokół albo specjalne podpory. W instalacji ciepłej lub gorącej wody, w którą wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody – Norma PN–98/B–01706 pkt. 2.2.2.

W przypadku zestawu wodomierzowego będącego częścią uziemienia elektrycznego należy wykonać jego metaliczne bocznikowanie odpowiednim przewodem elektrycznym. Przekrój przewodu bocznikującego oraz jego zamontowanie należy ustalić w zależności od stopnia wymaganego zabezpieczenia zgodnego z PN–E–05009–41:1992. W przypadku trudno dostępnych instalacji dopuszcza się zastosowanie przewodu elastycznego, ale tylko po stronie odpływowej wodomierza. Każdy wodomierz przeznaczony do wskazań przepływu w jednym kierunku powinien posiadać zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym – wbudowane w wodomierz lub montowane w postaci dodatkowego elementu przed wodomierzem (łącznik z wbudowanym zaworem zwrotnym).

Urządzenie pomiarowe powinno posiadać zabezpieczenie przed nieprawidłowymi warunkami hydraulicznymi. W momencie instalacji powinny być znane parametry ciśnienia w instalacji i dopuszczalne ciśnienie dla instalowanego wodomierza. W momencie instalacji należy weryfikować zgodność klasy temperaturowej wodomierza z rzeczywistymi parametrami wody w instalacji.

Zapewnienie dostępu
Urządzenie pomiarowe należy instalować w taki sposób, by wraz z całym zespołem elementów związanych mogło być łatwo odłączane z instalacji i wymieniane bez uszkodzenia materiału konstrukcji. Odległość między każdą ścianą lub przeszkodą powinna być mniejsza niż bok instalowanego wodomierza i nie mniejsza niż średnica rurociągu +30 cm. Wodomierz należy instalować w takim miejscu, by zapewnić swobodny dostęp do odczytu wskazań przez użytkownika z odległości nie większej niż 1 m i pod kątem 30° względem osi wodomierza i prostopadłej do niego (bez konieczności stosowania drabinek, lusterek itp.) Wymaganie zapewnienia dostępu do wskazań może być zrealizowane również przez zastosowanie urządzenia do zdalnego odczytu.

Budowa studzienki
Studzienki mogą być z betonu, murowane z cegły lub z tworzyw sztucznych. Studzienki betonowe powinny mieć średnicę umożliwiającą wejście do środka osobie dorosłej (co najmniej 1 m). Studzienka z tworzywa może być niewłazowa o mniejszej średnicy. Na rynku dostępne są specjalne konstrukcje takich studzienek, które umożliwiają odczyt wodomierza przez ręczne wyciągnięcie zestawu wodomierzowego. Wodomierz w takim wypadku zamontowany jest za pośrednictwem długich węży elastycznych i wyciągany od góry specjalnym drążkiem podnośnikowym. Studnie tworzywowe przeznaczone są do montażu wodomierzy o przepływie nominalnym qn = 6 m3/h. Mogą być instalowane w terenach zielonych i ruchu pieszym przy klasie obciążeń A15. Jeśli w obrębie studni występują większe obciążenia, należy wykonać studzienkę betonową.

Oba typy studzienek należy instalować w minimalnych odległościach:

  • od ogrodzenia – 2 m,
  • od budynku – 3 m.

W przypadku występowania naprężeń od instalacji oraz do szybkiego i profesjonalnego montażu wodomierza domowego zalecane jest stosowanie uchwytu-konsoli, przymocowanej sztywno do ściany (podłoża). W sytuacji gdy budynek nie posiada piwnicy, nie ma możliwości technicznych na wydzielenie stosownego miejsca lub, gdy trwają dopiero prace budowlane, dopuszcza się umieszczenie wodomierza domowego poza budynkiem, w specjalnej studzience wodomierzowej.

Obecnie zalecane są specjalne mrozoodporne studzienki wodomierzowe, najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego. W zależności od typu wykorzystywana jest w niej:

  • geotermika ziemi (studnia bez dna, z boczną otuliną izolującą i hermetyczną, ocieploną górą zabezpieczoną pokrywą – działanie na zasadzie termosu, zestaw wodomierzowy umieszczony jest na górze w odległości od 0,2 do 0,3 m pod pokrywą studzienki);
  • poduszka izolacyjna (wodoszczelna beczka z tworzywa, z umieszczoną na górze poduszką izolacyjną i zamkniętą pokrywą, zestaw wodomierzowy umieszczony jest tuż przy dnie na głębokości od 1,0 do 1,5 m i posiada możliwość wyciągania go na górę (do odczytu).

Bolesław Bąk

Wykorzystano materiały firm: Metron i Bmeters.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij