zobacz artykuł w wersji pdf  pdf  pdf

 Podstawowa klasyfikacja kominów, ze względu na rodzaj odprowadzanych gazów, jest następująca:
– kominy spalinowe – odprowadzające spaliny z palenisk na opał ciekły i gazowy;
– kominy dymowe – odprowadzające dym z palenisk na opał stały;
kominy wentylacyjne – odprowadzające zużyte powietrze z pomieszczeń oraz gazy powstałe w procesach produkcyjnych.

Następnie kominy można klasyfikować według:
– wysokości;
– sposobu odprowadzenia gazów – grawitacyjny lub wymuszony;
– ze względu na kształt przekroju;
– rodzaj zastosowanego materiału, z którego są wybudowane;
– podział ze względu na konstrukcję obudowy – kominy jednowarstwowe, np. murowane z cegły jak i wielowarstwowe, np. kominy systemowe ceramiczne oraz ze stali szlachetnych;
– ze względu na odporność na pożar sadzy, odporność na kondensat itd.

Kominy można klasyfikować jeszcze według wielu innych parametrów, których nie będę w tym miejscu rozwijał.

Podstawowe wymagania

Komin musi być przede wszystkim bezpieczny i aby spełnił ten zasadniczy parametr konieczne jest zachowanie pewnych wymagań zdefiniowanych w Ustawie Prawo Budowlane, które można i należy postawić systemom kominowym:

 • bezpieczeństwo konstrukcji;
 • bezpieczeństwo pożarowe;
 • bezpieczeństwo użytkowania;
 • odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska;
 • oszczędność energii.

Aby spełnić te wymagania, komin musi być wybudowany:

 • zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) z późn. zm.;
 • przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) z późn. zm.;
 • z materiałów posiadających wymagane dopuszczenia do budowy kominów zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. (Dz. U. nr 92 z 2004 r.) z późn. zmianami lub z kompletnych systemów kominowych posiadających oznakowanie CE lub B oraz deklaracje zgodności z PN-EN 1856-1:2004 oraz PN-EN 1856-2:200;
 • komin musi spełniać wymagania pod względem ciągu kominowego, prawidłowości wyprowadzenia ponad dachem oraz elementów wyposażenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r.) z późn. zmianami oraz PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze lub PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogólne;
 • komin, przed oddaniem go do eksploatacji, musi być poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. nr 156 z 2006 r.) z późn. zmianami i PN;
 • dobór nowo instalowanego urządzenia grzewczego przyłączonego do istniejącego przewodu kominowego musi być dokonany z uwzględnieniem parametrów systemu kominowego oraz wymagań zawartych w instrukcji technicznej urządzenia;
 • instalacja nowego urządzenia grzewczego bądź wymiana dotychczas użytkowanego na inne musi opierać się o opinię sporządzoną przez mistrza kominiarskiego, określającą wymagania konieczne do spełnienia przed podłączeniem urządzenia przewodu kominowego, jak i wymagania w zakresie wentylacji pomieszczenia.

Eksploatacja przewodów kominowych
Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem z zachowaniem czasookresów kontroli i czyszczeń:

 • Zgodnie z Art. 61 ustawy Prawo Budowlane właściciel/zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać go w należytym stanie technicznym.
 • Art. 62.1. ustawy Prawo Budowlane nakłada obowiązek na właściciela/zarządcę obiektu budowlanego przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Obowiązek ten obejmuje również właścicieli budynków jednorodzinnych. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia tej kontroli jest mistrz kominiarski, który zobowiązany jest sporządzić protokół pokontrolny.
 • § 34.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.) nakazuje przeprowadzanie czyszczeń przewodów kominowych:

„1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych dymowych spalinowych w okresie ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.”

 • § 16 i 19 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74  poz. 836 z 1999 r.) z późn. zmianami nakłada na użytkownika przewodów kominowych obowiązek zapewnienia ich sprawności technicznej i użytkowej oraz systematyczne przeprowadzanie czynności konserwacyjnych. W § 19 u. 3 jest uściślenie: „użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów  dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami”.

Dz. U nr 226 poz. 1650 z 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach, m.in. kominiarza, jasno określa kwalifikacje zawodowe kominiarza w zakresie czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych.

Zaniedbania użytkowników
Niestety często użytkownicy przewodów kominowych – zarządcy nieruchomości, właściciele budynków, z niewiedzy bądź z błędnie pojmowanej oszczędności, nie dopełniają obowiązków należytej dbałości o stan techniczny kominów. Nie zlecają uprawnionym osobom kontroli i czyszczenia przewodów kominowych lub zlecają te prace osobom bez wymaganych kalifikacji i uprawnień, tzw. pseudokominiarzom, którzy nie profesjonalnie, ale za to „tanio”, udają, że obsługują kominy. Artykuł 82 § 1 ustawy z dnia 25.05.1971 r. „Kodeks Wykroczeń” mówi: „Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:

1) utrudnia okresowe czyszczenia komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych, podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany”.

Oczywiście żaden rzetelny kominiarz nie będzie dążył do ukarania klienta, który odmówi mu zlecenia wykonania usługi. Jednak należy pamiętać, że niedopełnienie ww. obowiązków może skutkować również odmową przyznania odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową w przypadku roszczenia wobec niej. Jeśli właściciel budynku nie dysponuje dokumentami wydanymi przez uprawnionego kominiarza, potwierdzającymi wykonanie okresowych czyszczeń i kontroli przewodów kominowych, ubezpieczyciel może odmówić likwidacji szkody lub w sposób znaczący obniżyć kwotę odszkodowania i niestety, a może „stety”, firmy ubezpieczeniowe coraz częściej tak czynią. Brak właściwej dbałości o stan techniczny przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych), oprócz sankcji prawnych i finansowych, niesie za sobą przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia i życia ich użytkowników.

Brak kontroli przewodów kominowych przez uprawnionego mistrza kominiarskiego stwarza zagrożenie m.in. jego zagruzowania, na skutek którego może dojść do zatrucia tlenkiem węgla. Brak profesjonalnego czyszczenia kominów stwarza zagrożenie m.in. powstania pożaru sadzy w kominie, a w jego następstwie pożaru domu, zatrucia tlenkiem węgla. W najlepszym przypadku taki pożar skutkuje rozszczelnieniem komina i koniecznością wyłączenia go z użytkowania. Brak czyszczenia kominów to również większe zużycie paliwa, to większa emisja związków toksycznych do atmosfery. Brak kontroli i czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych stanowi większe zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla, większe zużycie energii na ogrzanie domu oraz gorszą jakość powietrza (wysokie stężenie dwutlenku węgla) w pomieszczeniach, w których przebywamy, a co za tym idzie – gorzej nam się pracuje, uczy i odpoczywa. Brak właściwego dopływu powietrza do urządzeń grzewczych i wentylacji pomieszczeń to brak zdrowego rozsądku i realne zagrożenie dla użytkownika.

Kominiarz pomoże
Pamiętajmy, że:
– kominiarz przynosi szczęście, bo zapobiega nieszczęściu;
– najlepszy kominiarz to lokalny kominiarz;
– najlepsi kominiarze zrzeszeni są w KKP;
– kominiarz to przyjaciel twojego ogniska domowego – służy wiedzą, fachowością i profesjonalizmem świadczonych usług oraz wysoką etyką zawodową;
– kominiarz to doradca inwestora (użytkownika) w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczo-kominowych, w zakresie oszczędności energii, ekologii i ochrony środowiska, twój specjalista w zakresie wentylacji;
– na widok kominiarza chwyć się za guzik;
– rok bez kominiarza w domu to rok zagrożenia;

Mirosław Antos, mistrz kominiarski

Literatura:

1. Przywołane w artykule ustawy, rozporządzenia i Polskie Normy.

2. Kwartalnik KKP „Kominiarz Polski”.

3. Praca dyplomowa magisterska – Krzysztof Drożdżol „Uszkodzenia eksploatacyjne konstrukcji przewodów kominowych w aspekcie ich wpływu na środowisko”, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa 2011 r.

Fot. 1. Tradycyjny komin źle wykonany.
Fot. 2. Nowoczesne systemy kominowe.
Fot. 3. Czeladnik w kominie.
Fot. 4. Czeladnicy po wykonaniu zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij