Prokurator a nieczyszczony komin. Odpływ spalin.

zobacz artykuł w wersji pdf  pdf pdf 

W dniu 2 stycznia 2010 roku Komenda Powiatowa Policji została powiadomiona o ujawnieniu zwłok w jednym z mieszkań w miejscowości Ś. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali tam ciało kobiety w zaawansowanej ciąży (8 miesiąc). Na miejscu zdarzenia był również konkubent ofiary. Z relacji mężczyzny wynikało, iż tego dnia około godziny 18.00 źle się poczuł i położył się spać, a w tym czasie kobieta robiła pranie w łazience. W nocy, około godziny 1.40, mężczyzna obudził się i zobaczył, że światło w pomieszczeniach jest zapalone. Gdy poszedł sprawdzić, co się dzieje, znalazł leżącą na podłodze w kuchni konkubinę, która nie dawała już znaków życia.

Jak ustalono w czasie przeprowadzonej sekcji, śmierć kobiety była najprawdopodobniej nagła, gwałtowna, a bezpośrednią jej przyczyną było zatrucie tlenkiem węgla. Przyczyną zaś śmierci dziecka było ostre niedotlenienie. Z przeprowadzonych w szpitalu badań konkubenta kobiety wynikało, iż on również zatruł się tlenkiem węgla.

Biegli w wydanej opinii stwierdzili, że zagrożenie i śmiertelne zatrucie, któremu uległa kobieta spalinami z podgrzewacza gazowego wody, popularnie nazywanego junkersem, spowodowane zostało całkowitą niedrożnością – zagruzowaniem – przewodu kominowego odprowadzającego spaliny.

W śledztwie stwierdzono, iż w okresie od 2005 roku do 2.01.2010 roku nie były czyszczone kominy w budynku, ani nie były poddawane żadnym okresowym kontrolom czy przeglądom technicznym. Wspólnota nie posiadała w tym zakresie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie takich przeglądów. Prezesowi zarządu wspólnoty mieszkaniowej Prokuratura przedstawiła zarzut popełnienia czynów z art. 155 k.k. i art. 160 § 1 k.k. Pomiędzy zachowaniem oskarżonego, polegającym na zaniechaniu przeprowadzania okresowych kontroli okresowych co najmniej raz w roku (sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych), a także kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat (sprawdzeniu stanu technicznego o przydatności do użytkowania budynku), a śmiertelnym zaczadzeniem oraz narażeniem na takie zaczadzenie pokrzywdzonego mężczyzny – zachodzi związek przyczynowo-skutkowy.

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, z których wynika między innymi, że przeglądów instalacji kominowej nie wykonywał, ponieważ nie wiedział, że należy to do jego obowiązków, nadto nie wnioskowali o takie przeglądy lokatorzy.

Prokurator Rejonowy w Ś. skierował do sądu akt oskarżenia wobec 53-letniego prezesa wspólnoty mieszkaniowej, któremu zarzucił, że w dniu 2 stycznia 2010 roku w Ś. doprowadził nieumyślnie do śmierci dwóch osób, które uległy śmiertelnemu zatruciu tlenkiem węgla w mieszkaniu budynku, którego był zarządcą. Sąd Rejonowy uznał mężczyznę winnym zarzucanego czynu.

Jak widać z opisu zdarzenia, niewiedza, nieznajomości prawa lub jego lekceważenie przez osobę do tego zobowiązaną spowodowały tragedię.

Szacuje się, że w naszym kraju około 1400 osób ulega rocznie zatruciu tlenkiem węgla. Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie paliwa poprzez niezapewnienie możliwości stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz niezapewnienie swobodnego odpływu spalin.

Czyszczenie przewodów dymowych
Bardzo istotną czynnością w zakresie przeciwdziałania możliwości zatrucia tlenkiem węgla jest okresowe czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych. Nieczyszczenie przewodów kominowo-dymowych powoduje osadzanie się sadzy, która zmienia drożność komina i osłabia ciąg w przewodzie. Na przykład przewód kominowo-dymowy o minimalnym, typowym przekroju 14 x 14 cm, na którego ściankach osadziła się warstwa sadzy o grubości 1 cm, powoduje zmniejszenie jego przekroju aż o 30%.

W ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) zapisano, że obiekty budowlane winny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, m.in. również przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Aktem wykonawczym, w którym reguluje się częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych w zależności od rodzaju stosowanego paliwa w palenisku, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. nr 80, poz. 563). Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych z:
1) palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych winno się wykonywać co najmniej raz na miesiąc,
2) palenisk opalanych paliwem stałym, niewymienionych w punkcie 1 –  co najmniej cztery razy w roku,
3) palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym, niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej dwa razy w roku.

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych winno odbywać się przynajmniej raz w roku, chyba że większa częstotliwość będzie wynikała z warunków ich użytkowania.

Sankcje karne
Odpowiedzialność właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu budowlanego za spowodowanie śmierci człowieka określona jest w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), w którym przepis art. 155 stanowi, że kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast w art. 160 zapisano, że kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odpowiedzialność właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu budowlanego za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, zagrożona jest sankcją określoną w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 275, nr 106, z późn. zm.), w którym art. 82 § 2 pkt 7 stanowi, że kto będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Ponadto ustawa Prawo budowlane określa w art. 93 pkt 8 w związku z art. 62 ust. 1, że kto nie spełniania obowiązku dokonywania okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), podlega karze grzywny.

Tomasz Sawicki             

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij