ABC instalacji wodociągowych. Przejście dla rury

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf  

W myśl obowiązującego Prawa budowlanego, każdy obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy budowlanej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

* bezpieczeństwa konstrukcji,
* bezpieczeństwa pożarowego,
* bezpieczeństwa użytkowania,
* odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
* ochrony przed hałasem i drganiami,
* oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegrody.

Punkty w budowlach, w których zlokalizowane są przejścia dla rurociągów oraz przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych, są jednymi z najbardziej newralgicznych miejsc, które mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo obiektu. W obszarach tych może dochodzić do:

* korozji przewodów metalowych (właśnie w tym miejscu może wystąpić zjawisko „punktu rosy”, które powoduje korozję rur stalowych),
* przedostawania się ognia do pomieszczeń,
* przedostawania się wód gruntowych i opadowych,
* przemieszczania się owadów (mrówek, karaluchów, prusaków itp.) oraz gryzoni (np. myszy lub szczurów),
* przepływu zapachów i gazów,
* powstawania zagrzybienia ścian,
* powstania mostka akustycznego, a w konsekwencji zwiększenia poziomu hałasu w obiekcie,
* szybszego zużycia materiału, z którego wykonana jest instalacja, m.in. na skutek wydłużeń termicznych rurociągu.

W „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji budowlanych” stwierdza się, iż wszystkie przejścia przewodów przez przegrody wewnętrzne i zewnętrzne powinny być prowadzone w tulejach ochronnych, w miejscach tych niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń rur. Przejście przewodu rurowego przez ścianę fundamentową obiektu lub przez posadzkę najniższej kondygnacji musi spełniać dwa główne kryteria:

* być bardzo szczelne, aby wytrzymać napór wód gruntowych,
* umożliwić niewielkie przemieszczania i odchylenia rurociągu zwłaszcza w pierwszym okresie od oddania obiektu do użytkowania (osiadanie budynku).

Decyzja o wyborze rozwiązania przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego zawarta jest w projekcie instalacji, który uwzględnia warunki gruntowo-wodne sprecyzowane w dokumentacji geologicznej.

Jeżeli poziom wody gruntowej znajduje się wyżej niż miejsce, w którym istnieje przejście rurociągu przez ścianę, to powinno się w tym miejscu zainstalować gotowe przejścia szczelne. Kupując kompletne przejście przez ścianę, należy zwrócić szczególną uwagę dla jakiej wysokości słupa wody producent danej konstrukcji gwarantuje jej pełną szczelność. W przypadku, gdy przejście będzie zlokalizowane powyżej maksymalnego poziomu wód gruntowych, można je wykonać samemu, montując w ścianie budynku tuleję np. z PCV, której przekrój powinien być większy o dwie średnice od rurociągu. Przestrzeń między tuleją a przewodem rurowym powinna być wypełniona specjalnym sznurem używanym w kanalizacji, a końce przepustu należy szczelnie wypełnić kitem trwale elastycznym.

Informacje na temat prawidłowego wykonania przejść przez stropy i ściany budynku zawarte są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” (1). Rozdział 7.3 „Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnej” stwierdza:

* 7.3.22: Przejścia przewodów przez ściany lub stropy wymagają zastosowania tulei ochronnych wypełnionych materiałem uszczelniającym plastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda.

* 7.3.23 Średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna być większa o około 5 cm od DN/OD przewodu (DN/OD średnica zewnętrzna rury – przyp. autora).

* 7.3.24 Przejścia przez stropy przewodów z PVC-U, PE i PP wymagają zastosowania tulei ochronnej wystającej około 3 cm powyżej podłogi.

* 7.3.25 W tulei ochronnej nie powinno znajdować się złącze przewodu.

Informacja na temat prowadzenia przewodów kanalizacyjnych przez ściany zawarta jest również w PN-81/B—10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badanie przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. W ppkt. 2.2.7 „Przejścia przewodów przez przegrody budowlane” możemy przeczytać: W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przez stropy przewodów z PVC i PP wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o ok. 5 cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu. Tyle mówią przepisy w tym temacie.

Tuleję przepustową należy wykonać z tego samego materiału co rura lub z podobnego materiału o zbliżonej twardości. Krawędzie tulei (szczególnie wewnętrzne) powinny być stępione. Podczas cięcia osłony (w szczególności szlifierką kątową) lub obcinakiem krążkowym dochodzi do powstania wewnętrznego gradu lub zawężenia średnicy. Należy to usunąć.

Zdarza się, że instalatorzy wykonują uszczelnienie tulei przy pomocy pianki montażowej (poliuretanowej). Ze względu na porowatość nie spełnia ona swojego zadania. Nie może służyć jako zabezpieczenie przed przepływem wód gruntowych. Spotyka się również przypadki uszczelniania przepustów kitem miniowym lub tym, co akurat jest na budowie, na przykład gazetami lub szmatami. O tym, jak poprawnie i szybko wykonać właściwe przejście rury przez ścianę, w kolejnym odcinku.

Andrzej Świerszcz

1. inż. S. Płuciennik i mgr inż. J. Wilbik, Wymagania Techniczne COBRTI Instal – zeszyt 12. Warszawa, wrzesień 2006 r.

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij