Eksploatacja systemu kanalizacyjnego oraz obiektów kanalizacyjnych (10). Pompa do remontu

zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Zatrzymanie zespołu pompowego przebiegać powinno następująco:
* zamyka się zasuwę na tłoczeniu; zamykanie powinno być powolne, by nie spowodować uderzeń,
* wyłącza się silnik i przestawia wszystkie inne urządzenia związane z pracą silnika (rozrusznik, podnoszenie szczotek) w położenie rozruch lub postój,
* zamyka się dopływ wody chłodzącej,
* w pompach pracujących z napływem zamyka się zasuwę na ssaniu,
* w zimie należy także odwodnić pompy pracujące w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Prace serwisowe
Prace serwisowe przy eksploatacji pomp w pompowniach sprowadzają się do okresowych przeglądów urządzeń pompowych oraz napraw usuwających usterki w pracy zespołów, wynikłe w czasie eksploatacji. Oprócz tych prac prowadzone są remonty bieżące, średnie i kapitalne zespołów pompowych w dłuższych odstępach czasu.

Remonty bieżące, średnie i kapitalne zespołów pompowych do wody brudnej i ścieków powinny być przeprowadzane w okresach zbliżonych do dolnych granic cyklów międzyremontowych.

Przeglądy zespołów pompowych przeprowadzane są w połowie okresu między remontami co 3-6 miesięcy. Przegląd polega na oględzinach pompy w czasie pracy ze specjalnym zwróceniem uwagi na drgania wibracyjne oraz wskazania przyrządów pomiarowych, wymianę oleju w łożyskach i uszczelnienie dławic.

Potrzeba wymiany smaru w łożyskach zależy od czasu i warunków pracy zespołu pompowego. Jeśli stwierdzi się, że smar ściemniał, należy wymienić go na nowy po uprzednim przemyciu łożyska naftą lub innymi rozpuszczalnikami oleju niekorodującymi dla wału. Niedopuszczalne jest przemywanie łożyska benzyną.

W doborze olejów i smarów oraz częstotliwości ich wymiany należy kierować się instrukcjami fabrycznymi.

Naprawy usuwające usterki w pracy zespołów pompowych przeprowadzane są w miarę wykrywania tych usterek.

Częstą przyczyną napraw awaryjnych pomp ściekowych jest zapychanie się wirników szmatami i innymi zanieczyszczeniami, które mogą przedostać się przez kraty. Naprawy takie polegają na odkręceniu specjalnego czyszczaka umieszczonego na korpusach pomp kanalizacyjnych i usunięciu przyczyny uszkodzenia. W przypadkach braku czyszczaka konieczny jest demontaż zespołu pompowego, przewodu tłocznego lub ssawnego. Czyszczenie takie może nastąpić po zabezpieczeniu zespołu pompowego przed nieprzewidzianym włączeniem.

Remonty średnie pompy wirowej przeprowadzane są w okresach co 1,0-1,5 roku (600-9000 godzin pracy pompy). W zakres remontu wchodzi zupełna rozbiórka pompy, wymiana lub naprawa, przegląd i naprawa lub wymiana przyrządów pomiarowych, wymiana smarów i szczeliwa w dławicach.

Remonty kapitalne pomp wirowych przeprowadza się co 2-4 lata (12 000 do 18 000 godzin pracy pom

py). Remont taki polega na całkowitej rozbiórce pompy i rurociągów, dokładnych oględzinach i wymianie zużytych części, wymianie przyrządów pomiarowych, naprawie instalacji do chłodzenia łożysk itp. Po naprawie pompa powinna być zmontowana, a następnie należy przeprowadzić jej rozruch wraz z badaniami jak podczas uruchamiania nowej pompowni. Konserwacja i eksploatacja silników elektrycznych powinna się odbywać według DTR-ki silników elektrycznych.

Eksploatacja urządzeń
Zbiornik ścieków (komora czerpna). Roboty konserwacyjne przeprowadzane w zbiorniku ścieków powinny być wykonywane podobnie jak w sieci kanalizacyjnej. Zbiornik raz w roku powinien być oczyszczony z osadów. Nie rzadziej niż raz w tygodniu należy usuwać z niego części pływające i kawałki drewna. Jeżeli w zbiorniku gromadzi się kożuch, powinien być rozbijany. Czyszczenie zbiornika powinno się odbywać przy minimalnych poziomach ścieków. Wejście obsługi do zbiornika powinno poprzedzić jego przewietrzenie w sposób mechaniczny.

Pompa do remontu

* Kraty
Częstotliwość czyszczenia krat zależy od prześwitu między prętami i kształtu prętów. Nie należy dopuszczać do straty ciśnienia na kracie przekraczającej 10 cm. Ilość skratek zależy od prześwitu krat. Skratki powinny być gromadzone w pojemniku, a następnie usuwane z terenu przepompowni lub rozdrabniane w rozdrabniarkach. Przeróbka skratek powinna się odbywać w taki sposób jak w oczyszczalniach ścieków. Przy mechanicznym czyszczeniu krat należy zwracać uwagę, by przed uruchomieniem zgarniacza wydobyć sprzed krat duże pływające kawałki drewna, gdyż mogą one doprowadzić do uszkodzenia zgarniacza. W czasie jego pracy należy zwracać uwagę na prawidłowe działanie części mechanicznych i elektrycznych. Smarowanie i oliwienie mechanizmów zgarniacza należy wykonywać tylko wtedy, gdy urządzenie jest zabezpieczone przed nieprzewidzianym uruchomieniem.

* Rozdrabniarki

Dozór i konserwacja rozdrabniarek powinny być prowadzone w oparciu o instruk

Pompa do remontu

cje fabryczne. Przy braku takich instrukcji należy stosować się do następujących uwag.

Uruchamianie rozdrabniarek mokrych może odbywać się po sprawdzeniu, czy wokół bębna rozdrabniarki nie ma pływających części stałych lub drutów, puszek itp. Części takie należy usunąć ręcznie, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia rozdrabniarki. W czasie pracy rozdrabniarki należy obserwować, czy pracuje ona bez zgrzytów i wstrząsów. Szczególnie dotyczy to pierwszych minut pracy. W wypadku zauważenia takich nieprawidłowości rozdrabniarkę należy wyłączyć. Nie rzadziej niż raz w tygodniu przeprowadzać należy przegląd komory rozdrabniarki, sprawdzając, czy nie ma w niej części stałych. Części takie trzeba usuwać. W okresach czyszczenia kanałów doprowadzających ścieki do pompowni wyposażonej w rozdrabniarki trzeba używać kanału obiegowego z kratami czyszczonymi ręcznie, gdyż rozdrabniarki w tym okresie narażone są na uszkodzenia grubymi ziarnami piasku, żwiru itp. Częstotliwość przeglądów wykonywać raz na tydzień, szczególnie w początkowym okresie pracy.

Roman Ćwiertnia, Tomasz Ćwiertnia

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij