Elementy wyposażenia przewodów kominowych dymowych i spalinowych

Przewody kominowe spalinowe, dymowe zgodnie z obowiązującymi przepisami  muszą być wyposażone w odpowiednie otwory wycierowe i rewizyjne.

Świadomość konieczności instalacji tych otworów wśród inwestorów, wykonawców budowlanych i instalatorów jest w tym zakresie wystarczająca. Oczywiście w naszej praktyce kominiarskiej spotykamy się z brakiem tego wyposażenia kominowego, ale stosunkowo łatwo (poprzez uświadomienie klienta) jest nam doprowadzić do ich montażu.kominy

Problem zaczyna się w przypadku „nowoczesnych” urządzeń grzewczych, głównie gazowych kotłów c.o. z zamkniętą komorą spalania: kondensacyjnych i turbo. Urządzenia te w zakresie odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania mają obsługę wentylatorową.

Wszystkie typy kominów muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.). Kominy „tradycyjne” murowane z cegły muszą ponadto spełniać wymagania: PN-89 B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły”.

Kominy, tzw. nowoczesne systemy kominowe, muszą ponadto spełniać wymagania zawarte w normach:

* PN-EN 1443: 2005 Kominy – Wymagania ogólne,kominy

* PN-EN 1856 – 1: 2005 Kominy – Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 1: Części składowe systemów kominowych,

* PN-EN 1856 – 2: 2006 Kominy – Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki.

Konieczność wyposażenia przewodów i kanałów służących do odprowadzenia produktów spalania w otwory wycierowo-rewizyjne, zamykane szczelnymi trwałymi drzwiczkami z materiału niepalnego, wynikają z wymagań pośrednich, z których wypływają wymagania bezpośrednie zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.) oraz w Polskiej Normie dotyczącej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, przywołanej w treści § 140. 1. i § 142. 2. ww. rozporządzenia.

Wymagania pośrednie

a) z ogólnych zasad określonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane, które wymagają, aby obiekt budowlany, jakim jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, był zaprojektowany i wybudowany w sposób umożliwiający utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu wraz z jego instalacjami, i urządzeniami technicznymi – nie da się utrzymać właściwego stanu technicznego przewodów i kanałów odprowadzających produkty spalania, jeżeli nie będą one wyposażone w odpowiednie otwory wycierowo-rewizyjne z hermetycznymi zamknięciami umożliwiające konserwację i cykliczne usuwanie zanieczyszczeń gromadzących się we wnętrzu układów odprowadzenia spalin oraz jeżeli nie będą tego wykonywały osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne upoważniające je do wykonania kontroli sprawności technicznej przewodów i kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych po ich oczyszczeniu.

b) z wymagań określonych w § 19 rozp. MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 836) wynika, że:

§ 19.1. Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien: 1) być zgodny z założeniami projektu tych przewodów i kanałów, 2) uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności, 3) zapewnić bezpieczeństwo użytkowników lokalu.

§ 19.2. Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest zobowiązany: 3) systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne.

§ 19.3. Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach – nie da się uniemożliwić ograniczenia drożności przewodów i kanałów odprowadzających produkty spalania lub zanieczyszczone powietrze oraz zapewnić bezpiecznego ich użytkowania, jeśli przewody i kanały dymowe, spalinowe i wentylacyjne nie będą w odpowiednich miejscach wyposażone w otwory wycierowo-rewizyjne z hermetycznymi zamknięciami.

c) z wymagań rozp. MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.) wynika:

§ 34.1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na trzy miesiące; 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

§ 34.2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych – nie da się spełnić obowiązku systematycznego usuwania zanieczyszczeń z przewodów odprowadzających produkty spalania lub zanieczyszczonego powietrza, jeśli przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne nie będą w odpowiednich miejscach wyposażone w otwory wycierowo-rewizyjne z hermetycznymi zamknięciami oraz jeżeli nie będą tego wykonywały osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne upoważniające je do wykonania kontroli sprawności technicznej przewodów i kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych po ich oczyszczeniu.

Wymagania bezpośrednie

Biorąc ww. wymagania pośrednie, ustanowiono w niżej przywołanych przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.), oraz przywołanej w treści § 140. 1. i § 142. 2. ww. rozporządzenia Polskiej Normy dotyczącej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (PN-89 B-1425) wymagania bezpośrednie:

a) § 146. 2. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone odpowiednio w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych – także w układ odprowadzania skroplin. Odpowiednio tzn. właściwie do danego typu przewodu spalinowego lub dymowego i ich biegu, aby występowała możliwość inspekcji i usunięcie zanieczyszczeń z przewodu spalinowego lub dymowego na całej jego długości, a więc także w miejscach, gdzie występuje zmiana kierunku biegu przewodu spalinowego lub dymowego.

b) § 153.2. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne spełniające wymagania Polskiej Normy dotyczącej elementów przewodów ułatwiających konserwację, umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż poprzez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

c) PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły”. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze pkt 3.3.3. Kierunek prowadzenia przewodów powinien być pionowy. Za zgodą terenowego organu administracji państwowej, właściwego w sprawach pozwoleń na budowę, dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku pionowego do 45 st. pod warunkiem umieszczenia na załamaniach przewodów, otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami.

d) PN-89 B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły” określa umiejscowienie tych otworów:

3.3.2.1 w przewodzie kominowym dymowym otwór wycierowy wyposażony jest w hermetyczne żeliwne lub stalowe drzwiczki na wysokości 0,3 m od podłogi (w pomieszczeniu, w którym znajduje się palenisko),

3.3.2.2 w przewodzie spalinowym otwór rewizyjny wyposażony jest w hermetyczne żeliwne lub stalowe drzwiczki w wyczystce na poziomie 0,4 m poniżej wlotu spalin,

e) EN 15287-2: 2006 Kominy – Projektowanie, instalacja i odbiór układów kominowych – część 2: Kominy do urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą paleniskową również określa umiejscowieni tych otworów:

4.3.14 „Należy zapewnić otwory służące do inspekcji, czyszczenia i pomiarów dostępne tak, żeby można było sprawdzić całą długość komina od adaptera urządzenia grzewczego do wylotu komina i tam gdzie to konieczne można było oczyścić komin. Należy zapewnić dostęp w sąsiedztwie przesunięć o ponad 30º”

Jeżeli projekt budynku z przewodami i kanałami do odprowadzenia produktów spalania lub zanieczyszczonego powietrza ma być zgodny z ww. Wymaganiami, to projekt budynku z przewodami i kanałami odprowadzającymi produkty spalania lub zanieczyszczone powietrze powinien określać miejsca na ww. przewodach i kanałach, w których mają być usytuowane otwory wycierowo-rewizyjne z hermetycznymi zamknięciami.

Spełnienie obowiązku

Pomocnym w wyegzekwowaniu spełnienia obowiązku wyposażenia układów spalinowych w odpowiednio umiejscowione otwory wycierowo-rewizyjne posiadające w trwałe szczelne zamknięcia, jest wymaganie § 174. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.), które wymaga, aby grzewcze urządzenia gazowe, takie jak: kotły ogrzewcze, grzejniki wody przepływowej, niezależnie od ich obciążeń cieplnych, były podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi z uwzględnieniem instrukcji technicznej producenta urządzenia, o której mowa w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe.

Instrukcja techniczna producenta urządzenia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. nr 263 poz. 2201 z dnia 30 grudnia 2005 r.), powinna zawierać między innymi informacje dotyczącą warunków odprowadzania produktów spalania i konserwacji. Nie da się utrzymać właściwych warunków odprowadzania produktów spalania i tym samym prawidłowego spalania i funkcjonowania grzewczych urządzeń gazowych, takich jak: kotły ogrzewcze, grzejniki wody przepływowej, jeżeli nie będzie możliwości systematycznego usuwania zanieczyszczeń z przewodów i kanałów spalinowych przez osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne upoważniające je do wykonania kontroli sprawności technicznej przewodów i kanałów spalinowych po ich oczyszczeniu. Nieczyszczone przewody i kanały odprowadzające produkty spalania lub zanieczyszczone powietrze z kolejnymi warstwami zanieczyszczeń wymagają uzyskania większej różnicy ciśnienia i większych strat energii, aby zapewnić odprowadzenie produktów spalania lub zanieczyszczonego powietrza z określonym natężeniem.

Reasumując, należy stwierdzić, że w interesie każdego użytkownika przewodów kominowych dymowych i spalinowych, niezależnie od rodzaju typu urządzenia grzewczego, jakie one obsługują, należy je wyposażyć w otwory w wyczystce i rewizyjne.

Nie może być tak, że instalujemy nowoczesne palenisko, które ma być ekonomiczne, a nade wszystko bezpieczne, a zapominamy o jednym z podstawowych elementów wyposażenia komina.

Mirosław Antos, mistrz kominiarski

Fot. 1. Gazowy kocioł c.o. kondensacyjny z nieprawidłowym podłączeniem kominowym. Brak króćców pomiarowych. Brak elementu rewizyjnego na kolanie przyłączeniowym. W kominie zamontowany jest wkład kominowy powietrzno-spalinowy bez elementu rewizyjnego.
Fot. 2. Gazowy kocioł c.o. kondensacyjny z dopuszczalnym podłączeniem kominowym. Na kolanie przyłączeniowym widoczne są króćce pomiarowe.

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij