Eksploatacja systemu kanalizacyjnego oraz obiektów kanalizacyjnych (12). Przepis na przepompownię

zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf 

Ze ściekami deszczowymi dopływają również do podczyszczalni zanieczyszczenia ropopochodne. Wydzielenie substancji ropopochodnych następuje w separatorach, a piasku w piaskowniku. Usuwanie związków ropopochodnych następuje w wyniku procesu flotacji, czyli wypływania na powierzchnię cząstek lżejszych od cieczy, porywanych przez pęcherzyki gazu, gdzie tworzą pływającą błonę lub kożuch.

Separator związków ropopochodnych przeznaczony jest do oddzielenia substancji ropopochodnych ze ścieków deszczowych płynących systemem kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem ich do odbiorników. Oddzielenie substancji ropopochodnych uzyskuje się podczas przepływu przez separator zanieczyszczonych ścieków deszczowych.

Separatory przeznaczone są do oddzielania zanieczyszczeń lekkich o współczynniku gęstości φd =1,0 dla gęstości ≤ 0,85 g/cm3. Zanieczyszczeniami takimi nie są emisje tłuszczowe i oleje pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego.

Rozróżniamy separatory:

* Separator lamelowy- wewnątrz separatora umieszczone są specjalne sekcje żaluzjowe, na których zachodzi separacja zanieczyszczeń.
* Separator koalescencyjny – proces rozdziału jest wspomagany przez wykorzystanie zjawiska koalescencji, tj. łączenia się drobnych kropel oleju w większe, co umożliwia ich rozdział grawitacyjny.

Odseparowane związki ropopochodne oraz szlam (dotyczy piaskowników) usuwa się przy użyciu samochodu próżniowego.

Uwaga! Ustawa o odpadach narzuca obowiązek rejestracji ilości zanieczyszczeń oraz bezpiecznego transportu i utylizacji. Usunięte z separatora związki ropopochodne należy utylizować i zagospodarować zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi Wydziałów Ochrony Środowiska.

Wymagania
Poniżej zostaną omówione wymagania techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi i przepompowni-tłoczni (branża technologiczna i konstrukcyjno-budowlana).

Wybór rodzaju przepompowni należy przedstawić u zleceniodawcy na etapie wstępnym projektowania. Technologia pracy przepompowni powinna umożliwiać jej użytkowanie przy obecnym i docelowym zrzucie ścieków na podstawie bilansu ilościowego ścieków (obecny, perspektywa, kierunek) opracowanego przez biuro projektowe. Konieczne jest też ustalenie charakteru pracy przepompowni, np. bez stałej obsługi. Należy uwzględnić fakt, że maksymalna godzinowa wydajność pompy lub pomp musi być większa od maksymalnego dopływu  ścieków o 10-20% (zalecane 20%).

Pojemność czynną komory czerpnej należy obliczyć z ilości cykli pracy pompy lub pomp w ciągu godziny. Zalecana ilość cykli to 8–12 c/h. Do projektu załączyć trzeba obliczenia pojemności czynnej komory przepompowni.

Należy stosować pompy przeznaczone do ścieków mocno zanieczyszczonych, przetłaczających skratki i piasek zawarte w ściekach. Przy średnicach komór czerpnych d > 1,5 m należy stosować miksery lub innego typu urządzenia powodujące ekspansję sedymentowanego osadu. Maksymalne czynne zwierciadło ścieków powoduje załączenie miksera, który pracuje od 30 do 180 sekund, po czym następuje jego wyłączenie. Po minimum 15 s (optymalnie 30 s) od wyłączenia miksera winno nastąpić  załączenie pomp.

Obliczenia przepompowni i dobór pomp należy zamieścić w projekcie technicznym. Obliczenia należy wykonać w sposób analityczny i zobrazować w sposób graficzny.

Należy stosować pompy do ścieków wyposażone (standard) w czujnik termiczny uzwojenia silnika agregatu pompowego, a także w czujnik zawilgocenia komory agregatu.

Na kanalizacji ciśnieniowej należy stosować jako armaturę odcinającą zasuwy nożowe do ścieków.

Na rurociągu tłocznym przy średnicy wewnętrznej f £ 300 mm należy nabudować komory rewizyjne składające się z czyszczaka (szt. 1) oraz zasuw nożowych odpornych na oddziaływanie ścieków sanitarnych (szt. 2 – dla każdej komory). Maksymalna odległość ww. komór na rurociągu tłocznym nie może przekraczać L £ 200 m. Jednocześnie przy zmianie kierunku przepływu w układzie poziomym i pionowym ³ 45° również należy zastosować ww. komory i usytuować je przed załamaniami, patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków.

Obiekt przepompowni należy zabezpieczyć przed wydostawaniem się odorów do atmosfery. Należy przeliczyć czas przebywania ścieków w rurociągu tłocznym dla średniego dopływu ścieków do pompowni. W przypadku czasów przetrzymania powyżej 3 godzin trzeba zaprojektować rozwiązania techniczne zapobiegające zagniwaniu ścieków.

Instalacje wewnątrz przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe zamontowane w komorze czerpnej muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej. Włazy min. 80 * 80 cm lub f 80 cm. Armatura musi być zabezpieczona powłoką antykorozyjną o grubości min. 250 mm. Do zasuw i zaworów zwrotnych musi być dostęp obsługi (w razie potrzeby wykonać podesty/pomosty z kratą). Podesty, pomosty, stopnie złazowe itp. muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową. Pomieszczenie przepompowni-tłoczni („sucha przestrzeń”) powinno zapewniać swobodne i bezpieczne dojście dla wykonywania czynności eksploatacyjnych.

Wszystkie obiekty przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego muszą być wentylowane zgodnie z wymogami dla tego typu obiektów (Dz. U. 93.96.437 i Dz. U. 93.96.438). Liczba wymian powietrza w komorze czerpnej przepompowni ścieków: n ³ 3 w/h. W przypadku przepompowni-tłoczni należy ją wyposażyć w wentylację mechaniczną wywiewną zbiornika, w którym umieszczona jest tłocznia.

Na terenie  przepompowni należy wykonać:

* nawierzchnię trwałą (beton, bruk) w pasie b ³ 5 m wokół komory czerpnej (powyższe stanowi plac manewrowy),
* drogi technologiczne o szerokości 3,5 m w zakresie zależnym od potrzeb.

Teren przepompowni, jeżeli jest to do spełnienia, powinien być wydzielony, ogrodzony płotem o wysokości 1,8 m i zagospodarowany zielenią ochronną. Bramy oraz furtki w opłotowaniu – systemowe. Szerokość bram (dwuskrzydłowych) 4 m, chyba że istnieje uzasadnienie zastosowania innej szerokości bramy wjazdowej. Furtki systemowe o szerokości 1,0 m. Kolor opłotowania powinien być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej. Teren nieutwardzony przepompowni należy zaprojektować i wykonać jako wyłożony materiałem niewymagającym pielęgnacji (np. tłuczeń, kliniec itp.).

Do przepompowni może być doprowadzona woda. Przyłącze wodociągowe do przepompowni należy zaprojektować z rur PE o średnicy 63 mm. Na wewnętrznej instalacji wodociągowej, za podejściem wodomierzowym, wymagane jest zainstalowanie zaworu zwrotnego antyskażeniowego z możliwością poboru wody do badania jej jakości. Na terenie przepompowni należy zaprojektować hydrant ogrodowy o średnicy 50 mm z odpływem o średnicy 25 mm wyprowadzonym w pobliżu komory przepompowni i zakończonym zaworem odcinającym oraz złączką do węża. Doprowadzenie wody do przepompowni, jeżeli nie jest wymagane uwarunkowaniami technologicznymi, nie jest konieczne.

Betony konstrukcyjne przepompowni muszą posiadać parametry techniczne: kl. C35/45, W ³ 8 o odporności siarczanowej. Potrzebę stosowania pomiaru przepływu ścieków należy uzgadniać na etapie wstępnym projektowania przepompowni z eksploatatorem.

Wymagana dokumentacja
Dokumentacja przepompowni powinna składać się z następujących części:

* część nr 1 – technologiczna,
* część nr 2 – budowlano-konstrukcyjna,
* część nr 3 – elektryczna (w zależności od potrzeb),
* część nr 4 – AKP i A z KSN (komputerowy system nadzoru),
* część nr 5 – plan zagospodarowania terenu przepompowni,
* część nr 6 – OWI w przypadku robót liniowych (dotyczy rurociągu tłocznego – w zależności od potrzeb),
* część nr 7 – Projekt dróg dojazdowych do przepompowni i komory włączeniowej w zależności od potrzeb
* część nr 10 – mechaniczna (w zależności od potrzeb).

Dodatkowo inwestor powinien zlecić wykonanie:

* instrukcji rozruchu w zakresie technologii, BHP.
* instrukcji eksploatacji w zakresie technologii, elektrycznym, AKP, BHP.

Każda część powinna zawierać opis techniczny oraz rysunki techniczne. Część technologiczna musi zawierać w opisie obliczenia hydrauliczno-technologiczne oraz inżynierski opis dotyczący projektowanego obiektu.

Przepompownia ścieków wymaga uzgodnienia z ZUD-em, przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym oraz innymi wymaganymi instytucjami. Projekt przepompowni musi być wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia branżowe wymagane prawem budowlanym.

Roman Ćwiertnia, Tomasz Ćwiertnia

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij