ABC instalacji gazowej. Bezpieczna instalacja

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa 

Gaz płynny może być stosowany tylko w budynkach niskich, a w jednym budynku może być tylko jeden rodzaj gazu, czyli gaz ziemny z sieci gazowej lub gaz płynny. Wyjątek stanowią mieszkania z instalacją zasilaną gazem płynnym w budynku, w którym jest kotłownia zasilana gazem ziemnym.
Trzeba przy tym pamiętać, że stosowanie gazu o większej gęstości niż powietrze w pomieszczeniach, w których poziom podłogi jest niżej niż poziom terenu lub znajdują się tam studzienki, kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi, jest zabronione ze względu na fakt, że w razie wycieku gaz będzie zbierał się w najniższych punktach, bez możliwości przewietrzenia.

* Urządzenia sygnalizująco-odcinające
Urządzenia sygnalizująco-odcinające dopływ gazu są wymagane w przypadku, gdy łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych przekracza 60 kW, a także w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko nagromadzenia się gazu w stanach awarii instalacji lub przyłącza gazowego. W pozostałych przypadkach, oczywiście, można takie urządzenia montować, jednak nie mogą one odcinać dopływu gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Tam montować należy urządzenia sygnalizacyjno-odcinające w poszczególnych mieszkaniach.

* Kurek główny
Kurek główny umożliwiający odcięcie dopływu gazu w budynku powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce wykonanej z niepalnego lub trudnopalnego materiału. Szafkę należy umiejscowić na ścianie budynku lub w odległości do 10 metrów od budynku w łatwo dostępnym, ale zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, miejscu. Kurek główny powinien być umiejscowiony w odległości co najmniej 50 cm od krawędzi okna lub drzwi. Jeśli do jednego przyłącza gazowego podłączony jest więcej niż jeden budynek, należy w każdym z budynków zastosować dodatkowe, odrębne zawory odcinające dopływ gazu do każdego z budynków. Natomiast, jeśli jeden budynek zasilany jest z więcej niż jednego przyłącza, to instalacje zasilane z tych odrębnych przyłączy nie mogą być ze sobą połączone. Jeśli instalacja gazowa, o ciśnieniu gazu do 500 kPa, doprowadza więcej niż 10 m3/h gazu, przed urządzeniem redukcyjnym trzeba zamontować zawór odcinający, a za urządzeniem redukcyjnym kolejny zawór odcinający, będący kurkiem głównym. Wymogu tego nie ma, jeśli natężenie przepływu gazu nie przekracza 10 m3/h. Wymaga się, aby urządzenia redukcyjne były montowane na zewnątrz budynku w miejscu zabezpieczonym.

* Przewody
Przewody instalacji gazowej powinny odpowiadać wymogom normy PN-EN 1775:2001. Począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do kurków odcinających przed gazomierzami, powinny być wykonane z rur stalowych (bez szwu lub ze szwem), przewodowych, łączonych przez spawanie. Ponadto przewody za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali użytkowych mogą być również wykonane z przewodów stalowych łączonych połączeniami gwintowanymi lub rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza się także inne sposoby łączenia rur, jeśli spełniają one wymogi określone w PN-EN 1775:2001. Po zewnętrznej ścianie budynku nie wolno prowadzić przewodów miedzianych i przewodów ze stali, jeśli jest nimi rozprowadzane paliwo gazowe zawierające parę wodną lub inne składniki ulegające kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. Przewody łączone z zastosowaniem połączeń gwintowanych i innych sposobów łączenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców, zabrania się prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne. Również nie wolno prowadzić przewodów gazowych przez pomieszczenia, których sposób użytkowania może narazić przewody na uszkodzenia.
Jeśli przewody gazowe sąsiadują z przewodami innych instalacji, poziome odcinki należy montować w odległości minimum 10 cm powyżej innych przewodów, natomiast jeśli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza – 10 cm poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. Krzyżowanie się przewodów gazowych z przewodami innych instalacji należy prowadzić tak, aby minimalna odległość między przewodami była nie mniejsza niż 2 cm.

Sposób prowadzenia przewodów gazowych musi umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji spowodowane deformacją lub osiadaniem budynku. Przewody gazowe w suterenach i w piwnicach należy prowadzić na powierzchni ścian lub stropu, a w pozostałych kondygnacjach naziemnych dopuszcza się także prowadzenie przewodów gazowych w osłoniętych bruzdach wypełnionych łatwą do usunięcia masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów.
Uprzednio należy wykonać próbę szczelności instalacji. Przewody miedziane nie mogą być prowadzone w wypełnionych bruzdach. Przewody stalowe po wykonaniu próby szczelności należy zabezpieczyć przed korozją.
W kolejnej części omówione zostaną gazomierze.
dr inż. Paweł Kowalski

Literatura: Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij