zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa 

Gazomierze powinny być instalowane:
* w miejscu ułatwiającym dostęp i kontrolę,
* w szafkach z materiałów co najmniej trudno zapalnych na korytarzach albo klatkach schodowych lub na zewnątrz budynku razem z kurkiem głównym instalacji gazowej,
* w szybach wentylowanych przeznaczonych na piony instalacyjne, z drzwiczkami dostępowymi od pomieszczeń niemieszkalnych,
* gazomierze mogą być również montowane w pomieszczeniach kuchennych lub przedpokojach w budynkach mieszkalnych, w których następuje przebudowa lub remont instalacji gazowej,
* dopuszcza się montaż gazomierzy w wydzielonych, zamykanych pomieszczeniach piwnicznych, jeśli pomieszczenia te mają otwór okienny oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5 m powyżej terenu, w odległości nie mniejszej niż 50 cm od bocznej krawędzi okna, drzwi i innych otworów.

Nie wolno instalować gazomierzy:

* w pomieszczeniach gdzie jest ryzyko korozji, czyli w pomieszczeniach nadmiernie zawilgoconych, z oparami agresywnych związków chemicznych,
* we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi,
* w odległości poziomej mniejszej niż 1 m od źródła ognia (np. palnik),
* jeśli przewód łączący gazomierz z urządzeniem gazowym jest krótszy niż 3 m.

Ponadto gazomierze należy instalować na wysokości od 30 do 180 cm ponad poziomem podłogi lub 50 cm powyżej poziomu terenu, w odległości w poziomie min. 1 m od liczników elektrycznych lub w odległości mniejszej, jeśli między urządzeniami jest niepalna przegroda o wysokości minimum 50 cm poniżej i powyżej gazomierza i wysięgu min. 10 cm od lica ściany, na której zainstalowano gazomierz. Jeśli gazomierz mierzy przepływ gazu o gęstości większej niż gęstość powietrza, to powinien być montowany w odległości min. 30 cm poniżej licznika elektrycznego, a przy pomiarze gazu o gęstości mniejszej od powietrza – powyżej min. 30 cm.

Gazomierz musi być podłączony w taki sposób do instalacji, aby można go było zdemontować bez konieczności demontażu części instalacji. Urządzenia gazowe W pomieszczeniach mieszkalnych można montować tylko urządzenia typu C (z zamkniętą komorą spalania), z zastrzeżeniem, że koncentryczne przewody spalinowo-powietrzne mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeśli urządzenia mają nominalną moc cieplną nie większą niż 21 kW w wolnostojących budynkach jednorodzinnych lub do 5 kW w pozostałych budynkach.

Wyloty przewodów spalinowo-powietrznych powinny znajdować się 2,5 m nad poziomem terenu lub min. 50 cm ponad poziomem terenu, jeśli w pobliżu do 8 m nie znajduje się plac zabaw lub inne miejsca rekreacyjne. Odległości między wylotami przewodów powinny być min. 3 m i min. 50 cm od krawędzi okien.

Oczywiście w pomieszczeniach mieszkalnych można montować kuchnie gazowe pod warunkiem wyposażenia pomieszczenia w wentylację mechaniczną, wywiewną dla mieszkań jednopokojowych z kuchnią bez okna lub wnęką kuchenną. W mieszkaniach wielopokojowych kuchnia gazowa wymaga posiadania w pomieszczeniu kuchennym wentylacji grawitacyjnej lub okapu i wentylacji mechanicznej wraz z dodatkowym otworem wywiewnym usytuowanym nie niżej niż 15 cm poniżej sufitu. Kotły gazowe i inne urządzenia gazowe pozostające bez stałego dozoru w trakcie użytkowania powinny być wyposażone w samoczynnie działające zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia lub przerwą w dopływie gazu. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz we wnękach kuchennych połączonych z przedpokojem można montować urządzenia typu A (otwarta komora spalania, bez odprowadzania spalin) do mocy max. 175 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia, urządzenia typu B (otwarta komora spalania, z odprowadzaniem spalin) do mocy max. 350 W/m3. W pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi i pomieszczeniach kuchennych w mieszkaniach można zastosować urządzenia typu A o mocy do 930 W/m3, a urządzenia typu B do mocy 4650 W/m3. Jeśli w jednym pomieszczeniu są urządzenia typu A i B, to łączna moc urządzeń nie może przekraczać danych podanych dla urządzenia typu A.

Dodatkowo, minimalna kubatura pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia gazowe nie powinna być mniejsza niż 8 m3 dla urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń i min. 6,5 m3 dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania. Minimalna wysokość pomieszczeń to 2,2 m. Urządzenia gazowe należy przyłączyć do instalacji gazowej w sposób trwały z wykorzystaniem elastycznych przewodów metalowych, a w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego powinien być zamontowany zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia. Kuchnie gazowe powinny być montowane w odległości min. 50 cm od okna, licząc w rzucie pionowym, a ogrzewacze pomieszczeń, których temperatura osłon może przekroczyć 60ºC, powinny być montowane w odległości min. 30 cm od ściany z materiałów palnych osłoniętych tynkiem lub min. 60 cm od ściany z materiałów palnych nieosłoniętych tynkiem.

Przepływowe ogrzewacze wody muszą być montowane na ścianie z materiałów niepalnych lub odizolowane płytą niepalną od ściany wykonanej z materiałów palnych. Urządzenia o mocach do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach, które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. Do mocy grzewczej 60 kW należy urządzenia instalować w pomieszczeniu technicznym lub osobnym budynku przeznaczonym na kotłownię, a przy mocach do 2000 kW pomieszczenie techniczne może służyć tylko jako pomieszczenie kotłowe. Urządzenia o mocy powyżej 2000 kW można montować tylko w osobnych budynkach przeznaczonych na kotłownie. Warto przy tym pamiętać, że urządzenia o mocy od 60 kW do 2000 kW, zainstalowane w budynku niebędącym kotłownią, powinny mieć doprowadzony osobny przewód gazowy, z którego nie będą zasilane pozostałe urządzenia gazowe w tym budynku.

dr inż. Paweł Kowalski

Literatura: Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij