Mały trójpak energetyczny. Instalacja z certyfikatem

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa   zobacz pdfa  

Zasadniczym celem zmian, które wprowadziły w życie tak zwany „mały trójpak energetyczny”, jest pełna implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniającej, a także uzupełniającej wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego.

Nowe przepisy ułatwiają odbiorcom korzystanie z prawa do zmiany sprzedawcy.
Operator systemu przesyłowego oraz operator systemu dystrybucyjnego mają bowiem obowiązek umożliwić odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. Dotychczasowy sprzedawca zobowiązany został do rozliczenia z odbiorcą, który skorzystał z prawa do zmiany sprzedawcy, nie później niż w okresie 42 dni od dnia dokonania tej zmiany.

Zgodnie z zasadą tzw. unbundlingu, w przypadku operatora systemu przesyłowego, zmiany w ustawie obejmują kilka zakazów. Jest to po pierwsze zakaz pełnienia funkcji w organach uprawnionych do reprezentacji i nadzorowania operatora systemu przesyłowego lub połączonego oraz pełnienia tych funkcji w przedsiębiorstwie energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną albo paliwami gazowymi. Po drugie – zakaz wywierania wiążącego wpływu i wykonywania innych praw względem przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną i paliwami gazowymi, a także powoływania członków organów tych przedsiębiorstw.

W przypadku zaś operatora systemu dystrybucyjnego zasady tzw. unbundlingu generalnie nie uległy zmianie. Jednakże sama zmiana tych zasad, w odniesieniu do operatora systemu przesyłowego, spowodowała, że niezbędne było dokonanie zmian w konstrukcji przepisów regulujących funkcjonowanie operatora systemu dystrybucyjnego.

Unbundling, czyli inaczej separacja, przez którą należy rozumieć rozdzielenie od siebie działalności w obrębie przesyłania bądź dystrybucji energii od działalności, która polega na wytwarzaniu i dostarczaniu (sprzedaży) tej energii do odbiorców końcowych

Implementując art. 10 Dyrektywy 2009/72/WE i art. 10 Dyrektywy 2009/73/WE w ustawie, wskazano, że operatorem systemu przesyłowego lub połączonego będzie mogło zostać wyznaczone jedynie to przedsiębiorstwo, które uzyskało certyfikat o spełnianiu przez nie kryteriów niezależności, to znaczy, iż przedsiębiorstwo pozostaje niezależne od działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu gazem ziemnym oraz energią elektryczną.

Ważne!
Na potrzeby implementacji dyrektywy 2009/28/WE w art. 3 ustawy wprowadza się nowe pojęcia ustawowe.
Są to:
mikroinstalacja,
gwarancja pochodzenia,
końcowe zużycie energii brutto oraz
transfer statystyczny.

Ustawa wprowadza tym samym znaczne ułatwienia w zakresie przyłączania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do sieci. Mikroinstalacje zostały m.in. zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty za przyłączenie do sieci, co oczywiście pociąga za sobą zwolnienie z obowiązku wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci.

Ze względu na brak wpływu przyłączenia mikroinstalacji na gospodarkę przestrzenną gminy podmiot składający wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci został również zwolniony z obowiązku dołączania do wniosku dokumentów potwierdzających dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją.

Dodaje się przepisy dotyczące gwarancji pochodzenia, w tym prowadzenia ich rejestru oraz umarzania przez Prezesa URE. System gwarancji pochodzenia będzie stanowił informację dla odbiorcy końcowego, jaka ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest do niego dostarczana.

Certyfikat instalatora mikroinstalacji
Instalatorem mikroinstalacji, zwanym „instalatorem”, będzie mogła być osoba, która posiada ważny certyfikat instalatora mikroinstalacji, odpowiednio w zakresie wykonywania mikroinstalacji.

Zgodnie z ustawą do zadań instalatora należy w szczególności wykonywanie następujących mikroinstalacji:

* fotowoltaicznych;
* małych kotłów i pieców na biomasę;
* kolektorów słonecznych;
* pomp ciepła i płytkich systemów geotermalnych;

Certyfikat jest wydawany, w drodze decyzji administracyjnej, przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia przez kandydata na instalatora mikroinstalacji egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego jest organem właściwym w zakresie certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, a także właściwym w zakresie zawieszania, przywracania i cofania certyfikatu. Podyktowane jest to zgodnie z nowelą dbałości o dobro chronione, jakim jest zdrowie i życie osób, którym certyfikowany instalator wykonywał mikroinstalację. Ustawa zakłada, iż certyfikat będzie wydawany w drodze decyzji administracyjnej na okres pięciu lat, a po tym okresie będzie zawieszany, aż do czasu odbycia szkoleń uzupełniających. Dokumentacja dotycząca przebiegu egzaminu i wydanych certyfikatów, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników będzie przechowywana przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego przez okres 10 lat.

Certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki:

* posiada:

– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
– dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
– udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych, elektrycznych lub
– świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych albo równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 pkt 2 lub
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia z zakresu projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii;

* nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;

* ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń lub w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;

* złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

Instalator, który posiada:

* dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub

* dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty lub

* dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub specjalności w zakresie odnawialnych źródeł energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych

może uzyskać certyfikat mikroinstalacji, jeżeli:

– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
– nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Zgodnie z przepisami ustawy do dnia 31 grudnia 2015 r. za równorzędne z uzyskaniem certyfikatu uznaje się ukończenie co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych o profilu pozwalającym na instalowanie mikroinstalacji.

Przemysław Gogojewicz

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 984).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij