Zamówienia publiczne w instalacjach. Czujnie wśród paragrafów

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa  zobacz pdfa  

Do powstania obowiązku świadczenia po stronie dostawców i wykonawców konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej – art. 74 ustawy. Dopiero z chwilą zawarcia umowy powstaje obowiązek realizacji zamówienia publicznego oraz obowiązek zapłaty ze strony zamawiającego w terminach określonych przez umowę.

Aukcja i przetarg
Zawarcie umowy w drodze aukcji lub przetargu jest nieco zbliżone do systemu ofertowego, gdyż tutaj również występuje zasadniczo oferta i jej przyjęcie.

Podstawowa różnica polega jednak na tym, iż w przypadku systemu ofertowego mamy do czynienia z jednym oferentem i jednym, wieloma lub nieograniczoną liczbą adresatów oferty (w przypadku tzw. oferty publicznej), w przypadku natomiast aukcji lub przetargu sytuacja jest odwrotna. Tutaj mamy do czynienia z jednym podmiotem, do którego kierowane są oferty, i wieloma oferentami. Ponadto w przypadku aukcji lub przetargu to adresat oferty ustala zasady jej złożenia i przyjęcia oraz zasady uczestniczenia w postępowaniu, natomiast w przypadku systemu ofertowego to składający ofertę ustala zasady jej przyjęcia.

Aukcja lub przetarg tym różni się od trybu ofertowego oraz trybu negocjacji, jako sposobów zawarcia umowy, iż celem systemu ofertowego i negocjacji jest zawarcie umowy, natomiast w przypadku aukcji lub przetargu celem jest przede wszystkim wybór najkorzystniejszej oferty, a zawarcie umowy jest dopiero następstwem dokonanego wyboru.

Regulacja przetargu zawarta w kodeksie cywilnym ma jedynie charakter regulacji ogólnej, która często ulega zmianom lub modyfikacjom w przepisach szczególnych. Wskazać bowiem należy na fakt, iż stosowanie tych instytucji jest obowiązkowe na podstawie szeregu ustaw w wielu przypadkach, w szczególności wtedy, gdy chodzi o dysponowanie środkami publicznymi lub też mieniem państwowym czy samorządowym, jak również mieniem państwowych lub samorządowych osób prawnych.

Ceny dumpingowe
Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, aby postępowanie o udzielenie zamówienia było prowadzone m.in. na podstawie zasady równego traktowania instalatorów – wykonawców i zasady uczciwej konkurencji.

Zasada równości wyrażona jest w części końcowej art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nakłada ona na zamawiającego obowiązek równego traktowania wszystkich wykonawców. Zapewnienie równego udziału w postępowaniu jest nakazem prawa, realizowanym w ustawie przez zobowiązanie zamawiającego do jednakowego podejścia do oferentów, choćby udostępniania takich samych danych związanych z zamówieniem czy żądania tożsamych działań w trakcie prowadzonego postępowania. Równe traktowanie odnosi się zarówno do aspektu formalnego, jak i merytorycznego, czyli oceny złożonej oferty według takich samych kryteriów.

Rozwinięcie i doprecyzowanie zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówień publicznych następuje w orzecznictwie. Analiza orzeczeń prowadzi do wniosku, że judykatura stara się elastycznie podchodzić do zasady uczciwej konkurencji, dopuszczając do licznych modyfikacji w ramach postępowań, o ile nie naruszają one samej istoty konkurencji, czyli nie tworzą sytuacji nierównego traktowania oferentów przez zamawiającego. Z tego powodu nie zyskują aprobaty działania, których celem może być polepszanie sytuacji w toczącym się postępowaniu, jeżeli miałoby to być konsekwencją dodatkowych właściwości oferenta, niewymaganych przez zamawiającego i niewynikających z ustawy.

Jednym z czynów nieuczciwej konkurencji, zdefiniowanym w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest wykorzystywanie ceny dumpingowej stosownie do art. 15 ust. 1 przywołanej ustawy, które polega na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczeniu albo ich odprzedaży poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców.

Praktyki tego rodzaju są prawnie niedozwolone i ograniczają uczciwą konkurencję.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 maja 2011 r. (sygn. akt KIO 867/11), w kontekście art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, sprzedaż poniżej kosztów świadczenia usługi następuje, gdy nastąpiła poniżej kosztów własnych poniesionych przez wykonawcę. Jednak nawet sprzedaż poniżej kosztów własnych nie wystarcza do zakwalifikowania danego zachowania jako czynu nieuczciwej konkurencji, konieczne jest jeszcze wykazanie, iż transakcja miała na celu eliminację innych przedsiębiorców.

Zasady udzielania zamówień
Terminy udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępne są na stronie internetowej. W każdym z trzech trybów, w których możliwe jest udostępnianie na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, termin tej czynności zamawiającego został przez ustawodawcę określony w podobny sposób.

W trybie przetargu nieograniczonego zamawiający ma obowiązek udostępnić specyfikacje istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

W trybie przetargu ograniczonego zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

W przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem można uogólnić to przez stwierdzenie, że udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej powinno odbywać się od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do upływu terminu składania ofert. Okres udostępniania został zatem wyznaczony nie liczbą dni, lecz poprzez wskazanie terminu początkowego.

Termin początkowy (od dnia ogłoszenia) jest terminem sztywnym w tym sensie, że zamawiającemu nie wolno udostępnić specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Internecie ani wcześniej, ani później niż w dniu wskazanym w ustawie p.z.p.

Należy podkreślić, że udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej musi rozpocząć się już tego samego dnia co publikacja, nie zaś dopiero dnia następnego.

W odróżnieniu od bezwzględnie wiążącego terminu początkowego końcowy termin udostępniania s.i.w.z. ma charakter terminu minimalnego. Wykonując swój ustawowy obowiązek, czy też działając jedynie w ramach nieobligatoryjnej możliwości, zamawiający powinien jednakowo udostępniać s.i.w.z. na stronie internetowej co najmniej do upływu terminu składania ofert. Sam fakt udostępniania s.i.w.z. po tej dacie nie pociąga za sobą żadnych negatywnych następstw.

Zamieszczanie ogłoszenia
Zamawiający po udzieleniu zamówienia winien niezwłocznie zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zależności od wartości zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź przekazywać je do publikacji do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Momentem udzielenia zamówienia jest moment podpisania umowy. W przypadku ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (w porównaniu do ogłoszenia o zamówieniu) zamawiający nie jest zobowiązany do zamieszczenia go w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz stronie internetowej. Jednakże pomimo braku tego obowiązku wielu zamawiających zamieszcza w tych miejscach ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Oczywiście taka praktyka nie jest naruszeniem prawa, a zapewnia pełną jawność postępowania. Analogicznie jak w przypadku ogłoszenia o zamówieniu – brak zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub nieprzekazanie go do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej jest istotnym naruszeniem ustawy p.z.p. i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wywołuje te same negatywne skutki prawne, co w przypadku ogłoszenia o zamówieniu.

Doświadczenia i wiedza Instalatora
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Instalatorzy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Instalatorzy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub, w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, szczególnie w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Przemysław Gogojewicz

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.).
* Ustawa kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij