ABC instalacji LPG – ważne odległości

  • Co to są odległości bezpieczeństwa?
  • Ile powinny wynosić minimalne odległości dla zbiornika LPG?
  • Kiedy odległości mogą być zmniejszone do 50%?

Każde przygotowanie nowej instalacji wiąże się z prawidłową lokalizacją zbiornika na działce klienta. Nie zawsze możemy postawić zbiornik tam gdzie chcemy, choć względy praktyczne i estetyczne podpowiadają żeby schować go np. za krzewami, jak najdalej od domu.

Zbiornik LPG a odległości na działce

Usytuowanie zbiornika na gaz LPG na działce jest bardzo ściśle określone przepisami, które zabezpieczają go przed zagrożeniami wynikającymi z możliwości mechanicznego uszkodzenia. Określona odległość od wszelkich budynków musi zapewniać im bezpieczeństwo na wypadek gdyby doszło do potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia, np. pożaru gazu wyciekającego z rozszczelnionego zbiornika.

Odległości bezpieczeństwa są określone w zależności od różnych pojemności zbiorników czy też grup zbiorników (baterii), a także w zależności od sposobu jego usytuowania – na ziemi lub pod ziemią.

W sytuacji, kiedy działki budowlane są coraz mniejsze ze względu na rosnący koszt gruntu – odległości bezpieczeństwa mają znaczenie, gdyż usytuowanie zbiornika determinuje pewne rozmiary minimalne działki.

Dla typowej instalacji przydomowej definiuje się minimalne odległości od budynku, od granicy posesji, od zagłębień i studzienek, a także od linii elektroenergetycznej. Dla zbiornika naziemnego o pojemności wodnej 2700 litrów, odległości te wyglądają następująco:

  • od budynków mieszkalnych – min. 3 m,
  • od granicy działki – min. 1,5 m.

Większość wymaganych odległości, dla różnej wielkości zbiorników, przedstawiono w tabeli.

Zbiornik LPG a odległości od instalacji

Odległości zbiorników z LPG od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna być nie mniejsza niż połowa odległości określonej w tabeli w kolumnach B i C, przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku danego rodzaju. Ważne jest także usytuowanie zbiornika względem linii elektroenergetycznej. Zatem odległość zbiornika od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii napowietrznej, a także szyn linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić min.:

  • 3 m – przy napięciu do 1 kV,
  • 15 m – przy napięciu równym lub większym niż 15 kV.

Odległości określone w kolumnie B mogą być zmniejszone do 50%, w przypadku zastosowania wolnostojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o wytrzymałości ogniowej min. 120 minut, usytuowanej między zbiornikiem a budynkiem.

Ze względu na właściwości fizyczne gazu, nie można stosować zbiorników gazu płynnego w zagłębieniach terenu oraz w odległości mniejszej niż 5 metrów od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. Zbiornik nie powinien być posadawiany na gruncie podmokłym, przesuwającym się. Grozi to zmianą położenia zbiornika i rozszczelnieniem instalacji.

Tak jak każde urządzenie, instalacja zbiornikowa będzie sprawna i bezpieczna dla użytkownika wtedy, gdy będzie zbudowana i eksploatowana zgodnie z zasadami sztuki i obowiązującymi przepisami. Zasady zachowania odległości bezpieczeństwa i montowania zbiorników w odpowiednio dobranym miejscu zdecydowanie obniżają ryzyko uszkodzenia i rozszczelnienia instalacji.

Dlatego tak ważna jest wiedza i doświadczenie projektantów i instalatorów budujących te instalacje.

Jacek Rączka

Literatura:

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij