Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej. Kurek na przeglądzie

Jeśli chodzi o przeglądy instalacji gazowej dokonywanej w czasie okresowych przeglądów budynków, bardzo często pojawiają się pytania, kto może dokonywać przeglądów instalacji gazowej,

w jakim terminie należy przeprowadzić przegląd instalacji gazowej, co należy skontrolować, co powinien zawierać protokół z przeglądu instalacji gazowej, czy jest ustalony wzór takiego protokołu, i jeszcze wiele innych kwestii związanych z tym zagadnieniem, na które postaram się odpowiedzieć Państwu w tym artykule.

Co w paragrafach?

Zacznijmy od podstaw prawnych przeprowadzania przeglądów obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”. Przepis ten dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, które wyposażone są w instalację gazową, w tym budynków jednorodzinnych i zagrodowych. Często właściciele tych budynków nie wypełniają tego obowiązku, a osoby, które mają uprawnienia do wykonywania przeglądów uważają, że obowiązek ten nie dotyczy budynków jednorodzinnych.

Skąd ten błąd?

Błąd ten bierze się prawdopodobnie z niedokładnego odczytania zapisów zawartych w art. 62 ust. 2 tej Ustawy, w którym w pkt. 1 zapisane jest, że obowiązek kontroli nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Po uważnej lekturze zauważyć można, że właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych zwolnieni są tylko z obowiązku corocznej kontroli „elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu” (art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawa Prawo Budowlane).

Poza tym „(…)w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 (…)” kontrolę należy przeprowadzić co najmniej 2 razy w roku w terminie do 31 maja i do 30 listopada (art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawa Prawo Budowlane).

Na podstawie ww. artykułu Ustawy, ale również na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. Nr 74 poz. 836) za przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca nieruchomości, i to na nim spoczywa obowiązek dopilnowania terminowego przeprowadzenia przeglądów, które powinny być wykonane w porze wiosennej (§4 ww. rozporządzenia). Jednocześnie pragnę przypomnieć to, co często umyka właścicielom i zarządcom budynków, że kontrole okresowe instalacji gazowej powinny być wykonywane „równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych” (§47 ww. rozporządzenia). Podsumowując: dopiero łączne, sprawne działanie instalacji gazowej, wentylacyjnej i odprowadzenia spalin zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

Kolejnym z często pojawiających się pytań jest pytanie o to, kto może dokonać przeglądu instalacji gazowej. Odpowiedź na nie zawarta jest w Ustawie „Prawo Budowlane”, a dokładnie w artykule 62 ust. 4 i 5., które brzmią:

* ust. 4 „Kontrole, o których mowa w ust. 1 (mowa m.in. o przeglądach instalacji gazowej – dopisek autora), z zastrzeżeniem ust. 5-6a (ust. 6 dotyczy przeglądów przewodów kominowych, ust. 6a dot. budowli piętrzących – dopisek autora), przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności”.

* ust. 5 „Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c, pkt. 2 i pkt. 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych”.

Jak widać z powyższych cytatów, interpretacja może być dwojaka: po pierwsze – przeglądów mogą dokonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, które dodatkowo muszą posiadać ważne uprawnienia energetyczne gazowe (gr. 3) w zakresie dozoru; druga interpretacja – wystarczy, aby osoba wykonująca przegląd instalacji gazowej miała ważne uprawnienia energetyczne gazowe w zakresie dozoru (tutaj pozwolę sobie przypomnieć Państwu, że uprawnienia te ważne są przez okres 5 lat od daty wydania). Dyskusje na temat, kto może, a kto nie może wykonać przeglądu instalacji gazowej trwałyby pewnie długo, gdyby nie pomógł w rozwiązaniu tego problemu Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z interpretacją zamieszczoną na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: „Do przeprowadzania takich kontroli upoważnione są więc osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce i w tym przypadku bez znaczenia jest fakt posiadania lub nieposiadania przez nie uprawnień budowlanych”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij