Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej. Kurek na przeglądzie

Pomocne w określeniu zakresu prac mogą być także „Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej” wydane przez GUNB dn. 24.07.1995 r. – oczywiście są one w dniu dzisiejszym nieobowiązujące, natomiast w wielu punktach nie straciły na aktualności. Mogą być więc pewną wskazówką i podpowiedzią, co w ramach przeglądu należy wykonać. Według tego dokumentu należy m.in. dokonać:

 • przeglądu dostępu do zaworów i kurków,
 • sprawdzenia przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836 §5 ust. 2 pkt. 8),
 • sprawdzenia stężenia gazu w piwnicach,
 • kontroli szczelności połączeń gwintowanych i kurków,
 • stężenia gazu na górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze,
 • sprawdzenia stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń i stanu gazomierza,
 • sprawdzenia stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania,
 • sprawdzenia stanu elastycznych połączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,
 • sprawdzenie stanu przewodów spalinowych (w tym miejscu pragnę przypomnieć, że zgodnie z Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 §156 przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe są wyposażeniem instalacji gazowej),
 • pomalowania przewodów instalacji gazowej w piwnicach na kolor żółty – ten przepis jest już nieaktualny, gdyż nie ma w chwili obecnej konieczności malowania instalacji gazowej na kolor żółty, ale istnieje konieczność zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 §165 ust. 3) i stan tego zabezpieczenia powinien być kontrolowany.

Przed kontrolą…

Przed rozpoczęciem przeglądu osoby dokonujące kontroli powinny zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, protokołami odbioru robót remontowych wykonywanych w budynku, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad i uszkodzeń (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836). Protokoły z poprzednich przeglądów stanowią załącznik do książki obiektu budowlanego, a właściciel lub zarządca jest zobowiązany do ich udostępnienia organom upoważnionym do kontroli stanu technicznego (Ustawa „Prawo Budowlane” art. 64 ust. 3 oraz art. 65).

Po kontroli…

Po zakończeniu okresowej kontroli należy sporządzić protokół. Żadna Ustawa ani rozporządzenie nie zawiera wzoru protokołu, natomiast w Dzienniku Ustaw Nr 74 poz. 836 z 1999 r. określone jest, co taki protokół powinien zawierać. Zgodnie z tym rozporządzeniem protokół z okresowej kontroli stanu technicznego powinien zawierać określenie:

 1. stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
 2. rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt. 1,
 3. zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
 4. metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
 5. zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych”.

Oprócz informacji, o których mowa w rozporządzaniu, protokół powinien zawierać datę wykonania przeglądu i podpis osoby wykonującej przegląd wraz z numerem uprawnień budowlanych lub numerem dodatkowych kwalifikacji w zakresie wykonywania dozoru nad eksploatacją instalacji gazowych wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828), które wydawane są na okres 5 lat.

Kolejnym, moim zdaniem, bardzo ważnym stwierdzeniem, które powinien zawierać protokół, jest określenie czy instalacja jest sprawna jako całość. To znaczy, czy może być użytkowana przez kolejny rok. Jest to końcowy wniosek z wykonanego przeglądu. W tym punkcie można zaznaczyć np., że instalacja może być dalej użytkowana pod warunkiem wykonania niezbędnych napraw. Umieszczając taki zapis, musimy oczywiście wymienić zakres tych niezbędnych prac.

W związku z brakiem wzoru protokołu każda osoba wykonująca okresowy przegląd instalacji gazowej może stworzyć swój wzór takiego dokumentu. Protokół powinien być sporządzony w co najmniej dwóch egzemplarzach: jeden dla właściciela lub zarządcy budynku, drugi do własnego archiwum. Ponadto należy pamiętać, że w przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 i innych obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli” (Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt. 3). Organem tym jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Mam nadzieję, że chociaż w części odpowiedziałam na Państwa wątpliwości.

Życzę bezpiecznej pracy!

Anna Omilianowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij