Zamówienia publiczne. Aukcja elektroniczna

zobacz artykuł w formie pdf   zobacz pdfa zobacz pdfa

Aukcja elektroniczna odbywa się na stronie internetowej, przy czym nie musi to być strona internetowa zamawiającego. Zamawiający musi dysponować jednak infrastrukturą informatyczną umożliwiającą automatyczną klasyfikację kolejnych postąpień wykonawców, natomiast wykonawcy muszą dysponować urządzeniami informatycznymi o parametrach umożliwiających rejestrację i identyfikację wykonawcy podczas aukcji.

Zgodnie z art. 91a. 1. Prawa zamówień publicznych (Pzp), jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie:

1) przetargu nieograniczonego,
2) przetargu ograniczonego,
3) negocjacji,

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej z nich przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu oraz jeśli złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Brzmienie tego przepisu pozwala stwierdzić, iż w przypadku gdy zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informację o zamiarze przeprowadzenia aukcji, nie może odstąpić od jej przeprowadzenia, o ile złożono mu co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Innymi słowy – po spełnieniu się przesłanek jej przeprowadzenia aukcja elektroniczna staje się obligatoryjnym elementem postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości zwolnienia Zamawiającego z obowiązku jej przeprowadzenia.

Niezbędnik
Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które umożliwiają automatyczną ocenę oferty bez ingerencji zamawiającego, wskazane spośród kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna jest zawsze jednoetapowa. Aukcja elektroniczna w rozumieniu ustawy jest sposobem oceny ofert przy użyciu narzędzi informatycznych, umożliwiającym wykonawcom dalsze obniżenie zaoferowanych przez nich cen już po złożeniu ofert i poprawienie oferowanych warunków w stosunku do warunków oferowanych przez pozostałych wykonawców uczestniczących w aukcji. Do zastosowania aukcji konieczne jest, aby:

a) zamówienie było udzielone w jednym z trzech trybów:

– przetargu nieograniczonego,
– przetargu ograniczonego,
– negocjacji z ogłoszeniem, gdy uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego nie dało efektu z powodu odrzucenia wszystkich wcześniej złożonych ofert, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione,

b) przeprowadzenie aukcji elektronicznej zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu,

c) złożono w toku postępowania co najmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przewidując aukcję elektroniczną, zamawiający w celu ustalenia kryteriów i możliwości porównania ofert musi mieć dokładnie określony i zdefiniowany przedmiot zamówienia. Poza tym zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu, że wycofa się z aukcji elektronicznej, gdy nie zostaną złożone co najmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu.

Ponadto zamawiający powinien określić w SIWZ, poza kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej, wymagania techniczne dla urządzeń informatycznych. Aukcję elektroniczną można przeprowadzić po ocenie ofert dokonanej przez komisję przetargową. Zaproszenie do aukcji elektronicznej oznacza, że zamawiający zakończył ocenę ofert i ustalił, że oferty wybranych wykonawców nie podlegają odrzuceniu. W toku zaś aukcji elektronicznej ocena ofert następuje automatycznie bez ingerencji zamawiającego. Aukcja jest możliwa do przeprowadzenia także wtedy, gdy cena będzie miała charakter kosztorysowy i będzie ona jednocześnie kryterium oceny ofert. W takim przypadku na zamawiającym będzie ciążył obowiązek określenia wzajemnych stosunków między poszczególnymi pozycjami kosztorysu, wskazujących na to, o ile zostanie obniżona wartość danej pozycji wskutek obniżenia w trakcie aukcji ceny całkowitej. Najprostsze byłoby zastosowanie mechanizmu proporcjonalnego obniżenia.

Procedura
Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie aukcji elektronicznej jest następujący:

1) zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu,
2) ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
3) zaproszenie do składania ofert,
4) właściwa aukcja elektroniczna,
5) rozstrzygnięcie aukcji elektronicznej,
6) zawiadomienie o wyborze oferty,
7) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakazuje, aby postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w sposób przejrzysty. Oznacza to między innymi, iż zamawiający winien egzekwować ustalone przez siebie w SIWZ warunki, jakim mają odpowiadać oferty, w sposób, w jakim zostały przewidziane. Weryfikacji ofert może jedynie dokonywać w oparciu o postanowienia, które ustanowił i które są wiążące również dla samego zamawiającego, który nie jest uprawniony, aby je zmieniać czy interpretować w sposób dowolny. Zatem dokonując wyboru oferty, może oprzeć tę czynność wyłącznie o reguły, które ustanowił. Działania przeciwne prowadziłyby do naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, równego traktowania wykonawców i wyboru oferty zgodnie z przepisami tej ustawy.

Aukcja elektroniczna prowadzona jest po dokonaniu oceny ofert, która wyznacza krąg podmiotów, do których zamawiający może skierować zaproszenie do aukcji elektronicznej. Ustawodawca nie przewidział wcześniejszego, tj. przed przystąpieniem do aukcji elektronicznej, powiadomienia wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu o przyczynach takiej oceny. W tej sytuacji przekazanie stosownej informacji przez zamawiającego podlega kontroli w kontekście naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Warto wiedzieć!
Odwołujący, chcąc skutecznie zarzucić zamawiającemu naruszenie art. 91c ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, powinien udowodnić, że przeprowadzona przez zamawiającego aukcja elektroniczna nie posiadała co najmniej jednej z cech wymaganych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, a mianowicie, że:

* zamawiający nie udostępnił wykonawcom formularza umieszczonego na stronie internetowej,
* formularz nie umożliwiał wprowadzenia niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną,
* zamawiający nie umożliwił wykonawcom składania kolejnych korzystniejszych postąpień,
* postąpienia składane przez wykonawców, nie podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji.

Aukcja
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie aukcji elektronicznej wszczynane jest przez zamawiającego poprzez ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać informacje określone w art. 75 ust. 2 pzp.:

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych;
5) sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień;
6) informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania;
7) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej;
8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej;
9) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
10) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
11) termin związania ofertą;
12) termin wykonania zamówienia;
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
15) adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.

Po pojawieniu się ogłoszenia o zamówieniu wykonawcy zamierzający ubiegać się o te zamówienie składają do zamawiającego wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji. Wyznaczony przez zamawiającego termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji nie może być krótszy niż 15 dni, licząc od dnia ogłoszenia. Jeżeli do zamawiającego wpłyną mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej, to postępowanie powinno zostać unieważnione już na tym etapie postępowania.

W toku każdego etapu aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco winien przekazywać wszystkim wykonawcom biorącym udział w aukcji informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w każdym z etapów aukcji, a także o cenach złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej zamawiający nie może jednak ujawniać informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych wykonawców. Po zakończeniu każdego etapu zamawiający może nie zakwalifikować do następnego etapu aukcji tych wykonawców, którzy nie złożyli nowych postąpień.

Powyższe uwarunkowane jest jednak zamieszczeniem stosowanego zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu. O niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu zamawiający informuje niezwłocznie tych wykonawców, którzy nie złożyli nowych postąpień. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną w terminie określonym w ogłoszeniu lub po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.

Zamawiający może zamknąć aukcję również przed upływem terminu określonego w ogłoszeniu oraz przed zakończeniem ostatniego etapu, jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia

Po zamknięciu aukcji zamawiający wybiera ofertę wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę. Należy przy tym mieć na uwadze, iż niezłożenie podczas aukcji ofert przez co najmniej dwóch wykonawców skutkuje unieważnieniem postępowania.

Przemysław Gogojewicz

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij