Program wsparcia dla instalatorów. W zasięgu Euro

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw instalacyjnych oraz innych małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) stanowi instrument finansowania. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME 2014-2020).

Szczegółowe cele Programu COSME to:

* poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych,
* poprawa dostępu do rynków, w szczególności unijnych, ale również na poziomie globalnym,
* poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki,
* krzewienie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

Program COSME ma na celu wspieranie działalności innowacyjnej, zapewnianie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie usług wsparcia dla biznesu na poziomie regionalnym. Ponadto ma on zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.

Składają się na niego trzy programy operacyjne:

  1. Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP),
  2. Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP),
  3. Inteligentna energia – program dla Europy (IEE).

Z założenia mają przyczyniać się one do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wspierać ich zdolność innowacyjną w danych obszarach prowadzonej działalności.

Koperta finansowa na wdrożenie programu COSME wynosi 2 298,243 mln EUR według cen aktualnych, z czego co najmniej 60% EUR przeznacza się na instrumenty finansowe. Roczne środki zatwierdzane są przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych.

Kopertę finansową utworzoną na podstawie niniejszego rozporządzenia można również wykorzystać do pokrycia wydatków związanych z pracami w zakresie przygotowania, monitorowania, kontroli, audytu i oceny, które są niezbędne do zarządzania programem COSME i osiągania jego celów.

W szczególności pokryje ona – w sposób racjonalny z punktu widzenia kosztów – wydatki poniesione z tytułu badań, spotkań ekspertów, działań informacyjnych i komunikacyjnych obejmujących między innymi informowanie przedsiębiorstw o priorytetach politycznych Unii w zakresie, w jakim są one związane z ogólnymi celami programu COSME – wydatki związane z sieciami informatycznymi służącymi przede wszystkim wymianie i przetwarzaniu informacji wraz z wszelkimi innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną poniesionymi przez Komisję w związku z zarządzaniem programem COSME. Wydatki te nie przekraczają 5% wartości koperty finansowej.

Cztery działania

Program COSME składa się z czterech głównych działań, z których każde podzielone jest na zadania szczegółowe, co ma służyć bardziej precyzyjnej realizacji założeń całego programu:

* Poprawa warunków konkurencyjności i trwałości działających w UE przedsiębiorstw, w tym funkcjonujących w sektorze turystyki:

a) poprawa i wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;

b) opracowanie nowych strategii na rzecz konkurencyjności, w tym poprawa projektowania, wdrażania i oceny polityk wpływających na konkurencyjność i trwałość przedsiębiorstw, zwiększenie programów i działań na rzecz MŚP, a także zapewnienie rozwoju odpowiedniej infrastruktury, rozwój klastrów i sieci biznesowych na światowym poziomie;

c) zwiększenie inicjatyw przyspieszających powstawanie konkurencyjnych branż.

* Wspieranie tworzenia i rozwoju MŚP:

a) wsparcie dla otoczenia biznesu,

b) pomoc młodym przedsiębiorcom, a także nowym i potencjalnym przedsiębiorcom, w tym kobietom, które zamierzają otworzyć swoją własną firmę,

c) tworzenie krajowych programów szerzących wiedzę na temat zakładania własnej działalności gospodarczej.

* Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie kapitału własnego i pożyczek:

a) dostęp do funduszy dla nowo powstałych małych i średnich przedsiębiorstw,
b) pomoc w tworzeniu transgranicznych przedsiębiorstw.

* Poprawa dostępu do rynków wewnątrz UE, jak i na świecie

a) wsparcie sieci Enterprise Europe Network,
b) zwiększenie dostępu MŚP do jednolitego rynku,
c) pomoc dla MŚP w dostępie do rynków poza Unią,
d) poprawa współpracy przemysłowej, w tym zwiększenie dialogu z krajami trzecimi.

Ważne! Uwzględniając powyższe cele, odbiorcami programu będą trzy grupy podmiotów:

* przedsiębiorstwa, które będą miały możliwość dofinansowania swojej działalności,
* obywatele, którzy będą mogli liczyć na pomoc przy zakładaniu swojej firmy,
* władze państw członkowskich, którym inicjatywy podejmowane w ramach programu będą pomagały w urzeczywistnianiu niezbędnych reform na rynku.

Budżet programu to 2522 mln euro. Instrumenty finansowe będą obsługiwane przez grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego działającą na rzecz Komisji (inne działania mogą być zarządzane przez agencję wykonawczą). W celu realizacji programu Komisja będzie przyjmować roczne programy prac.

Oprócz wszystkich państw członkowskich UE w programie będą mogły wziąć udział kraje przynależące do EFTA, które jednocześnie są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Skorzystać z programu będą mogły także inne kraje europejskie, jednak po wcześniejszym zweryfikowaniu sytuacji na rynku danego państwa i podpisaniu odpowiedniej umowy.

Jeżeli chodzi zaś o kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalnych kandydatów, państwa te mogą uczestniczyć w COSME zgodnie z ogólnymi zasadami i warunkami uczestnictwa tych krajów w programach unijnych ustanowionych w odpowiednich umowach ramowych oraz decyzjach. Z kolei w przypadku państw biorących udział w programie Europejska Polityka Sąsiedztwa, ich uczestnictwo będzie możliwe po uprzednim sprawdzeniu kwalifikowalności danego państwa.

Podmioty mające siedzibę w innych państwach trzecich będą mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych w ramach programu COSME, ale nie będą uprawnione do otrzymywania środków finansowych od Unii Europejskiej, z wyjątkiem sytuacji, w których będzie to niezbędne dla potrzeb programu, w szczególności w zakresie konkurencyjności i dostępu do rynku dla przedsiębiorstw działających w UE.

Program COSME powinien zatem pomóc w uporaniu się z niedoskonałościami rynku mającymi wpływ na konkurencyjność gospodarki UE w skali globalnej, co upośledza zdolność przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, do konkurowania z przedsiębiorstwami w innych częściach świata. Program COSME pokazuje, jakie działania służą osiąganiu konkretnych celów, całość koperty finansowej przeznaczonej na ich osiągnięcie, minimalną kopertę finansową na instrumenty finansowe, różne typy środków wykonawczych oraz przejrzyste ustalenia dotyczące monitorowania i oceny, a także ochrony finansowych interesów Unii.

Cele
COSME ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, krzewienie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie tworzenia i rozwoju małych oraz średnich przedsiębiorstw. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

* poprawę dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw,
* poprawę dostępu do rynków wewnątrz Unii, ale także na poziomie globalnym,
* poprawę warunków ramowych działalności przedsiębiorstw,
* promowanie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

Program trwa przez 7 lat, tj. do roku 2020. Informacje na temat Programu COSME i innych funduszy UE, a także praktycznego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, można uzyskać od sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, od lokalnych partnerów sieci Enterprise Europe Network w ponad 600 biurach w UE i poza nią, współfinansowanych przez Program COSME. Informacje dostępne są również na stronie internetowej programu: ec.europa.eu/enterprise/cosme.

Dostęp do funduszy COSME odbywa się:

* za pośrednictwem lokalnego partnera sieci Enterprise Europe Network,
* poprzez lokalnych pośredników finansowych gwarancji kredytowych lub kapitału podwyższonego ryzyka (www.access2finance.eu),
* poprzez zaproszenia do składania wniosków lub zaproszenia do składania ofert, opublikowane na stronie programu.

Komisja Europejska jest odpowiedzialna za sporządzanie rocznych priorytetów programu, ale jego realizacja jest częściowo przekazana agencji wykonawczej, Europejskiej Agencji ds. MŚP (EASME). Instrumenty finansowe Cosme będą prowadzone przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

Całkowity budżet Programu Cosme na 7 lat (2014-2020) to ok. 2,3 mld euro. Duża część środków z budżetu (60% minimum) zostanie przydzielona do obsługi instrumentów finansowych.

COSME przewiduje następujące rodzaje wsparcia:

* udzielanie gwarancji kredytowych dla MŚP mających trudności w uzyskaniu pożyczki z systemu bankowego,
* zapewnienie kapitału dla funduszy, kapitału podwyższonego ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw,
* dostęp do bezpłatnych informacji praktycznych i bezpośrednich usług dla firm szukających partnerów, finansowania, informacji na temat nowych rynków, programów unijnych i prawodawstwa,
* działania mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawę warunków ramowych dla przedsiębiorstw,
* benchmarking i badania w celu pogłębienia wiedzy i monitorowania sektorów przemysłu na poziomie europejskim, światowym lub związanym z MŚP polityką w Europie.

Przemysław Gogojewicz

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.  ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij