Wykonanie i odbiór wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach (2), Przewody do gazu

zobacz artykuł w formie pdf zobacz pdfa zobacz pdfa

Najważniejsze zalecenia co do prowadzenia instalacji gazowych, niezależnie od miejsca montażu, można przedstawić następująco:

* przewody instalacji gazowych powinny być prowadzone najkrótszą drogą do miejsc montażu odbiorników,

* średnice przewodów w instalacjach gazowych powinny być dobierane najmniejsze z możliwych przy spełnieniu jednocześnie wymagań technicznych, takich jak np. nieprzekraczanie maksymalnej dopuszczalnej prędkości przepływu rozprowadzanego gazu,

* dobór średnic przewodów powinien uwzględniać także sposób i miejsce ich montażu,

* występujące prędkości przepływu nie mogą powodować występowania erozji materiału, szczególnie w miejscach zmian kierunku przepływu (zwłaszcza w instalacjach wykonanych z miedzi), zmienne prędkości przepływu gazu nie mogą powodować hałasu i drgań.

* dobrane przewody gazowe powinny mieć grubości ścianek uwzględniające wysokość ciśnienia wewnętrznego oraz warunki techniczne ich instalowania,

* minimalna grubość ścianki przewodu gazowego wykonanego z miedzi, wykorzystywanego do rozprowadzania paliw gazowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, bez względu na wysokość ciśnienia roboczego i średnicę nie powinna być mniejsza niż 1,0 mm,

* przewody instalacji gazowych wykonanych z miedzi w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej powinny mieć średnice nie mniejsze niż 10 i nie większe niż 108 mm,

* przewody gazowe w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, które rozprowadzają paliwa gazowe, powinny być prowadzone w miarę możliwości przez miejsca łatwo dostępne w celu poddawania ich kontroli stanu technicznego,

* przewody gazowe nie powinny być prowadzone przez:

– szyby wind,

– zsypy,

– transformatornie,

– przewody i kanały spalinowe,

– kanały wentylacyjne,

– miejsca i pomieszczenia, gdzie występują duże zmiany temperatur,

– miejsca, gdzie przewody mogą być poddane dużym naprężeniom mechanicznym,

– miejsca, w których przewód instalacji miedzianej zastępowany jest przewodem stalowym lub też przewód stalowy zastępowany jest przewodem miedzianym; należy zastosować elementy „przejściowe” wykluczające powstawanie lokalnych ognisk korozji oraz przepływu prądów błądzących,

* przewody instalacji z miedzi w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej nie powinny być prowadzone pod tynkiem; dopuszcza się prowadzenie przewodów z rur miedzianych w bruzdach niewypełnionych żadnym materiałem budowlanym i w bruzdach przykrytych ekranami z otworami wentylacyjnymi,

* przewodów z rur miedzianych nie należy prowadzić w podłogach pomieszczeń, nawet w przypadku instalowania ich w bruzdach zabezpieczonych przed uszkodzeniem przewodów,

* przewody gazowe wykonane z miedzi nie muszą być pokrywane izolacją antykorozyjną ani też malowane na całej długości,

* przewody gazowe wykonane z miedzi, rozprowadzające paliwa gazowe, powinny być oznakowane kolorem żółtym. Nie jest wymagane, aby oznakowanie to było wykonane na całej długości przewodu.

* do mocowania rur miedzianych nie należy stosować uchwytów z gumą utwardzoną związkami chloropochodnymi ze względu na możliwość występowania powolnej korozji wżerowej miedzi,

* przy montażu rur miedzianych w instalacjach gazowych wolno stosować tylko dyble i obejmy wykonane z metalu o odpowiedniej odporności termicznej,

* zalecane średnie odległości pomiędzy zamocowaniami instalowanymi na poziomych odcinkach przewodów nie powinny przekraczać wielkości podanych poniżej niż:

– średnica przewodu 10 mm – 1,0 m;

– średnice przewodu 12 i 15 mm – 1,25 m;

– średnica przewodu 18 mm – 1,5 m;

– średnica przewodu 22 mm – 2,0 m;

– średnica przewodu 28 mm – 2,25 m;

– średnica przewodu 35 mm – 2,75 m;

– średnica przewodu 42 mm – 3,0 m;

– średnica przewodu 54 mm – 3,5 m;

– średnica przewodu 76,1 mm – 4,0m;

– średnice przewodu 88,9 mm i więcej – 4,5 m.

* w przypadku prowadzenia przewodów gazowych wykonanych z miedzi należy stosować ich łączenie przez lutowanie lutem twardym lub innych sposobów spełniających wymagania Polskich Norm w zakresie szczelności i trwałości (certyfikowane połączenia zaprasowywane),

* instalacje gazów płynnych mogą być wykonane z miedzi zgodnie z ogólnie przyjętymi wymaganiami technicznymi.

Instalacja gazowa

Odbiór

Każda wykonana instalacja gazowa rozprowadzająca paliwa powinna być sprawdzona i oddana do użytku zgodnie z określonymi procedurami. Według wiedzy autora szczegółowe wymagania techniczne dotyczące odbiorów instalacji gazowych opracowane zostały dotychczas tylko dla instalacji na paliwa gazowe wykonane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wymagania te podane zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 r. z późniejszymi zmianami).

Według wspomnianego rozporządzenia każda instalacja gazowa powinna być wykonana zgodnie z opracowanym projektem technicznym, spełniać założone wymagania techniczne i przed oddaniem do eksploatacji powinna być poddana próbie szczelności. Przy przeprowadzaniu próby szczelności przewodów należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa wykonania próby i założonych uprzednio kryteriów wytrzymałości i szczelności wszystkich elementów składowych.

Procedura

Proces oddania instalacji gazowej do użytkowania polega na:

* sprawdzeniu zgodności jej wykonania z projektem i wprowadzonymi zmianami w trakcie budowy,

* sprawdzeniu zgodności z obowiązującymi wymaganymi technicznymi.

* kontroli pozwolenia na budowę,

* sprawdzeniu czy liczba urządzeń gazowych i wielkość zapotrzebowania na paliwo gazowe odpowiada wydanym warunkom dostawy paliwa gazowego,

* kontroli jakości wykonania,

* sprawdzeniu doboru materiałów i wyposażenia oraz certyfikatów zezwalających na zastosowanie odpowiednich elementów wyposażenia,

* przeprowadzeniu kontroli szczelności przewodów instalacyjnych.

Próby ciśnieniowe

Próby ciśnieniowe, w zależności od rodzaju instalacji i jej umiejscowienia, mogą być przeprowadzone z zastosowaniem powietrza, innego gazu obojętnego lub wody. W przypadku przewodów instalacyjnych wykonanych z miedzi wyklucza się przeprowadzenie próby szczelności parą wodną.

Istotne jest, aby założonych prób ciśnieniowych nie przeprowadzać pod ciśnieniem wyższym niż jest to konieczne z zasady i w czasie dłuższym, niż przewidują to przyjęte procedury. Podnoszenie parametrów próbnych może spowodować obciążenie instalacji, które w konsekwencji może doprowadzić do osłabienia jej wytrzymałości, a to z kolei może stać się przyczyną zagrożenia życia dla późniejszych użytkowników instalacji gazowej.

Próby szczelności

Sposób przeprowadzenia próby szczelności oraz czas, kiedy próba ta powinna być wykonana, określa wymienione uprzednio rozporządzenie w § 44, gdzie między innymi podano:

* § 44.1 W przypadku: wykonania nowej instalacji gazowej, jej przebudowy lub remontu, wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy – należy przed przekazaniem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.

* § 44.2 Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy.

W tej sytuacji występuje niespójność. Gazomierze w przypadku nowej instalacji nie są zamontowane, gdyż jednym z warunków ich zainstalowania jest przeprowadzenie odbioru technicznego, w tym także głównej próby szczelności. Przy wykonywaniu głównej próby szczelności oprócz gazomierzy pomija się także wszystkie urządzenia gazowe, których szczelność badana jest oddzielnie przez producenta oraz dlatego że funkcjonują one w zakresie niskich ciśnień.

W tym miejscu należy przypomnieć, że nie ma obowiązku przeprowadzania oddzielnych prób ciśnieniowych dla części instalacji wykonanych z różnych materiałów.

Dalsze wymagania dotyczące próby szczelności określa §44:

4. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

6. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa.

7. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

8. Z przeprowadzonej głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.

W punkcie 8 § 44 rozporządzenia podany zapis jednoznacznie stwierdza, iż odbiór techniczny instalacji przeprowadzany jest przez wykonawcę i właściciela instalacji z wyraźnym pominięciem dostawcy gazu. Podane wymagania dotyczące przeprowadzenia głównej próby szczelności odnoszą się tylko do instalacji niskiego ciśnienia wykonanej wewnątrz budynków.

Tomasz Hyla

Literatuta:

1. „Klimatyzacja, Wentylacja, Ogrzewnictwo” – Recknagel 1994.

2. „Instalacje gazów palnych technicznych oraz medycznych wykonanych z przewodów miedzianych. Wymagania techniczno-eksploatacyjne” – dr inż. W. Zając-Wstawska, dr inż. R. Zajda, dr J. Piwowarczyk, 2007.

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. nr 74 poz. 836 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca (Dz. U. nr 97 poz. 1055 z 2001 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

5. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij