Odpowiadam, bo wypada…

Sprawą tą należy zainteresować producenta, wskazując na straty wynikające z niewłaściwie wykonanego zaworu. Jeżeli zawór istotnie wyrządził szkody, można żądać ich naprawienia, a tym samym domagać się nie tylko wydania właściwego zaworu, ale również rekompensaty finansowej powstałych strat.

Istotą dobrych obyczajów jest szeroko rozumiany szacunek dla drugiego człowieka. W stosunkach z konsumentami powinien wyrażać się on informowaniem o wynikających z umowy uprawnieniach, niewykorzystywaniem uprzywilejowanej pozycji profesjonalisty przy zawieraniu umowy i jej realizacji, a także rzetelnym traktowaniem konsumenta jako równorzędnego partnera umowy. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami można uznać działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania u konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności.

Gwarancja stanowi dodatkowe zastrzeżenie umowne i nie istnieje obowiązek jej udzielenia. Jeżeli usługodawca nie zapewni o udzieleniu gwarancji (nie wystawi dokumentu gwarancyjnego), to zobowiązanie dodatkowe z tego tytułu nie istnieje i nie będzie ustawowych podstaw do egzekwowania obowiązków podmiotu, który mógłby być gwarantem.

Stosunek gwarancji ma charakter umowny i podlega zasadzie swobody umów, co oznacza, że treść zobowiązania gwaranta może być co do zasady określona swobodnie, co umożliwia również ograniczenia obowiązków z gwarancji.

Udzielenie gwarancji na produkt (zawór) kupującemu, czyli firmie instalacyjnej, która dokonywała montażu, nie jest obecnie obligatoryjne. Możliwa jest zatem sytuacja, że umowie sprzedaży nie będzie towarzyszyła gwarancja, a w konsekwencji w wypadku ujawnienia się wad rzeczy sprzedanej kupującemu przysługiwać będą jedynie uprawnienia z tytułu rękojmi względem sprzedawcy.

Gwarancji jakości udzielić może (poprzez wystawienie dokumentu gwarancji – art. 577 § 1 kodeksu cywilnego) zarówno sprzedawca urządzenia chłodzącego, jak i jego wytwórca, aczkolwiek najczęściej jednak gwarancji udziela wytwórca rzeczy, podczas gdy sprzedawca jedynie pośredniczy w przekazaniu dokumentów gwarancyjnych kupującemu, samemu nie stając się zobowiązanym z tytułu gwarancji.

Kupujący może korzystać z uprawnień z gwarancji niezależnie od uprawnień z rękojmi (art. 579 kodeksu cywilnego). Oznacza to, że sprzedawca nie może zmusić kupującego do rezygnacji z korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi w sytuacji, gdy wady objęte są gwarancją. W razie ujawnienia się wad objętych zarówno rękojmią, jak i gwarancją to kupującemu przysługuje wybór, czy zażąda od gwaranta usunięcia wad lub wymiany zaworu na nowy, czy też na podstawie rękojmi zażąda od sprzedawcy np. obniżenia ceny tego urządzenia albo odstąpi od umowy. Wydaje się jednakże, że strony (to znaczy kupujący i sprzedawca) mogą w umowie sprzedaży wyłączyć odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za te wady fizyczne, które zostały objęte udzieloną kupującemu gwarancją jakości.

W takiej sytuacji kupujący instalator nie będzie mógł dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi, skoro została ona skutecznie wyłączona, i będzie mógł jedynie korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej mu gwarancji jakości. Natomiast wydaje się, że zawarte w treści gwarancji postanowienie wyłączające „z góry” możliwość dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi w zakresie wad objętych gwarancją należałoby uznać za nieważne, jako sprzeczne z art. 579 kodeksu cywilnego.

Skorzystanie z niektórych uprawnień z tytułu rękojmi (w szczególności zaś skuteczne odstąpienie od umowy sprzedaży) może za sobą pociągać utratę możliwości realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, chociażby realizacja uprawnień z tytułu rękojmi okazała się w końcu nieskuteczna, na przykład gdy sprzedawca, ze względu na trudną sytuację finansową, nie mógł po odstąpieniu od umowy przez kupującego zwrócić mu pieniedzy (wyroki Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 26 listopada 1997 r. II CKN 458/97; OSNC 1998 nr 5 poz. 84 oraz z dnia 12 lutego 1997 r. II CKN 94/96; OSNC 1997 nr 6-7 poz. 85).

W razie ujawnienia się wad w terminie gwarancji (z braku odmiennego uregulowania w treści gwarancji wynosi on jeden rok) gwarant zobowiązany jest usunąć wadę fizyczną albo dostarczyć kupującemu rzecz wolną od wad. Wybór pomiędzy tymi obowiązkami należy do gwaranta, jednakże gwarant utraci prawo wyboru, jeżeli w odpowiednim terminie nie wypełni obowiązków wynikających z gwarancji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 1980 r. I CR 2/80; OSNCP 1980 nr 10 poz. 196).

Instalator jest zobowiązany dostarczyć na koszt gwaranta zawór do miejsca określonego w gwarancji (np. do punktu obsługi gwarancyjnej) albo do miejsca wydania rzeczy przy udzielaniu gwarancji, zaś gwarant jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i na własny koszt przekazać rzecz z powrotem kupującemu. Z okoliczności (np. z faktu, że zakupiona rzecz została trwale zamontowana) może jednak wynikać, że naprawa gwarancyjna będzie musiała zostać dokonana w miejscu jej zamontowania (art. 580 kodeksu cywilnego).

W wypadku skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek wady kupujący nie mógł korzystać z zaworu (np. jeżeli z powodu wady rzeczy instalator nie mógł wykonywać pracy przez tydzień, po czym przesłał zawór gwarantowi, który go naprawił i odesłał z powrotem, termin gwarancji wydłuża się o cały okres od momentu ujawnienia się wady do chwili, gdy naprawione urządzenie chłodzące zostało wydane kupującemu). Jeżeli jednak gwarant wymienił rzecz na nową albo dokonał istotnej naprawy rzeczy, to termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia kupującemu urządzenia chłodzącego wolnego od wad lub zwrócenia mu tegoż urządzenia naprawionego.

Gdy gwarant wymienił jedynie część zaworu, to termin gwarancji biegnie na nowo tylko co do wymienionej części. Oznacza to w konsekwencji, że terminy gwarancyjne, dotyczące różnych elementów tej samej rzeczy, upłyną w różnych momentach.

Skorzystanie przez instalatora z uprawnień wynikających z udzielonej mu gwarancji jest nierzadko dużo wygodniejsze niż ma to miejsce przy korzystaniu z uprawnień z tytułu rękojmi, a poza tym daje kupującemu możliwość uzyskania realnego wykonania zobowiązania, które w przypadku dochodzenia uprawnień z rękojmi w stosunku do sprzedawcy jest znacznie utrudnione (art. 561 kodeksu cywilnego).

Wprawdzie jeśli chodzi o gwarancję zakres uprawnień jest węższy niż w wypadku rękojmi (kupujący może w ramach gwarancji jedynie żądać usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, natomiast nie ma prawa odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny), to jednak skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji nie jest uzależnione od dokonywania aktów staranności (tzn. od zbadania urządzeniach chłodzącego w odpowiednim terminie oraz od terminowego zawiadomienia gwaranta o wadzie).

Najistotniejsze z punktu widzenia gwarancji jest to, aby wada ujawniła się w okresie gwarancji (tj. z braku odmiennego postanowienia w ciągu jednego roku od wydania rzeczy kupującemu). Kupujący może w stosunku do takiej wady dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji już po upływie terminu gwarancji. Nadto uprawnienia z tytułu gwarancji nie wygasają po upływie jej terminu (jak to ma miejsce w przypadku uprawnień z tytułu rękojmi), ale podlegają ogólnym terminom przedawnienia roszczeń – trzyletniemu lub dziesięcioletniemu.

Przemysław Gogojewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij