W sieci bez błędów (7). Alternatywne podczyszczanie

Podstawowym zadaniem przedstawionego w artykule systemu jest usuwanie zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych z dróg, tak by ilości te nie przekraczały norm.

Jest wiele czynników decydujących i mających bezpośredni wpływ na utrzymanie w dobrej kondycji wód powierzchniowych i podziemnych. Logiczne jest, iż dostające się do zasobów naturalnych zanieczyszczenia mają niekorzystny wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Dlatego też wiele firm związanych ściśle z ochroną środowiska wkłada wiele starań, aby np. płynąca woda deszczowa, zanim dostanie się do odbiornika, została podczyszczona np. z substancji ropopochodnych. Urządzenia tego typu są z mocy prawa stosowane już od wielu lat, jednak – jak pokazuje doświadczenie – jest wiele dróg, placów, parkingów i ciągów komunikacyjnych nieposiadających systemów podczyszczających wody opadowe. Niestety w większości przypadków taka niepodczyszczona woda wpada bezpośrednio do odbiornika, jakim jest np. ciek wodny. Dotychczasowy stopień zatrzymywania zanieczyszczeń w studzienkach wyposażonych w osadnik lub w studzienkach bez osadnika nie jest w stanie sprostać takim wymaganiom. Obecnie poszukuje się bardziej ekonomicznych rozwiązań, w wyniku których ze ścieków ulicznych usuwane są również substancje drobne, rozpuszczone, w tym także metale ciężkie. Alternatywą dla takiego stanu rzeczy jest przygotowanie do produkcji seryjnej produktu przeznaczonego do zastosowania w istniejących wpustach ulicznych. System składa się z wkładu z filtru zgrubnego oraz wkładki filtracyjnej napełnionej specjalnym substratem. Dzięki takim kompaktowym elementom można je w łatwy sposób zamontować w istniejące lub nowo budowane wpusty uliczne zgodnie z normą DIN 4052. Wkład zbudowany jest ze stali szlachetnej i jest dostępny w dwóch wersjach, większy dla wpustów o wymiarach 500 x 500 i mniejszy dla wpustów z pokrywą żeliwną o wymiarach 300 x 500 mm. Wysokość zabudowy obu wersji jest taka sama i wynosi 700 mm.

Zasada działania

Wody opadowe – np. z obszarów ulicznych i przemysłowych – spływają do wpustu ulicznego wyposażonego w element w postaci filtra zgrubnego umieszczonego w górnej części urządzenia (charakterystyczne boczne dziurkowanie). On jako pierwszy filtruje wodę i służy do zatrzymywania substancji zgrubnych, tj. liści, patyków oraz piasku, które to zanieczyszczenia zbierają się na jego dnie. Woda dociera przez boczne otwory do znajdującej się poniżej wkładki filtracyjnej wypełnionej substratem. W tym miejscu adsorbowane są przede wszystkim niesione przez ścieki powierzchniowe metale ciężkie oraz substancje organiczne. Oczyszczona woda dostaje się następnie przez istniejący odpływ do odpływu kanalizacji wody deszczowej.

Zalety

Do oczyszczania ścieków deszczowych nie potrzeba dodatkowej energii, ponieważ wykorzystuje się siłę grawitacji. Spadek między górną krawędzią rury doprowadzającej zanieczyszczoną wodę zapewnia prawidłowe funkcjonowanie całego układu. Podczas tego procesu oczyszcza się około 80% dopływających wód deszczowych. Oprócz filtru zgrubnego (wiaderka) stanowiącego dotychczasowy element studzienek z osadnikiem lub bez osadnika, służącego do zatrzymywania substancji zgrubnych, system podczyszczający wyposażony jest w dodatkowy filtr substancji drobnych, zatrzymujący także nagromadzone szkodliwe substancje. Na szczególną uwagę zasługuje wysoki stopień zatrzymywania metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz substancji zawieszonych. Substrat należy wymieniać w zależności od jego zużycia.

Podsumowanie

Podstawowym zadaniem przedstawionego systemu jest usuwanie zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych z dróg, tak by ilości te nie przekraczały norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Stężenie zanieczyszczeń zawartych w oczyszczonych wodach opadowych i roztopowych na odpływie do wód lub do ziemi nie powinno przekraczać wartości w odniesieniu do zawiesiny ogólnej 100 mg/l i substancji ropopochodnych nie więcej niż 15 mg/l (§19 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia). Zatem zadaniem tego systemu jest spełnienie jednego z podstawowych wymagań, jakim jest ochrona środowiska. Alternatywnie zastosowanie systemu oczyszczającego wody opadowe już we wpustach ulicznych, zamiast tradycyjnych rozwiązań znanych z dotychczasowej praktyki inżynierskiej, również przyczynia się do osiągnięcia ww. celu, jednak w trochę inny, łatwiejszy sposób. Projektując taki system kanalizacji deszczowej, konieczne jest zastosowanie trwałych rozwiązań umożliwiających spełnienie podstawowych wymagań dotyczących zawartości zanieczyszczeń w wodzie deszczowej lub roztopowej odprowadzanej z powierzchni utwardzonych. Jednakże pomimo spełnienia warunków określonych w przytoczonym rozporządzeniu dodatkowo zyskujemy rozwiązanie o cechach wymienionych poniżej:

  • zastosowanie filtra służy do celowego decentralnego oczyszczania poprzez dodatkowe wyposażenie już istniejących studzienek ulicznych (odpływów ulicznych);
  • ok. 80% rocznej ilości dopływającej wody deszczowej przechodzi przez wkładkę filtracyjną;
  • oczyszczenie możliwe dzięki połączeniu filtracji i adsorpcji;
  • wysoka wydajność oczyszczania dzięki wykorzystaniu specjalnego substratu filtracyjnego we wkładce filtracyjnej. Zastosowane rozwiązanie powoduje, że urządzenie to jest tańsze w utrzymaniu, ponieważ wymaga rzadszych czynności konserwacyjnych;
  • wysoki stopień zatrzymywania metali ciężkich, WWA oraz substancji zawieszonych;
  • bezpieczne odwadnianie możliwe dzięki przelewom awaryjnym wkładu filtracyjnego, przepustowość urządzenia jest bardzo wysoka dająca zadowalające wyniki sprawnego podczyszczania przepływających ścieków deszczowych. Można przyjąć, iż dobrze dobrany układ może sprawnie oczyszczać wody opadowe już we wstępnej fazie, tj. na początku drogi przepływu do odbiornika;
  • prosty montaż bez konieczności przeprowadzania obszernych i kosztownych prac budowlanych;
  • prawie dwukrotnie większa pojemność kosza filtracyjnego znacznie zmniejsza konieczność wymiany wkładu filtracyjnego. Ponadto w zakresie tym urządzenie jest tak samo funkcjonalne i spełnia wymagania projektowe w przyrównaniu do tradycyjnych urządzeń tego typu;
  • dodatkowym atutem jest komplet dokumentów potwierdzających skuteczność pracy urządzenia oraz dopuszczających je do stosowania.

Przedstawione w artykule rozwiązanie techniczne jest stosowane w Europie Zachodniej, jak również w Polsce. Woda po filtracji może być bezpośrednio odprowadzona do ziemi i np. rozsączona za pomocą skrzynek. Zostanie więc osiągnięty pożądany efekt ekologiczny wynikający z przepisów prawa, dotyczący jakości wód odprowadzanych do gruntu, jak również ekonomiczny, ponieważ po skalkulowaniu całości uzyskuje się wymierne korzyści pod względem czasu i szybkości zabudowy dla wykonawcy oraz zarządcy sieci.

Grzegorz Pliniewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij