Wentylacja pod kontrolą. Gwarancja utrzymana

Rozwój techniki niewątpliwe wpływa na poprawę komfortu życia człowieka. Niestety każdy element mechaniczny podlega zużyciu i wymaga regularnej kontroli oraz serwisowania. Podobnie jest w przypadku systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Konieczność przeprowadzenia regularnych prac kontrolnych wynika nie tylko z aspektów technicznych, ale też prawnych.

Rozdział 6 Ustawy Prawo Budowlane „Utrzymanie obiektów budowlanych” narzuca na właściciela lub zarządcę konieczność utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym.

Artykuł 62 tej ustawy „Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów” określa częstotliwość dokonywania prac kontrolno-konserwacyjnych.

Mimo że zapisy wspomniane powyżej mają charakter ogólny, można z nich wyodrębnić takie, które dotyczą pośrednio lub bezpośrednio instalacji wentylacji i klimatyzacji. I tak okresowej (co najmniej raz w roku) kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego podlegają:

  • Elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

W tym przypadku należy zwrócić uwagę na wszelkie instalacje i urządzenie zewnętrzne, a więc m.in. agregaty klimatyzacyjne, centrale wentylacyjne zewnętrzne, wszelkie wentylatory dachowe lub ścienne oraz instalacje prowadzone na dachu, elewacjach, a także kratki zewnętrzne (fot. 1).

  • Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska;

Ten zapis dotyczy wszelkich urządzeń wentylacyjnych filtracyjnych, których głównym zadaniem jest oczyszczanie powietrza odpadowego powstającego np. w procesach produkcyjnych, a czynności serwisowe sprowadzają się przede wszystkim do kontroli filtrów powietrza (fot. 2).

Uważam, że do tej grupy należy zaliczyć system wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii, gdyż pośrednio wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia pomieszczeń użytkowych, a poprzez odzysk ciepła obniża zużycie energii potrzebnej na ogrzanie obiektów, np. budynki pasywne.

  • Instalacje gazowe oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Dodatkowo ustawodawca wspomina o okresowej, co najmniej raz na 5 lat, kontroli, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Personel kontrolujący

Ważnym aspektem prowadzenia kontroli jest odpowiedni dobór personelu dokonującego przeglądu. Ustawa określa, że takie kontrole mogą dokonywać osoby posiadające uprawnienia budowlanego o określonej specjalności, przy czym kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i chłodniczych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (fot. 3).

Kontrolę przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

1. Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

2. Osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w punkcie 1, oraz kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Właściciel jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dla każdego obiektu, dla którego projekt architektoniczno-budowlany był objęty obowiązkiem sprawdzenia przez osobę uprawnioną do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności. Można więc przyjąć, że obowiązek ten dotyczy wszystkich obiektów z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, niewielkich obiektów gospodarczych, inwentarskich i składowych.

Oprócz dokumentacji architektoniczno-budowlanej i powykonawczej książka powinna zawierać wszelkie protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, a także świadectwo charakterystyki energetycznej.

W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Pozostałe przepisy i wytyczne

Oprócz ustawy Prawo Budowlane szczegółowo kwestie dotyczące częstotliwości przeprowadzania kontroli i przeglądów określają normy i przepisy zestawione w tabeli.

Ponadto, przystępując do prac kontrolno-serwisowych, należy uwzględnić wytyczne producentów urządzeń oraz systemów, a także informacje zawarte w dokumentacji budowlanej i powykonawczej.

Część wymagań znajduje się też w kartach gwarancyjnych urządzeń, gdyż przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjnych należy do warunków utrzymania gwarancji (co dotyczy zwłaszcza urządzeń klimatyzacyjnych).

Sławomir Mencel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij