Systemy odprowadzania spalin. Czysty komin

W artykule tym chciałbym poruszyć kwestie wymagań dotyczące zabrudzenia wnętrza przewodu spalinowego wykonanego z rury stalowej (kocioł kondensacyjny) oraz odpowiedzialności za czyszczenie takiego przewodu.

Kotły gazowe kondensacyjne (typ C), czyli kotły z zamkniętą komorą spalania i wymuszonym ciągiem, muszą być podłączane do przewodów spalinowych i powietrzno-spalinowych, m.in. w oparciu o instrukcję producenta urządzenia.

Mówi o tym ustęp 1 paragrafu 174 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. („Warunki Techniczne…” – Dz. U. nr 75 z 2002 r.): „Grzewcze urządzenia gazowe, takie jak: kotły ogrzewcze, grzejniki wody przepływowej, niezależnie od ich obciążeń cieplnych, powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi, z uwzględnieniem instrukcji technicznej producenta urządzenia, o której mowa w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe”.

Instrukcja taka powinna zawierać m.in. informacje o sposobie odprowadzenia spalin, tj. wykonania i podłączenia przewodu spalinowego lub powietrzno-spalinowego. Opisane jest to szczegółowo w paragrafie 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. 263 poz. 2201):

„Instrukcja techniczna, o której mowa w § 6 ust. 4 pkt 1, powinna zawierać informacje dotyczące:

1) instalowania, regulacji i konserwacji; mające na celu zapewnienie prawidłowego wykonania tych czynności oraz bezpiecznego użytkowania urządzeń;

2) rodzaju zastosowanego paliwa gazowego;

3) stosowanego ciśnienia zasilania paliwem gazowym;

4) wymagań w zakresie dopływu świeżego powietrza:

a) do spalania,

b) w celu zapobieżenia tworzeniu się niebezpiecznych mieszanin niespalonego paliwa gazowego z powietrzem, w przypadku urządzeń niewyposażonych w urządzenie specjalne, o którym mowa w § 16 ust. 1;

5) warunków odprowadzania produktów spalania”.

Szczelne podłączenie urządzenia do wkładu kominowego zabezpiecza ten wkład przed dostawaniem się do jego wnętrza jakichkolwiek zanieczyszczeń z zewnątrz. Jednakże taki przewód spalinowy wymaga okresowego czyszczenia wykonanego przez kominiarza. Jest to opisane w paragrafie 34 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów:

„1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, w okresach ich użytkowania:

(…)

2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach, o których mowa w ust. 1 usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie”.

Obowiązek zadbania o przewód poprzez zlecanie jego okresowych kontroli oraz czyszczeń ponosi właściciel (zarządca) budynku. Z przedstawionych wymagań wynika obowiązek czyszczenia również przewodów wentylacyjnych w budynkach, w których występuje proces spalania paliw. Dotyczy budynku z kotłownią gazową, centralną dla wszystkich kilkudziesięciu lokali, umiejscowioną np. w piwnicy. Dotyczy także budynków wielorodzinnych ze „zdalaczynnym” źródłem ciepła, a wyposażonych w kuchenki gazowe. W tym drugim przypadku zamiast jednego potencjalnego źródła zatrucia tlenkiem węgla (kotłownia) mamy tych źródeł kilkadziesiąt. Mówią o tym:

  • paragrafy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 836):

– paragraf 16 u. 2: „W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:

1) zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem, wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania”;

– paragraf 19 u. 2: „Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiązany:

1) zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową,

2) systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne”,

– paragraf 19 u. 3: „Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach”.

  • artykuł 62. 1 ustawy Prawo Budowlane: „Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”.

Marcin Ziombski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij