Rola serwisowania w poprawnym funkcjonowaniu POŚ (4). Mobilizacja do przeglądu

Od dłuższego już czasu w branży wodno-kanalizacyjnej toczy się dyskusja, w jaki sposób zmobilizować inwestorów i użytkowników do systematycznych przeglądów funkcjonujących przydomowych oczyszczalni ścieków. Brak jednak jak dotąd jasnych i klarownych przepisów, które nakładałyby na użytkowników obowiązek systematycznych kontroli i przeglądów urządzeń. Brak regulacji prawnych powoduje więc, iż użytkownik nie ma często świadomości, czy wprowadza do środowiska oczyszczone czy też tylko podczyszczone ścieki. Jednocześnie brak przeglądów urządzeń może wywoływać sytuacje trudne i nieprzewidywalne (nagłe uszkodzenia i awarie urządzeń).

Omówimy dziś doświadczenia naszych zachodnich sąsiadów w zakresie obowiązkowych przeglądów POŚ.

Wymagania DiBt

Od początku XXI wieku w Niemczech notuje się zwiększenie nacisku na jakość odprowadzanych poza oczyszczalnię oczyszczonych ścieków. W małych oczyszczalniach ścieków dominuje technologia SBR – to ok. 60% udziału w rynku, pozostałe 40% to technologie złóż zanurzonych, zawieszonych i zraszanych oraz technologie złóż obrotowych.

Ponieważ wydaje się, iż komercjalizacja technologii SBR była stosunkowo prosta i umiarkowanie kosztowna, wiele firm na początku lat 90. XX wieku wprowadziło do swojej oferty oczyszczalnie oparte właśnie na tej technologii. Jednak brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia doprowadził do wielu błędów w oczyszczalniach tego typu, a tym samym do wprowadzenia do środowiska ścieków oczyszczonych w nieodpowiednim stopniu. Stąd też w 2002 roku zmieniono prawo, wg którego każda nowo wprowadzana na rynek oczyszczalnia przydomowa musi posiadać dopuszczenie DiBt, w którym dokładnie opisany jest sposób kontroli pracy oczyszczalni w tym badania jakości oczyszczonych ścieków wypływających z oczyszczalni. W skrócie kontrola pracy oczyszczalni dzieli się na podstawową inspekcję przeprowadzaną przez właściciela oraz kontrolę szczegółową przeprowadzaną przez certyfikowaną firmę serwisową.

Zakres podstawowej inspekcji

Podstawowa inspekcja w oczyszczalniach typu SBR powinna być przeprowadzona przez użytkownika, a jeśli nie posiada on do tego dostatecznej wiedzy, doświadczenia lub możliwości fizycznej – przez firmę instalacyjną. Inspekcja taka obejmuje zawsze:

 • wizualną kontrolę jakości odprowadzanych ścieków,
 • kontrolę, czy w komorze biologicznej znajduje się pływający osad – jeśli tak, należy go usunąć do osadnika,
 • wpisanie do książki obsługi czasów dla poszczególnych faz pracy.

Książka obsługi musi być wypełniana i przechowywana przez właściciela lub administratora przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy w niej zapisywać również wszelkie usterki, czynności obsługowe, wywóz osadu oraz inne sytuacje dotyczące pracy oczyszczalni. Przykładowa karta z dziennika pracy oczyszczalni pokazana jest w tabeli.

Zakres serwisowania

Głównym wymogiem dla właścicieli tego typu urządzeń jest konieczność ich serwisowania dwa razy do roku, potwierdzona umową serwisową z certyfikowaną przez DWA (Niemiecka Organizacja Wodna, Ściekowa i Odpadowa) firmą instalacyjną. Powinna ona co 6 miesięcy dokonywać przeglądu oczyszczalni, w skład którego wchodzą następujące czynności (na podstawie oczyszczalni typu SBR):

 • Sprawdzenie dziennika pod kątem występowania błędów oraz poprawności działania oczyszczalni.
 • Sprawdzenie poprawności działania najważniejszych urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni, w tym urządzeń mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie drożności dyfuzora oraz pomp mamutowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania jednostki sterującej oraz alarmu (dźwiękowego lub wizualnego).
 • Sprawdzenie dmuchawy.
 • Optymalizacja parametrów pracy urządzenia na podstawie próbek pobranych z reaktora SBR oraz oczyszczanych ścieków.
 • Sprawdzenie osadnika pod kątem ilości znajdującego się w nim osadu i w razie konieczności zlecenie jego usunięcia. Ma to duże znaczenie dla prawidłowego działania oczyszczalni. Osad należy usuwać w momencie, gdy wypełnia on osadnik w 70%.
 • Oczyszczenie elementów składowych oczyszczalni z brudu.
 • Sprawdzenie oczyszczalni pod kątem uszkodzeń mechanicznych oraz wytrzymałości, np. czy zbiornik nie uległ odkształceniu.
 • Sprawdzenie, czy wydajność napowietrzania/odpowietrzania jest wystarczająca.
 • Sprawdzenie ilości osadu oraz stężenia tlenu w reaktorze SBR.

Wszelkie przeprowadzone prace oraz kontrole należy zapisać w dzienniku.

Wymagania DiBt sugerują użytkownikowi również pewne czynności, których przestrzeganie pozwoli na uniknięcie kosztów związanych z naprawą urządzenia oraz które przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego:

 • należy pilnować jakości oczyszczonych ścieków, tak aby ich wskaźniki nie przekraczały dopuszczalnych wartości,
 • należy ograniczyć ilość używanych środków czyszczących i piorących, wpłynie to korzystnie na zużycie energii przez oczyszczalnie,
 • należy unikać substancji mogących doprowadzić do uszkodzenia oczyszczalni, a rezultacie kosztownych napraw,
 • należy upewnić się, że parametry pracy oczyszczalni ustawione są optymalnie, przyczyni się to do mniejszego zużycia energii oraz zwiększenia żywotności urządzenia,
 • utrzymywanie właściwej drożności systemu rozsączającego zwiększa jego żywotność.

Koszty serwisowania

W skład kosztów serwisowania wchodzą:

 • robocizna,
 • wymiana wadliwych elementów (jeśli konieczne),
 • dojazd.

Standardowy przegląd w Niemczech kosztuje od 50 do 100 EUR za wizytę lub 200-250 EUR za dwie wizyty w ciągu roku, plus ewentualnie dojazd. Doświadczenie pokazuje, iż wiele firm instalacyjnych montuje oczyszczalnie za przysłowiowe „jedno euro” tak, aby w konsekwencji podpisać umowę serwisową z klientem i później przez lata utrzymywać się z usług serwisowania.

Podsumowanie

Doświadczenie z Niemiec pokazuje, iż dopiero wprowadzenie jasnych i szczegółowych przepisów dotyczących serwisowania spowodowało znaczący spadek awarii pracujących POŚ, a także wyeliminowanie z rynku urządzeń niskiej jakości, które nie gwarantowały odpowiedniej jakości oczyszczanych ścieków.

W kolejnych artykułach z tej serii zwrócę uwagę na rolę i zakres serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, a także opiszę proces serwisowania oczyszczalni typu SBR.

Mariusz Piasny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij